Skarga na lekarza – zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego przez rodzica – WZÓR

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZGŁOSZENIU NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU POSZCZEPIENNEGO MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ. 
Jeśli skarga nie przyniesie skutku, należy ją wysłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i wojewódzkiej izby lekarskiej.
Treść skargi (Pamiętaj o wydrukowaniu załączników!):
______________________________________________
(miasto), dn. ……………………

(adres nadawcy)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

  1. Dyrektor Szpitala (lub kierownik przychodni)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

2. Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii

Iwona Paradowska – Stankiewicz

NIZP – PZH

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

 

 

SKARGA W SPRAWIE ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU POSZCZEPIENNEGO

 

Składam skargę na lekarza ……………………… pracującego w  ……………………………………………………………………………………… z powodu  niewywiązania się z prawnego obowiązku zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, oraz domagam się oficjalnego pouczenia go oraz dopełnienia przez niego obowiązku.

Moje dziecko …………………………………………., PESEL ………………………………,  otrzymało w ww. przychodni szczepionkę o nazwie …………………………… nr serii…………………………… w dniu ……………………………….. po kwalifikacji do szczepienia wykonanej przez ww. lekarza . Szczepienie zostało wykonane przez pielęgniarkę  ……………………………………………………………….

Informuję o niepokojących objawach zdrowotnych u mojego dziecka polegających na ……………….…………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………. , które pojawiły się w ciągu ………… godzin/dni od szczepienia. Szczepienie zostało wykonane szczepionka o nazwie ………………………………………………… i nr serii…………………………………………….

Oczekuję odnotowania ww. objawów w książeczce zdrowia dziecka, dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni oraz potwierdzenia zgłoszenia ich do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Art. 21. pkt 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.”

Art. 52. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (…) podlega karze grzywny.

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądanyobjaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.” USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Również zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 21 grudnia 2010 r.  wsprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ichrozpoznawania:

§ 5. 1. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.”

A zgodnie z załącznikiem nr 1 dow/w rozporządzenia:

Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.”

Jak wynika z prostej analizy prawnej Lekarz lub felczer jest zobowiązany zgłosić KAŻDY przypadek zaburzenia stanu zdrowia, który wystąpił w ciągu 4 tygodni po szczepieniu (z wyjątkiem szczepień BCG, dla których okres zgłaszania NOP jest dłuższy – 1 rok).

W związku z powyższym wnosimy o:

1) Pisemne pouczenie lekarza co do jego obowiązków przewidzianych przepisami prawa polskiego.
2) Dopełnienia przez odpowiedzialnego lekarza obowiązku wynikającego bezpośrednio z w/w ustawy i Rozporządzenia ministra zdrowia.

3) Ukaranie odpowiedzialnego lekarza karą grzywny.

Według informacji od Ministerstwa Zdrowia: „Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element ZAPEWNIENIA PACJENTOWI WŁAŚCIWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ.” i ma to wpływ na bezpieczeństwo wszystkich szczepionych w Polsce dzieci. 

Wyjaśnienie tej sprawy uważam za mój obowiązek wobec dziecka oraz wszystkich szczepionych osób.

…………………………………………………..

Załączniki:

1. Apel o skrupulatne zgłaszanie NOP Krajowego Specjalisty ds. Epidemiologii ze strony www.pzh.gov.pl  

2. Publikacja naukowa o braku rejestracji wielu przypadków zespołu hipotoniczno-reaktywnego

3. Ekspert wakcynologii publicznie o ignorowaniu NOP

4. Dowody potwierdzająca wystąpienie NOP.