Oświadczenie w odpowiedzi na wezwanie z przychodni – gdy ma być powiadomiony sanepid

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na nazwisko lekarza i adres przychodni, gdy realne jest ryzyko powiadomienia sanepidu.

Ulotki są tutaj www.stopnop.com.pl/ulotki

Druk badania kwalifikacyjnego tutaj http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/zaswiadczenie_wzor_szczepienia.pdf

____________________

Oświadczenie o wyrażeniu świadomej zgody na szczepienia ochronne

Niniejszym celem wykonania nałożonego obowiązku poddania mojego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko _____________ (lista chorób, przeciwko, którym wzywano zaszczepić dziecko) wnoszę o przeprowadzenie przez lekarza badania kwalifikującego mojego dziecka __________________ (imię, nazwisko) do szczepień ochronnych. Wnoszę o przeprowadzenie wszystkich badań, na podstawie których można wykluczyć u mojego dziecka przeciwwskazania do podania poszczególnych szczepionek, w tym wymienionych przez producentów w treści ulotek, którymi ma być moje dziecko zaszczepione, wykluczenie alergii na składniki szczepionki oraz niedobór odporności u dziecka.

Szczegółowe badania są konieczne z uwagi na fakt, że w Polsce nie stworzono systemu odszkodowawczego dla dzieci i rodziców dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi, co narusza art 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A to wszystko celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia u niego niepożądanych objawów po szczepieniu i wykonania przez lekarza ciążącego na nim obowiązku.

Ponadto wnoszę o wystawienie przez lekarza kwalifikującego zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik numer 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do którego załącznikiem będą wyniki badań przeprowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionek.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia. Po przeprowadzeniu takiego badania lekarz ma obowiązek wydania zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania. Przedmiotowe zaświadczenie musi być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (§ 7 pkt 4 tegoż rozporządzenia). W trakcie badania kwalifikacyjnego lekarz ma obowiązek wykluczyć istnienie wszystkich przeciwwskazań do podania szczepionki, w tym również przeciwwskazań podanych przez producenta w treści ulotki.

Art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego”.

W załączeniu wysyłam ulotki szczepionek, które mają być podane mojemu dziecku oraz wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

___________________

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na nazwisko lekarza i adres przychodni, gdy realne jest ryzyko powiadomienia sanepidu.

Ulotki są tutaj www.stopnop.com.pl/ulotki

Co można zrobić dalej?

www.stopnop.com.pl/taktyka