Wezwanie na szczepienia – jak się bronić?

TAKTYKA STOP NOP

Gdy otrzymasz wezwanie z przychodni i obawiasz się nałożenia grzywny, a twoja decyzja dotycząca szczepień jest inna niż narzuca urzędowy kalendarz szczepień, warto wziąć pod uwagę poniższą taktykę.

TAKTYKA PASYWNA

Jeśli nie czujesz się na siłach upominać się o swoje prawo do informacji u lekarza, możesz prostu czekać na wezwanie z sanepidu i dopiero temu organowi zadać pytania we wniosku – tutaj link>>> w ramach „Grzywna za grzywnę” Jeśli już otrzymałeś wezwanie z sanepidu, zapraszamy tutaj. Link >>> Jak bronić się przed sanepidem? Bezpłatna pomoc kancelarii prawnej (TAKTYKA STOP NOP  – ETAP II – SANEPID/WOJEWODA).

TAKTYKA AKTYWNA – ETAP I – PRZYCHODNIA

1) Nie dawaj podstaw do uznania cię za uchylającego się od szczepień. 

Postawa „na nie” skutkuje szybkim przekazaniem informacji o odmowie szczepień do sanepidu i może skończyć się natychmiastowym nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Można nie reagować na wezwanie. Można też pójść do przychodni i poddać dziecko badaniu kwalifikacyjnemu oczekując wystawienia pisemnego potwierdzenia wykonania tego badania. Link>>> Lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wykonaniu badania kwalifikacyjnego. 

2) Link>>> Nie należy składać pisemnej odmowy szczepień.

3) Lekarz ma obowiązek poinformowania opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień.

Masz prawo zadać pytania o nazwy handlowe szczepionek i pytania nawiązujące link>>> do treści ich ulotek  Jeśli lekarz odmówi można złożyć skargę, zmienić lekarza i upierać się że nie ma podstaw do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny. Gdy lekarz uważa, że nie ma przeciwwskazań do wykonania szczepienia należy pytać o podstawy tego twierdzenia i uzależnić swoją zgodę od uzyskania wyczerpujących odpowiedzi. Rodzic ma prawo uzyskania informacji i wyrażenia zgody gdy będzie pewien, że jest to bezpieczne. Ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień gdy nadal nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania.
Można powoływać się na postulaty zmiany kalendarza szczepień z artykułu link>>> „Bezpieczne szczepienia” opracowane przez prof Marię Dorotę Majewską wraz z pediatrami:
– wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami WZW B (szczepienie tylko noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką);
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG (stosować tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 tys.);
– w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia;
– zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej;
– podanie maksymalnie trzech rodzajów szczepionek w jednym dniu;
– rezygnacja z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu;
– udostępnienie szczepionek monowalentnych;
– zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne (takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień);
– monitorowanie stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka;
– stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych; dane te powinny być raportowane do WHO, a informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (Majewska 2010).

UWAGA! Warto również napisać do producentów proponowanych szczepionek zyskując dodatkowe argumenty i dowody do sądu. Link<<< Pismo o wydanie pisemnej gwarancji bezpiecznego użycia szczepionki dla dziecka oraz udzielenia informacji o sposobie dochodzenia odszkodowania za NOP i powikłania poszczepienne od podmiotu odpowiedzialnego.

4) Rodzic ma prawo wnieść sprzeciw wobec opinii lekarza

Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa).  2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.  3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w ust. 1.  4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.  5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu) . w ten sposob mija 24 h , badanie jest nie ważne.

5) Rodzice powinni zadbać żeby lekarz odnotował w dokumentacji pełny wywiad oraz wziąć jej kopię. 

Jeśli rodzice mają choć cień podejrzenia, że może występować jakiekolwiek przeciwwskazanie, to powinni zadbać o to, żeby w dokumentacji medycznej lekarz to odnotował, a także każdy zgłaszany przez nich objaw. Powinni również do kopii dokumentacji z całości badania włącznie z decyzją lekarza i jego uzasadnieniem. 

6) Rodzice maja prawo oczekiwać skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.

Szczególnie gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (np. alergię, problemy neurologiczne itp.). Po ich uzyskaniu warto zrobić ksero skierowań na badania i do specjalistów, które otrzymali w celu dalszych konsultacji. Ważne żeby mieć dowód i argument w razie kiedy sanepid będzie próbował stosować przymus administracyjny. Konsultacji można dokonać w tzw. link>>> punkcie konsultacyjnym ds. szczepień. 

7) Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami przychodni (nie trzeba o tym informować).

8) Jeśli otrzymasz wezwanie z sanepidu wyślij wniosek link >>> w ramach akcji „Grzywna za grzywnę”.  Zapraszamy tutaj. Link >>> Jak bronić się przed sanepidem? Bezpłatna pomoc kancelarii prawnej.

Uwaga! Kalendarz szczepień jest komunikatem i nie jest źródłem obowiązujących prawnie terminów szczepień. Jest nim link>>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r., które przewiduje wykonanie obowiązkowych szczepień w określonych przedziałach wiekowych do 19 roku życia. Potwierdza to orzeczenie sądu. Link>>> Sąd: Termin wykonania obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.