Prawnicy: Jak się obronić przed wymuszaniem szczepień na C O V I D?

Jak się obronić przed przymusem szczepień na COVID-19?

Gdzie uzyskasz pomoc? 

Pisząc na email stopnop@gmail.com 

Pisząc sms-a w godz. 18-19:00 606668891

Wsparcie dla żołnierzy i służb mundurowych bronimy.mundur@gmail.com

Współpracujemy z kancelarią adwokacką www.adwokat-poznan.pl 

Inni prawnicy www.stopnop.com.pl/prawnicy

1. Pracodawca

wszelka forma wymuszenia szczepień przez pracodawcę jest nielegalna. Potwierdza to również stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli twój pracodawca stawia ultimatum „zaszczep się albo stracisz pracę” napisz do niego pismo z żądaniem podania szczegółowej podstawy prawnej (lub do zwierzchnika w służbach mundurowych). Następnie masz prawo skierować skargę do sądu pracy o mobbing. 

Nie masz obowiązku podpisywania podsuwanych Tobie oświadczeń i deklaracji dotyczących decyzji o zaszczepieniu lub odmowie. Możesz natomiast złożyć za potwierdzeniem odbioru własne oświadczenie.

Oświadczenie dla żołnierzy www.stopnop.com.pl/oswiadczenie-zolnierz

Oświadczenie dot. seniorów z domu opieki

Oświadczenia uzupełnij o cytaty z rezolucji Rady Europy.

Szczepienia nie moga byc obowiazkowe i nikt nie powinien byc dyskryminowany z powodu braku szczepienia

W rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opublikowanej w dniu 27 stycznia 2021 r. (2361) zatytulowanej „Covid 19 vaccines: ethical, legal and practical considerations” czytamy:

7.3.1 zapewnić, aby obywatele byli informowani, ze szczepienia NIE są obowiazkowe i że nikt nie jest pod presja polityczna, społeczną lub w inną, aby sie zaszczepić, jesli tego nie chce;

7.3.2 zapewnić, że nikt nie może być dyskryminowany z tego powodu, że nie został zaszczepiony, ze wzgledu na możliwe zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, że nie chce być szczepiony;

Źródło:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/126965,stanowisko-na-temat-szczepien-przeciwko-covid-19.html

2. Segregacja (pozbawianie praw i wolności)

Ograniczenia praw, które są określone w rozporządzeniu są sprzeczne z Konstytucją RP, która wskazuje że wolności obywatelskie mogą być ograniczone jedynie w ustawie. 

W podobny sposób ograniczanie wolności obywatelskich (w zakresie prawa do zgromadzenia – art. 57 Konstytucji) ocenił 16 października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w orzeczeniu V W 2757/20. 

3. Pomoc dla rodziców noworodków i wcześniaków

www.stopnop.com.pl/szpital

4. Pomoc dla studentów

4. Jak jeszcze możesz się bronić? Przeciwwskazania

Powołując się na konieczność wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia – producent szczepionki informuje o nich w treści charakterystyki produktu leczniczego. Np. szczepionki Pfizer: 

„Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. […]

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

((4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315)

2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159)

1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC)

Cholesterol

Potasu chlorek

Potasu diwodorofosforan

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwuwodny

Sacharoza

Powołując się na prawa człowieka i pacjenta 

PRAWO CZŁOWIEKA: PRAWO DO ŚWIADOMEJ ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY – W TYM SZCZEPIENIA

Od czasów procesów norymberskich obowiązuje zasada świadomej zgody w medycynie. Hitlerowscy lekarze, którzy prowadzili zbrodnicze eksperymenty w obozach koncentracyjnych, nie pytając więźniów o zgodę – byli sądzeni właśnie za to. To było wydarzenie, od którego zaczęto mówić o początku nowoczesnej etyki medycznej. W 1947 r. przyjęto kodeks norymberski, który wprowadził zasadę, że nie wolno prowadzić żadnych badań i eksperymentów medycznych na człowieku bez jego zgody. Wtedy też pojawiła się w etyce lekarskiej zasada autonomii moralnej pacjenta. To świadomy siebie, swojej sytuacji i swoich perspektyw pacjent decyduje ostatecznie, czy i jak chce być leczony. Ale do czego to doprowadziło? Idei powołania i moralnych powinności lekarza została przeciwstawiona idea praw pacjenta. Stał się on równoprawnym partnerem lekarza w dyskusji o celu i sposobie leczenia. I to pacjent, a nie lekarz ma ostateczne słowo w tej dyskusji. Prawo do autonomii uzyskało równie mocny, a może nawet mocniejszy, status niż obowiązki lekarza. 

Prawo polskie. Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;

– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;

– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2;

– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Prawo międzynarodowe. Wszelkie niedobrowolne i wymuszone leczenie jest naruszeniem:

* Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

* Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – art. 3 – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody;

* Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,

* Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie – art. 5 stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;

* Europejskiej Karty Praw Pacjenta,

* Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,

* a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza:

„Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej”.

a także:

„Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii” i wreszcie: „zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana„.

Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie:

„Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki”.

oraz:

„Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. „

Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie:

„Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 – Prawo do wyrażenia zgody)”.

mówi również:

„Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji(5 – Prawo do Wolnego Wyboru)”,

oraz:

„Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 – prawo do bezpieczeństwa).”

Kodeks Norymberski mówi wyraźnie:

„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna”.

Artykuł 2  (Prymat istoty ludzkiej) 

Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

ZGODA

Artykuł 5 (Postanowienia ogólne) 

Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.

„Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny”

Artykuł 6 – Zgoda, pkt 1

Jakakolwiek  interwencja  profilaktyczna,  diagnostyczna  i  terapeutyczna  może  być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć,  udzielonej  w  oparciu  o  dostateczne  informacje.  W  odpowiednich  przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie  oraz  z  dowolnej  przyczyny,  bez  stawiania  takiej  osoby  w  niekorzystnej  sytuacji  bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

“Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka”

Zapisz adres strony. Porady będą regularnie aktualizowane! 

Podejmij działania!

Zbieraj podpisy pod wnioskiem o referendum www.stopnop.com.pl/referendum

Wyślij petycję do rady gminy www.stopnop.com.pl/sss-petycja

Bierz udział w protestach http://www.stopcovid1984.pl