Prawnicy: Jak się obronić przed wymuszaniem szczepień na C O V I D?

Jak się obronić przed przymusem szczepień na COVID-19?

Gdzie uzyskasz pomoc? 

Pisząc na email stopnop@gmail.com 

Pisząc sms-a w godz. 18-19:00 606668891

Pomoc dla policji pomocdlapolicji@stopnop.com.pl 

Wsparcie dla żołnierzy bronimy.mundur@gmail.com

Współpracujemy z kancelarią adwokacką www.adwokat-poznan.pl 

1. Pracodawca

wszelka forma wymuszenia szczepień przez pracodawcę jest nielegalna. Potwierdza to również stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli twój pracodawca stawia ultimatum „zaszczep się albo stracisz pracę” napisz do niego pismo z żądaniem podania szczegółowej podstawy prawnej (lub do zwierzchnika w służbach mundurowych). Następnie masz prawo skierować skargę do sądu pracy o mobbing. 

Nie masz obowiązku podpisywania podsuwanych Tobie oświadczeń i deklaracji dotyczących decyzji o zaszczepieniu lub odmowie. Możesz natomiast złożyć za potwierdzeniem odbioru własne oświadczenie.

Oświadczenie dla żołnierzy www.stopnop.com.pl/oswiadczenie-zolnierz

Oświadczenie dot. seniorów z domu opieki

Oświadczenia uzupełnij o cytaty z rezolucji Rady Europy.

Szczepienia nie moga byc obowiazkowe i nikt nie powinien byc dyskryminowany z powodu braku szczepienia

W rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opublikowanej w dniu 27 stycznia 2021 r. (2361) zatytulowanej „Covid 19 vaccines: ethical, legal and practical considerations” czytamy:

7.3.1 zapewnić, aby obywatele byli informowani, ze szczepienia NIE są obowiazkowe i że nikt nie jest pod presja polityczna, społeczną lub w inną, aby sie zaszczepić, jesli tego nie chce;

7.3.2 zapewnić, że nikt nie może być dyskryminowany z tego powodu, że nie został zaszczepiony, ze wzgledu na możliwe zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, że nie chce być szczepiony;

Źródło:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

2. Segregacja (pozbawianie praw i wolności)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, mówi, że osoby zaszczepione będą otrzymywały zaświadczenie o wykonaniu szczepienia. Osoby, które się na to nie zgodzą zostaną pozbawione określonych przywilejów:

  • będą musiały trafiać na kwarantannę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną albo po przekroczeniu granicy,
  • będzie je dotyczył limit spotkań towarzyskich wynoszący 5 osób, oprócz osób zaszczepionych (nie wlicza się do niego osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących)
  • nie będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • nie będą mogły dostać miejsca w domu pomocy społecznej bez dodatkowych testów diagnostycznych.

Wyżej wymienione ograniczenia praw nie zostały wprowadzone w ustawie, a w rozporządzeniu i są sprzeczne z Konstytucją RP, która wskazuje że wolności obywatelskie mogą być ograniczone jedynie w ustawie. 

W podobny sposób ograniczanie wolności obywatelskich (w zakresie prawa do zgromadzenia – art. 57 Konstytucji) ocenił 16 października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w orzeczeniu V W 2757/20. 

3. Pomoc dla rodziców noworodków i wcześniaków

www.stopnop.com.pl/szpital

4. Jak jeszcze możesz się bronić? Przeciwwskazania

Powołując się na konieczność wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia – producent szczepionki informuje o nich w treści charakterystyki produktu leczniczego. Np. szczepionki Pfizer: 

„Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. […]

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

((4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315)

2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159)

1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC)

Cholesterol

Potasu chlorek

Potasu diwodorofosforan

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwuwodny

Sacharoza

Powołując się na prawa człowieka i pacjenta 

PRAWO CZŁOWIEKA: PRAWO DO ŚWIADOMEJ ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY – W TYM SZCZEPIENIA

Od czasów procesów norymberskich obowiązuje zasada świadomej zgody w medycynie. Hitlerowscy lekarze, którzy prowadzili zbrodnicze eksperymenty w obozach koncentracyjnych, nie pytając więźniów o zgodę – byli sądzeni właśnie za to. To było wydarzenie, od którego zaczęto mówić o początku nowoczesnej etyki medycznej. W 1947 r. przyjęto kodeks norymberski, który wprowadził zasadę, że nie wolno prowadzić żadnych badań i eksperymentów medycznych na człowieku bez jego zgody. Wtedy też pojawiła się w etyce lekarskiej zasada autonomii moralnej pacjenta. To świadomy siebie, swojej sytuacji i swoich perspektyw pacjent decyduje ostatecznie, czy i jak chce być leczony. Ale do czego to doprowadziło? Idei powołania i moralnych powinności lekarza została przeciwstawiona idea praw pacjenta. Stał się on równoprawnym partnerem lekarza w dyskusji o celu i sposobie leczenia. I to pacjent, a nie lekarz ma ostateczne słowo w tej dyskusji. Prawo do autonomii uzyskało równie mocny, a może nawet mocniejszy, status niż obowiązki lekarza. 

Prawo polskie. Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;

– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;

– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2;

– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Prawo międzynarodowe. Wszelkie niedobrowolne i wymuszone leczenie jest naruszeniem:

* Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

* Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – art. 3 – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody;

* Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,

* Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie – art. 5 stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;

* Europejskiej Karty Praw Pacjenta,

* Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,

* a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza:

„Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej”.

a także:

„Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii” i wreszcie: „zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana„.

Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie:

„Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki”.

oraz:

„Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. „

Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie:

„Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 – Prawo do wyrażenia zgody)”.

mówi również:

„Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji(5 – Prawo do Wolnego Wyboru)”,

oraz:

„Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 – prawo do bezpieczeństwa).”

Kodeks Norymberski mówi wyraźnie:

„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna”.

Artykuł 2  (Prymat istoty ludzkiej) 

Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

ZGODA

Artykuł 5 (Postanowienia ogólne) 

Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.

„Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny”

Artykuł 6 – Zgoda, pkt 1

Jakakolwiek  interwencja  profilaktyczna,  diagnostyczna  i  terapeutyczna  może  być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć,  udzielonej  w  oparciu  o  dostateczne  informacje.  W  odpowiednich  przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie  oraz  z  dowolnej  przyczyny,  bez  stawiania  takiej  osoby  w  niekorzystnej  sytuacji  bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

“Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka”

Zapisz adres strony. Porady będą regularnie aktualizowane! 

Podejmij działania!

Zbieraj podpisy pod wnioskiem o referendum www.stopnop.com.pl/referendum

Wyślij petycję do rady gminy www.stopnop.com.pl/sss-petycja

Bierz udział w protestach http://www.stopcovid1984.pl