Nie podpisuj oświadczenia odmowy szczepień!

Nie masz obowiązku podpisywania tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień! Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia w tym piśmie do STOP NOP. Warto je wydrukować.

W niektórych przychodniach rodzicom podsuwane są do podpisania oświadczenia, że otrzymali pełne informacje dotyczące szczepień. Czy to możliwe, że lekarz w ciągu wizyty wyjaśni wyczerpująco i zrozumiale korzyści i zagrożenia płynące z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione dziecko, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej. Podpisanie tego (lub innych oświadczeń) przyśpiesza przekazanie sprawy do sanepidu i w niektórych miastach skutkuje szybkim nałożeniem grzywny i wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Takie żądanie ze strony personelu medycznego nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych i nie jest w interesie rodziców. 

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia które poleca kierować do organów ścigania wszystkie przypadki szantażowania rodziców podpisaniem oświadczenia „świadomej” odmowy np. brakiem wydania recepty czy skierowania do specjalisty bez złożenia podpisu pod ww. oświadczeniem. To łamanie praw konstytucyjnych i wymaga podjęcia radykalnych kroków.

Wzór pisma złożonego przez jednego z rodziców.

(miasto, dnia)

(imię i nazwisko, adres)

(imię i nazwisko lekarza i adres przychodni)

Informuję, że nie jesteśmy osobami uchylającymi się od szczepień, chcemy natomiast uzyskać możliwie szerokie informacje i odpowiedzi na pytania.

W związku z żądaniem podpisania tzw. Oświadczenia świadomej odmowy szczepienia, proszę o podanie dokładnych podstaw prawnych takiego żądania.

Potwierdzam, że zostaliśmy poinformowani o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach przez lekarza ?????????????…………….. 

Informuję, że nie otrzymaliśmy zadowalających nas informacji dotyczących szczepień w związku z tym nie możemy zgodnie z prawdą i stanem faktycznym podpisać ww. oświadczenia. Prosimy o udzielenie wyczerpujących i zrozumiałych informacji, od czego uzależniona jest nasza świadoma zgoda na zabieg medyczny jakim jest szczepienie, bez udzielenia której będzie on wykonany nielegalnie.

Mając na uwadze dobro naszego dziecka, prosimy o podanie możliwych skutków ubocznych, informacji, które szczepionki zawierają żywe wirusy oraz które zostały wyprodukowane przy użyciu diploidalnych komórek ludzkich z abortowanych płodów.

Informuję, iż jesteśmy skłonni rozważyć poddanie dziecka szczepieniu po zapoznaniu się ze szczegółową informacją na temat składu proponowanej szczepionki, tj. pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich antygenów, a także ich właściwości immuno- i patogennych,rodzaju zastosowanych adjuwantów i konserwantów, a także zawartości białek odzwierzęcych (potencjalnie alergogennych).

Prosimy o wyjaśnienie korzyści i zagrożeń płynących z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione nasze dziecko, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej.

Nasza zgoda na szczepienia uzależniona jest od jednoczesnego spełnienia w momencie szczepienia następujących warunków:

1. stan zdrowia dziecka w momencie szczepienia wykluczający jakąkolwiek chorobę oddziaływającą na funkcjonowanie układu odpornościowego(dotyczy również chorób przewlekłych)
2. zastosowanie szczepionki monowalentnej
3. podanie jednorazowo tylko jednej dawki szczepionki.
4. odstęp pomiędzy kolejnymi szczepieniami nie mniejszy niż 3 miesiące.
5. otrzymanie pełnej, pisemnej informacji o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i zagwarantowania odpowiedzialności materialnej i prawnej ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne wywołane niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Jednocześnie chcę zaznaczyć, iż dbałość o stan zdrowia naszego dziecka jest dla nas kwestią zasadniczą. Staramy się zapewnić dziecku optymalne warunki życia sprzyjające jego zdrowiu: stosujemy odpowiednią dla dziecka w tym wieku dietę i dużą wagę przykładamy do niezbędnej higieny życia codziennego. W przypadku wystąpienia objawów choroby czy problemów zdrowotnych dziecko jest na bieżąco konsultowane z właściwym lekarzem specjalistą.

Informuję, iż jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej nasze dziecko posiada konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia oraz ustawowe prawo do odmowy poddania się nieleczniczej procedurze medycznej. Niezwłoczne poddanie pod przymusem naszego dziecka ???????., szczepieniu szczepionkami zawierającymi substancje stanowiące potencjalne zagrożenie zdrowia, a w skrajnym przypadku nawet życia dziecka powoduje bezpośrednie naruszenie tego prawa.Próba naruszenia praw naszego dziecka zostanie przez nas natychmiast zgłoszona właściwym organom.

Zaszczepienie naszego dziecka pomimo braku dobrowolnej zgody będzie również powodem do wszczęcia postępowania karnego z tytułu art.192 kodeksu karnego

Z poważaniem,

(podpis)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Jeśli w przychodni będą zmuszali do podpisania „oświadczenia o odmowie szczepienia” PAMIĘTAJ!  Personel przychodni nie ma do tego prawa natomiast są przepisy, które możesz wykorzystać.
Podobnie gdy np. lekarz odmówi wydania recepty na mleko, nie zgłosi NOP, nie zgodzi się przyjąć dziecka do szpitala – poniższe przepisy mogą być podstawą do zgłoszenia tego organom ścigania.

Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 191.§1 kk. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia.

Art. 246. kk Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wyłudzanie poświadczenia nieprawdy

Art. 272. kk. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 231.§1. kk Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.