Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?

STATUT
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?
w treści przyjętej w dniu 30.01.2019 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne nu
§ 1.
1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?, zwane dalej Stowarzyszeniem, i działa od tej chwili na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie, podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, pracowników lub ich osób bliskich przestrzega regulacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 2.
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w rozmiarach służących realizacji celów statutu.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.
§ 5.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 6.
1. Stowarzyszenie może używać odznak sztandaru i pieczęci okrągłej i podłużnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7.
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawad członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 8.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników również spośród swych członków.
§ 9.
1. Korespondencja może być kierowana do Stowarzyszenia zarówno w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia, jak i poprzez wykorzystanie środków przekazu elektronicznego (na adres e-mail). Do jej odbierania są upoważnione władze Stowarzyszenia lub osoby upoważnione pisemnie przez władze Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 10.
Cele Stowarzyszenia to:
1) Promocja i ochrona zdrowia publicznego w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka i świata;

2) Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług medycznych;

3) Przeciwdziałanie występowaniu Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP);
4) Przeciwdziałanie naruszaniu wobec obywateli w zakresie realizacji systemu szczepień, praw wynikających z Konstytucji RP i aktów prawa międzynarodowego odnoszących się do praw człowieka i pacjenta;

5) Poszerzanie i upowszechnianie wiedzy na temat faktycznego bezpieczeństwa i skuteczności tzw. szczepień ochronnych oraz alternatywnych metod stymulacji układu odpornościowego organizmu u dzieci i dorosłych;

6) Wspieranie oraz ochrona praw i mienia osób, a także rodzin:
a) dotkniętych skutkami Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych,
b) dotkniętych represjami w ramach polskiego systemu szczepień
c) których prawa chronione przepisami międzynarodowymi i krajowymi zostały naruszone w ramach realizacji polskiego systemu szczepień i opieki medycznej, a w szczególności prawo do decydowania o zastosowaniu procedur medycznych, prawo do życia prywatnego i integralności fizycznej, prawo do ochrony danych w systemie opieki medycznej,
d) stosujących alternatywne w stosunku do szczepień ochronnych metody zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym;

7) Respektowanie wolności i swobód obywatelskich a także praw człowieka i pacjenta, szczególnie w zakresie wyboru metody profilaktyki i leczenia chorób, w tym groźnych chorób zakaźnych.
8) Wspieranie oraz ochrona praw jednostek w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych przez podmioty trzecie, w szczególności przychodnie lekarskie, organy paostwowej inspekcji sanitarnej oraz wojewodów.
§ 11.
1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz osób indywidualnych oraz organizacji i inicjatyw działających w następujących obszarach:
1) edukacja,
3) prawa pacjenta,
4)ochrona zdrowia,
5)pomoc społeczna.
§ 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) działanie na rzecz odpowiednich uregulowań prawnych w prawodawstwie polskim lub międzynarodowym;
2) działania pro edukacyjne i informacyjne w zakresie:
a) informowania społeczeństwa o różnorodnych, także alternatywnych do standardowo proponowanych przez medycynę akademicką, formach leczenia i naturalnego wzmacniania odporności organizmu,
b) upowszechniania wiedzy na temat Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP), ich rodzajach i ryzyku wystąpienia i o wszelkich możliwych powikłaniach nie kwalifikowanych jako NOP, które mogą wystąpid w wyniku sztucznej stymulacji układu odpornościowego organizmu, a także na temat praw pacjenta do uzyskania od lekarza rzetelnych i pełnych informacji w tym zakresie oraz o ciążącym na lekarzu obowiązku przyjęcia i oficjalnego zgłoszenia NOP na specjalnym formularzu,
c) innej działalności wydawniczej i informacyjnej zgodnej z celami statutu;
3) wsparcie psychologiczne, merytoryczne, administracyjne i prawne dla osób:
a) dotkniętych Niepożądanym Odczynem Poszczepiennym oraz innymi powikłaniami które wystąpiły po szczepieniu,
b) nie szczepiących wg standardowego kalendarza szczepień.
4) uświadamianie społeczeństwu i apelowanie do właściwych instytucji i urzędów o przeciwdziałanie nieetycznej (bazującej na strachu i niepełnej informacji) reklamie środków farmaceutycznych, w tym szczepień ochronnych;
5) nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniami nad powikłaniami poszczepiennymi, a także naturalnymi metodami leczenia i wzmacniania odporności organizmu oraz występowanie wraz z w/w podmiotami z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, podejmowanie innych starao zmierzających do zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, które zagwarantują pacjentom pełny dostęp do informacji o produktach farmakologicznych i wybór sposobu leczenia;
6) podejmowanie współpracy ze środkami masowego przekazu i wydawnictwami w zakresie informowania o obszarze działania Stowarzyszenia poprzez szeroko rozumiane akcje promocyjne oraz z wykorzystaniem wielu narzędzi marketingowych (działania PR, obecność w mediach, drukowane materiały reklamowe w formie ulotek, plakatów, artykułów
informacyjnych w prasie, Internecie, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów szkoleniowych, dokumentalnych, reportaży, wywiadów itp.);
7) promocję rozwiązań wspomagających ochronę zdrowia i upowszechnianie naturalnych metod wzmacniania odporności organizmu;
8) organizowanie odczytów, zjazdów, konferencji, szkoleń i sympozjów związanych z celami Stowarzyszenia;
9) organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia;
10) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej oraz naukowo-badawczej;
11) gromadzenie danych, związanych tematycznie z celami statutowymi, a w szczególności zbieranie danych o różnych objawach i powikłaniach poszczepiennych, w tym o zarejestrowanych NOP, okolicznościach przeprowadzania szczepień (informowaniu ? bądź nie ? o możliwych powikłaniach poszczepiennych po konkretnym szczepieniu i szczepionce, formie przeprowadzanej klasyfikacji lekarskiej do szczepienia, pytaniu ? bądź nie ? o zgodę na szczepienie i respektowaniu ? bądź nie ? odmowy na jego przeprowadzenie), przy czym bazę danych o NOP należy zgłosid do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
12) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
13) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, organizacjami o podobnym profilu działalności, w tym z organizacjami siostrzanymi z innych krajów, wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne osoby fizyczne i prawne, a służących celowi określonemu w statucie, zmierzających do wprowadzenia rozwiązao prawnych i działalności promocyjnej związanej z celami stowarzyszenia;
14) udzielanie wsparcia osobom których prawa w zakresie swobód obywatelskich, praw człowieka i praw pacjenta zostały złamane, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do wyboru metody leczenia profilaktycznego, lub braku poinformowania o skutkach ubocznych przed podaniem środka farmakologicznego, a w szczególności wsparcie psychologiczne, merytoryczne, administracyjne i prawne dla osób:
a) dotkniętych Niepożądanym Odczynem Poszczepiennym oraz innymi powikłaniami które wystąpiły po szczepieniu,
b) nie szczepiących wg standardowego kalendarza szczepień;
15) przystępowanie i udział Stowarzyszenia jako strony w sprawach sądowych wynikających z naruszenia lub inicjowanych z naruszeniem praw konstytucyjnych, praw człowieka, praw pacjenta, praw dziecka, w systemie ochrony zdrowia, opieki medycznej i opieki społecznej, w obszarach związanych z systemem szczepień i metodami jego realizacji, oraz z innymi procedurami medycznymi bezprawnie przymusowo stosowanymi.
Obejmować to będzie również przeciwdziałanie wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez np. reklamowanie produktów farmakologicznych bez informowania o możliwości wystąpienia skutków ubocznych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków nadzwyczajnych;
2) członków zwyczajnych;
3) członków wspierających;
4) członków wspierających będących osobami prawnymi;
5) członków honorowych.
§ 14.
1. Członkowie założyciele ? podpisujący niniejszy Statut, wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne będące obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby prawne zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Osoba prawna może byd jedynie członkiem wspierającym będącym osobą prawną.
§ 15.
1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, po upływie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia członka na podstawie prawidłowo złożonej deklaracji członkowskiej.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przez okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia członka na podstawie prawidłowo złożonej deklaracji członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna po wypełnieniu kwestionariusza na stronie internetowej stopnop.com.pl, oraz akceptacji przez Zarząd.
4. Członkiem wspierającym będącym osobą prawną może byd wyłącznie osoba prawna.
5. Po upływie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, członek zwyczajny automatycznie staje się członkiem nadzwyczajnym, chyba że przed upływem tego terminu złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia statusu członka nadzwyczajnego, lub jeśli zaistnieją okoliczności wymienione w § 19.
6. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w terminie trzech miesięcy od daty prawidłowego złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
7. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć pisemne odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania. Odwołanie należy przekazać na aktualny adres siedziby Stowarzyszenia widniejący w KRS, lub na aktualny adres e-mail Stowarzyszenia. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 16.
1. Członek nadzwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4) ubiegać się o udzielenie pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek nadzwyczajny obowiązany jest do
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 16a.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) zgłaszać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
2) ubiegać się o udzielenie pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, w ramach aktualnych zdolności finansowych i logistycznych Stowarzyszenia;
3) brać udział w pracach, organizowanych spotkaniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu i regulaminów Stowarzyszenia;
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 17.
1. Członek wspierający będący osobą prawną ma prawo:
1) zgłaszać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
2) brać udział z głosem doradczym w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający będący osobą prawną obowiązany jest do:
1) wspierania Stowarzyszenia finansowo i/lub rzeczowo bądź merytorycznie w istotnym zakresie
2) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia;
3) przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji;
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający będący osobą prawną zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 17a.
1. Członek wspierający ma prawo:
1) Otrzymywać newsletter na temat działalności Stowarzyszenia poprzez e-mail podany podczas rejestracji.
2) Korzystać z grup i forów Stowarzyszenia w tym tych przeznaczonych wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający obowiązany jest do:
1) Opłacania składek członkowskich zgodnie z regulaminem ustalonym uchwałą Zarządu.
2) Przestrzegać Statut Stowarzyszenia.
3) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 18.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i/lub osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie, które również pozbawia tego tytułu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Z wyjątkiem powyższych, posiada wszystkie pozostałe prawa i obowiązki przypisane/właściwe członkowi zwyczajnemu.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 19.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, z momentem dostarczenia pisemnej rezygnacji na aktualny adres siedziby Stowarzyszenia widniejący w KRS, lub aktualny adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązać wobec Stowarzyszenia;
2) śmierci członka;
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
4) uchwały Zarządu podjętej w wyniku nie płacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy;
5) uchwały Zarządu podjętej w wyniku nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat;
6) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
7) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu działań członka sprzecznych z celami i postulatami Stowarzyszenia;
8) wykluczenia decyzją podjętą przez Walne Zebranie w przypadku ujawnienia działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodnego z celami i postulatami Stowarzyszenia. Głosowanie następuje po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wniosku o wykluczenie.
2. Osoba wykluczona lub skreślona uchwałą Zarządu z przyczyn zawartych w pkt. 1 ppkt. 1) ? 5), ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania wyłącznie w przypadku, gdy w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie, złoży skargę
wraz z załączonymi dokumentami przeczącymi zawartej w uchwale przyczynie ustania członkostwa.
3. Osoba wykluczona lub skreślona uchwałą Zarządu z przyczyn zawartych w pkt. 1 ppkt. 6) i 7), ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
5. W przypadku wykluczenia członka decyzją Walnego Zebrania, Zarząd nie później niż w terminie 30 dni, sporządza uchwałę w tej sprawie i doręcza ją wykluczonemu członkowi.
6. Osoba wykluczona z członkostwa decyzją Walnego Zebrania, nie ma prawa do odwołania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21.
1. Wybory do władz Stowarzyszenia wynikające z kadencyjności przeprowadzane są na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym, w obecności nie mniej niż 2/3 ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku quorum w terminie Walnego Zebrania połączonego z wyborami do władz Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku władze mogą byd wybierane w obecności nie mniej niż ponad połowy ogólnej liczby członków.
3. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się  w razie ponownego ich wyboru ilości kadencji.
§ 22.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
Walne Zebranie Członków
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne;
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może byd wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę w deklaracji członkowskiej, podając adres, na który zawiadomienie powinno byd wysłane.
5. Walne Zebranie Członków może odbyć się w sposób tradycyjny bądź za pośrednictwem zamkniętego czatu przy zachowaniu następujących warunków:
1) każdy członek Stowarzyszenia posiada indywidualny poufny login umożliwiający jego identyfikację, który uzgadniany jest z  Administratore czatu po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Administratorem czatu jest jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia;
2) uchwały Walnego Zebrania Członków mogą byd podejmowane, jeżeli na czacie zalogowana jest wystarczająco dużo uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów;
3) głosowanie za pośrednictwem czatu zakończone jest sporządzeniem Protokołu przez Administratora;
4) każdy uczestnik Walnego Zebrania Członków odbywającego się na czacie ma obowiązek przesłania na ręce Prezesa pisemnego potwierdzenia oddanego głosu (według przygotowanego szablonu) w terminie do 30 dni od Walnego Zebrania Członków;
5) na podstawie przesłanych potwierdzeń Prezes sporządza Protokół Weryfikacyjny, który wraz z potwierdzeniami dołączany jest do Protokołu Administratora czatu.
6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Nadzwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla głosowania tajnego), w obecności ponad połowy ogólnej liczby Członków Nadzwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36 ust. 1 i 2).
10. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, oraz § 36 ust. 1 i 2
11. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania
§ 24.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) Uchwalenie statutu i jego zmian;
3) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
8) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10) Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
11) Uchwalanie wysokości oraz trybu pobierania/opłacania składek członkowskich i wpisowego oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat;
12) Rozpatrywania wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
13) Podejmowaniu uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 25.
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza. W przypadku wyboru więcej niż 3-osobowego składu, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, oraz w zależności od ostatecznej liczby, z 1 do 3 członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Na podstawie jednogłośnie podjętej uchwały wszystkich członków Zarządu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a także przez 1/3 członków Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada także Komisja Rewizyjna.
6. Zarząd może podejmowad uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektroniczną poprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy liczby członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Zarządu.
7. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
2) złożenia pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez Walne Zebranie.
§ 26.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialnośd przez Walnym Zgromadzeniem.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
6) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej przedmiocie z uwzględnieniem treści § 4 i regulacji prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego;
7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych, nabywania praw i reprezentowania Stowarzyszenia;
9) zwoływanie Walnego Zebrania;
10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków nadzwyczajnych, zwyczajnych i wspierających;
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
12) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie;
13) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
14) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
§ 27.
1. Zarząd może uchwalić swój regulamin.
§ 28.
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna
§ 29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. Członek Komisji rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
2) złożenia pisemnej rezygnacji.
5. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin.
6. Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 30.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) obowiązek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
1. a) nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych,
2. b) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie;
2) obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
3) obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
4) obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu;
5) obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
6) prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnieo dotyczących kontrolowanych spraw;
7) prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
8) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
9) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
10) prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.
11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności prawnej, której wartość przekracza 50.000,00 (piędziesiąt tysięcy) złotych.
12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia zbycia lub nabycia nieruchomości.
13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia przyjęcia darowizny niepieniężnej w zakresie przekraczającym wewnętrzne uregulowania dotyczące darowizn.
14) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§ 31.
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu Komisji.
2. Na podstawie jednogłośnie podjętej uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
3. Komisja Rewizyjna może podejmowad uchwały w trybie obiegowym, oddając głos drogą elektroniczną poprzez wcześniej podany przez członka adres email, faksową albo listowną. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez wszystkich członków i zapisanie podjętych uchwał wraz z liczbą oddanych głosów do protokołu sporządzonego na kolejnym tradycyjnie odbytym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 33.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie i wpisowe;
2) darowizny;
3) zapisy i spadki;
4) środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
5) zbiórki publiczne;
6) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia;
7) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
8) dochody z majątku Stowarzyszenia;
9) dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
10) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
5. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązać majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 34.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym: za zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym prezes Zarządu.
Rozdział VI
Działalność gospodarcza
§ 35.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.
Łódź dnia 30 stycznia 2019 roku

Deklaracja członkowska

http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/Deklaracja-cz%C5%82onkowska-Og%C3%B3lnopolskiego-Stowarzyszenia-Wiedzy-o-Szczepieniach.pdf