Pilne! Cała Polska pod sejm! Blokujemy certyfikaty!

#CałaPolskaDoWarszawy #stop1846

Alarm! Wszyscy dzisiaj 15.12.2021 o godz. 14:30 pod SEJM! Blokujemy certyfikaty!
Poseł Czesław Hoc z grupą posłów PiS bez konsultacji publicznych wrzucili do procedowania druk nr 1846 wprowadzający do masowego stosowania certyfikaty covidowe. To segregacja i dyskryminacja wszystkich bez wyjątku! To wprowadzenie totalitarnego systemu rodem z Australii, Włoch, Austrii i Kanady, co wyprowadziło na ulice miliony ludzi. Teraz kolej na Polaków. Tej granicy nie pozwolimy przekroczyć!!!

Totalitarny projekt posła Czesława Hoca o certyfikatach w sejmie! Przeczytaj go tu http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-753-2021

Wzywamy wszystkich pod Sejm!

Mundurowi, medycy, nauczyciele, przedsiębiorcy i pracownicy, rodzice! Jesteście tu potrzebni!

Posłowie, którzy poprą ten projekt trafią na listę hańby na stronie www.czarnalistaRP.pl

_________________________________

Napisz list do Komisji Zdrowia!

Szanowni członkowie Komisji Zdrowia Sejmu RP

Mając na uwadze sprzeczność z prawem rozpatrywanego przez Komisję Zdrowia Sejmu RP projektu ustawy  nr 1846 o wprowadzeniu sprawdzania przez przedsiębiorców czy pracownik i klient ma paszport covidowy oraz możliwości wprowadzania obowiązku szczepień, również przez kierownika podmiotu leczniczego, wyrażam stanowczy sprzeciw ! To nakłanianie komisji i posłów do popełnienia przestępstwa i sam fakt złożenia aktu niezgodnego w mojej ocenie z poniżej podanymi aktami prawnymi ma znamiona przestępstwa i proszę o skierowanie do Prokuratury natychmiast zawiadomienia o możliwości nakłaniania do popełnienia przestępstwa na terenie Sejmu RP!

Tryb złożenia wniosku bez konsultacji społecznych będzie też przedmiotem skargi do Marszałka Sejmu oraz NIK.

Każdy, kto zgłosił lub przekazał do prac komisji, lub będzie głosował w Komisji Zdrowia w Polsce za tym projektem ustawy świadomy informacji zawartych w tym piśmie jest od tej pory w pełni odpowiedzialny za swoje podjęte decyzje wobec organów ścigania, znając już wszelkie inne prawdopodobieństwa niezgodności z prawem tego projektu.

RODO Artykuł 9 ? Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

W rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

1.    Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Art. 47 Konstytucji RP 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 51. Konstytucji RP

Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

Art. 40. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej

Dz.U.2021.0.790 t.j. – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1.    Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Ustawa o prawach pacjenta art. 13 prawa pacjenta

Prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

WSA Lublin: „Zaświadczenie o szczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą, a zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Badania lekarskie, którym są okresowo poddawani pracownicy, nie obejmują swoim zakresem informacji o przebytych szczepieniach, nawet tych obowiązkowych. W aktualnym stanie prawnym pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zaszczepienia się lub nie przeciw Covid-19, a pracodawca nie jest uprawniony tego rodzaju informacji od swojego pracownika wymagać.”

? WSA Wrocław: „Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1).”

? WSA Kraków: „Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawda do pozyskania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw Covid-19.”

? WSA Gdańsk: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem Covid-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest decyzją prywatną.”

? WSA Białystok: „Tego rodzaju dane dotyczą sfery prywatnej pracowników.”

To nie wszystko. Przypominamy, że Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) również jasno i wyraźnie informuje wszystkich przedsiębiorców i organizatorów wydarzeń, że żądanie paszportu covidowego jest ZŁAMANIEM PRAWA. Pamiętajmy o tym wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i klienci. Rząd wprowadził limity dla niezaszczepionych za pomocą rozporządzenia, które NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ!

UODO: „Organizatorzy imprez, zobowiązani do stosowania limitów uczestników, nie mają prawa żądać okazywania dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia. Tylko sam zainteresowany skorzystaniem z usług takiego podmiotu może wyjść z inicjatywą okazania zaświadczenia czy certyfikatu szczepienia.

Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Przepisów rządowego rozporządzenia nie można uznać za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.”

Jak widać SEGREGACJA SANITARNA nie ma podstaw nie tylko logicznych, ale również PRAWNYCH. Jest bezsensu (osoby zaszczepione również zarażają i roznoszą wirusa) i bezprawna.

Totalitaryzm

Totalitaryzm (dawniej też: totalizm, łac. totalis ? cały, całkowity) ? system rządów (reżim polityczny) oparty na obowiązującej wszystkich ideologii, w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo i stara się nadzorować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe[1][2]. Wikipedia.pl

Art. 256. – [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] – Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1444 t.j. 

Art.  256.  [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]

§  1. 

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Korespondencję proszę kierować na adres email: ……..

_________________________

Każdy może wysłać do członków komisji równocześnie tak, jak sympatycy i biuro Posła Grzegorza Brauna.

Formularz kontaktowy Komisji Zdrowia

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/contact.xsp?type=ZDR

Oto lista maili członków Komisji Zdrowia wystarczy skopiować i wysłać podając swoje dane adresowe. Tomasz.Latos@sejm.pl
Czeslaw.Hoc@sejm.pl
Anna.Kwiecien@sejm.pl
Rajmund.Miller@sejm.pl
Boleslaw.Piecha@sejm.pl
Monika.Wielichowska@sejm.pl
Zbigniew.Ajchler@sejm.pl
Tadeusz.Chrzan@sejm.pl
Anna.Dabrowska-Banaszek@sejm.pl
Barbara.Dziuk@sejm.pl
Elzbieta.Gelert@sejm.pl
Marcin.Gwozdz@sejm.pl
Jerzy.Hardie-Douglas@sejm.pl
Malgorzata.Janowska@sejm.pl
Dariusz.Klimczak@sejm.pl
Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
Radoslaw.Lubczyk@sejm.pl
Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl
Elzbieta.Plonka@sejm.pl
Monika.Rosa@sejm.pl
Pawel.Rychlik@sejm.pl
Andrzej.Sosnierz@sejm.pl
Jozefa.Szczurek-Zelazko@sejm.pl
Zdzislaw.Wolski@sejm.pl
Dominika.Chorosinska@sejm.pl
Katarzyna.Czochara@sejm.pl
Marcin.Duszek@sejm.pl
Jadwiga.Emilewicz@sejm.pl
Marta.Golbik@sejm.pl
Riad.Haidar@sejm.pl
Marek.Hok@sejm.pl
Fryderyk.Kapinos@sejm.pl
Janusz.Korwin-Mikke@sejm.pl
Pawel.Kowal@sejm.pl
Katarzyna.Lubnauer@sejm.pl
Gabriela.Maslowska@sejm.pl
Violetta.Porowska@sejm.pl
Marek.Rutka@sejm.pl
Krystyna.Skowronska@sejm.pl
Katarzyna.Sojka@sejm.pl
Jan.Szopinski@sejm.pl
Patryk.Wicher@sejm.pl
Marcelina.Zawisza@sejm.pl
Zbigniew.Ajchler@sejm.pl
Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl