EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA ZAJMIE SIĘ PRZYMUSEM SZCZEPIEŃ W POLSCE!

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA JAKO PRZYMUSOWE ZABIEGI MEDYCZNE OZNACZAJĄ INGERENCJĘ W PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę na postanowienie o nałożeniu grzywny, co otwiera drogę do złożenia pierwszej skargi na Polskę do ETPC. Wyrok sądu: II OSK 812/15 – Wyrok NSA

Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii obowiązku szczepień wyrażone w orzecznictwie:

„Trybunał jednak przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji, który stanowi co następuje: 
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 
2. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Trybunał uważa, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczając ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 § 1. 

(patrz Matter v. Słowacja wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., § 64 , niepublikowany)

ETPC: Application no. 42197/98 by Ilaria SALVETTI against Italy

Dziesiątki grzywien w celu przymuszenia do szczepienia zostało umorzonych na przestrzeni ostatnich kilku lat po podważeniu praktyk urzędniczych przez Najwyższy Sąd Administracyjny już dwukrotnie. Nie mają one mocy pozbawiania ludzi ich podstawowych praw, w tym do zachowania życia i zdrowia. Prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu mamy zagwarantowane w konstytucji. Prawo do świadomej ZGODY (nie „odmowy”!) na poddanie się zabiegowi medycznemu jest gwarantowane nie tylko przez przepisy krajowe, ale też międzynarodowe, do których przestrzegania zobowiązała się Polska. Uprawnienie do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na zabieg medyczny, wynika przede wszystkim z Karty Praw Człowieka i Konwencji Bioetycznej, czyli aktów międzynarodowych, które Polska podpisała i ma obowiązek przestrzegać. Jest to więc podstawowe prawo człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka definiuje „obowiązek” szczepień w orzeczeniach równoznaczni z przymusowym leczeniem, czyli jako łamanie art.8 Konwencji o ochronie praw człowieka. W Polsce w związku z przymusem szczepień łamane są jeszcze inne prawa – prawo do pełnej informacji o ryzyku wynikającym z zabiegu medycznego. 

Potrzebujesz pomocy prawnej związanej z przymusem szczepień? Napisz na stopnop@gmail.com