Wezwanie z sanepidu – użyj dwóch pism!

STRATEGIA STOP NOP

Jeśli kochasz swoje dziecko znajdziesz siły żeby bronić swoich świadomych decyzji. Wielu rodziców chciałoby cofnąć czas i być w tym miejscu co ty mogąc, oszczędzić mu cierpienia. Zatem przestań się bać i weź sprawy w swoje ręce. Naszym wspólnym celem są zmiany systemowe – chcemy dotrzeć z problemem łamania praw człowieka w Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz wpłynąć na zmianę prawa.

DOSTAŁEŚ PISMO Z SANEPIDU? CO ZROBIĆ? 

  1.  WYŚLIJ wniosek o informację publiczną do sanepidu 
  2.  Wyślij do lekarza lub idź na wizytę z drukiem oświadczenia w sprawie świadomej zgody na szczepienia i powiadom o tym sanepid

W kontaktach z urzędami, placówkami medycznymi i edukacyjnymi zawsze pytaj o szczegółową podstawę prawną ich działań w aspekcie wymuszania szczepień (która ustawa i który konkretnie artykuł uprawnia je do konkretnego działania). Mają obowiązek działać wyłącznie ściśle w ramach swoich uprawnień. Dajemy Tobie narzędzia, które mogą być pomocne gdy otrzymasz wezwanie z sanepidu na szczepienia.

Jeśli nie czujesz się na siłach upominać się o swoje prawo do informacji u lekarza, możesz czekać na wezwanie z sanepidu i dopiero temu organowi zadać pytania we wniosku – tutaj link>>> w ramach „Grzywna za grzywnę”. Da to możliwość uniknięcia lub oddalenia w czasie nałożenia grzywny przymuszającej oraz zyskanie dowodu, że złamano twoje prawo do dobrowolnej i świadomej zgody, co może być pomocne gdy zaskarżysz organ nakładający grzywnę do sadu. 

Uwaga! Grzywny dotyczą ok. 10% rodziców bez względu na przyjętą metodę obrony.

Musisz się liczyć z tym, że być może na późniejszym etapie postępowania (2 – 3 lata) będziesz zmuszony zapłacić grzywnę (w praktyce w wysokości od 100 do 1000 zł na rodzica za dziecko) oraz pokryć koszty związane ze skargami do sądów administracyjnych. Można wnioskować o pomoc w pokryciu tych kosztów do Stowarzyszenia.

ETAP I – PRZYCHODNIA

Korzystaj z prawa do informacji

Gdy rodzice otrzymali wezwanie z przychodni, która grozi powiadomieniem sanepidu lub wezwanie już z sanepidu mogą zastosować następującą strategię postępowania nie pozwalając na uznanie ich za bezzasadnie odmawiających szczepień, (postawa „nie bo nie”) i korzystając z ich prawa do informacji.

1. Do sanepidu wyślij wniosek o informację publiczną (koniecznie powołując się na nr postępowania) http://stopnop.com.pl/grzywna-za-grzywne/

2. Do przychodni wyślij:

Wzór odpowiedzi gdy otrzymałaś/łeś wezwanie z sanepidu (lub z przychodni gdy jest pewność, że ma być powiadomiony sanepid)

Do przychodni wyślij poleconym na nazwisko lekarza lub złóż osobiście za potwierdzeniem odbioru:

(miasto., dn. …………..
imię, nazwisko, adres)

(Imię i nazwisko lekarza, adres przychodni)

Oświadczenie dotyczące wyrażenia świadomej zgody na szczepienia ochronne

Niniejszym celem wykonania nałożonego obowiązku poddania mojego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko ………………………… (lista chorób, przeciwko, którym wzywano zaszczepić dziecko) wnoszę o przeprowadzenie przez lekarza badania kwalifikującego mojego dziecka …………………………….. (imię, nazwisko) do szczepień ochronnych.
Wnoszę o udostępnienie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek, które mają być podane mojemu dziecku.
Wnoszę o udostępnienie szczepionek pojedynczych, nie zawierających związków glinu i rtęci oraz etycznych (nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji).
Wnoszę o przeprowadzenie wszystkich badań, na podstawie których można wykluczyć u mojego dziecka przeciwwskazania do podania poszczególnych szczepionek, w tym wymienionych przez producentów w treści ulotek, którymi ma być moje dziecko zaszczepione, wykluczenie alergii na składniki szczepionki oraz niedobór odporności u dziecka.

Szczegółowe badania są konieczne z uwagi na fakt, że w Polsce nie stworzono systemu odszkodowawczego dla dzieci i rodziców dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi, co narusza art 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A to wszystko celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia u niego niepożądanych objawów po szczepieniu i wykonania przez lekarza ciążącego na nim obowiązku.

Ponadto wnoszę o wystawienie przez lekarza kwalifikującego zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik numer 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do którego załącznikiem będą wyniki badań przeprowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionek.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia. Po przeprowadzeniu takiego badania lekarz ma obowiązek wydania zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania. Przedmiotowe zaświadczenie musi być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (§ 7 pkt 4 tegoż rozporządzenia). W trakcie badania kwalifikacyjnego lekarz ma obowiązek wykluczyć istnienie wszystkich przeciwwskazań do podania szczepionki, w tym również przeciwwskazań podanych przez producenta w treści ulotki.

Art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego”.
Załączam wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

Z poważaniem,

………………………………
___________________
Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na nazwisko lekarza i adres przychodni, gdy realne jest ryzyko powiadomienia sanepidu lub po otrzymaniu pierwszego wezwania z sanepidu. Można też zostawić je w przychodni za potwierdzeniem odbioru lub wręczyć lekarzowi podczas wizyty. Warto go użyć również gdy jest już nałożona grzywna przez wojewodę, a nie było to zrobione wcześniej.

Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym. http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/zasw.png

Więcej informacji i ścieżki alternatywne:
www.stopnop.com.pl/taktyka

Radykalna odmowa zgody na szczepienia skutkuje szybkim przekazaniem informacji do sanepidu i może skończyć się natychmiastowym nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Można też pójść do przychodni oczekując odnotowania wywiadu i metod wykluczenia przeciwwskazań przewidzianych w ulotce dla pacjenta i charakterystyce produktu leczniczego. Jesli lekarz nie wypełni druku badania kwalifikacyjnego to dobrze. Może to być podstawą umorzenia postępowania przymuszającego. Potwierdza to opinia GIS: Lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wykonaniu badania kwalifikacyjnego. Po wykonaniu badania masz prawo złożyć sprzeciw wobec opinii lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta. Nie należy składać pisemnej odmowy szczepień.

Lekarz ma obowiązek poinformowania opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień. 

Masz prawo zadać pytania o nazwy handlowe szczepionek i pytania nawiązujące link>>> do treści ich ulotek  Jeśli lekarz odmówi można złożyć skargę do kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta oraz izby lekarskiej, stwierdzając że nie ma podstaw do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny.
Gdy lekarz uważa, że nie ma przeciwwskazań do wykonania szczepienia należy pytać o podstawy tego twierdzenia i uzależnić swoją zgodę od uzyskania wyczerpujących odpowiedzi. Rodzic ma prawo uzyskania informacji i wyrażenia zgody gdy będzie pewien, że jest to bezpieczne. Ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień gdy nadal nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania.
Można powoływać się na postulaty zmiany kalendarza szczepień z artykułu link>>> „Bezpieczne szczepienia” opracowane przez prof Marię Dorotę Majewską wraz z pediatrami:
– wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami WZW B (szczepienie tylko noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką);
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG (stosować tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 tys.);
– w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia;
– zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej;
– podanie maksymalnie trzech rodzajów szczepionek w jednym dniu;
– rezygnacja z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu;
– udostępnienie szczepionek monowalentnych;
– zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne (takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień);
– monitorowanie stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka;
– stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych; dane te powinny być raportowane do WHO, a informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (Majewska 2010).

Masz prawo żądać dostępu do szczepionek, które nie są dostępne w Polsce np. pojedynczych lub nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe. Informacje na temat importu docelowego.

Lekarz powinien odnotować w dokumentacji pełny wywiad oraz warto wziąć jej kopię. 

Jeśli lekarz nie podał metod wykluczenia przeciwwskazań wymienionych w charakterystyce szczepionki (np. niedoborów odporności lub nadwrażliwości na składniki) , to rodzice powinni zadbać o to, żeby w dokumentacji medycznej lekarz odnotował wywiad, a także każdy zgłaszany przez rodziców objaw zdrowotny. Powinni również żądać wydania kopii dokumentacji z całości badania włącznie z decyzją lekarza i jej uzasadnieniem. 

Zadawaj pytania na podstawie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek.

Pamiętaj!

Masz prawo otrzymać skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.

Gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (np. alergię, problemy neurologiczne itp.) należy wziąć skierowania do specjalistów. Po ich uzyskaniu warto zrobić ksero skierowań na badania i do specjalistów, które otrzymali w celu dalszych konsultacji. Ważne żeby mieć dowód i argument w razie gdyby sanepid wszczął postępowanie przymuszające. Konsultacji można dokonać w tzw. link>>> punkcie konsultacyjnym ds. szczepień. 

Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami przychodni (nie trzeba o tym informować).

Uwaga! Kalendarz szczepień jest komunikatem i nie jest źródłem obowiązujących prawnie terminów szczepień. Jest nim link>>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r., które przewiduje wykonanie obowiązkowych szczepień w określonych przedziałach wiekowych do 19 roku życia. Potwierdza to orzeczenie sądu. Link>>> Sąd: Termin wykonania obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

POZNAJ SWOJE PRAWA!

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.