Rodzice z Warszawy skarżą do sądu dyskryminujące uchwały żłobkowe

Piątka rodziców z Warszawy zaskarżyła do sądu dyskryminujące nieszczepione dzieci uchwały żłobkowe. 28 listopada o godz. 9:00 i 9:20 odbędą się posiedzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w sali F. Zamieszczamy stanowisko Stowarzyszenia STOP NOP, które zostanie dzisiaj złożone w sądzie.

Warszawa, 28.11.2019 r. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

Wydział II w Warszawie

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

Sygnatura: II SA/WA 1322/19 oraz 

II SA/WA 1323/19

Zgłoszenie do postępowania wraz ze stanowiskiem w sprawie

W związku z Uchwałami Rady m. st. Warszawy nr VII/103/2019 z 14.02.2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków oraz XI/222/2019 z 11.04.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany statutów żłobków, 

wprowadzającymi wymuszenie odbycia wszystkich obowiązkowych szczepień ochronnych przez dzieci jako kryterium zwiększającym szanse przyjęcia dziecka do żłobka, wnioskujemy o przyjęcie zgłoszenie Stowarzyszenia do postępowania przed sądem, przyjęcie stanowuska oraz uwzględnienie skarg  złożonych przez rodziców w tej sprawie i uchylenie ww. uchwał.

Reprezentujemy ponad 120 tysięcy osób, które w 2018 roku poparły projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej STOP NOP, a której celem jest respektowanie praw człowieka, pacjenta i szacunek dla polskich rodzin, poprzez wprowadzenie dobrowolnych szczepień wzorem 20 państw europejskich, bezpiecznej kwalifikacji do szczepień, pełnej informacji, poprawy systemu odnotowywania NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych) oraz kontroli społecznej zmian kalendarza szczepień.

Organizacja jest jedną ze 130 organizacji z całego świata zwracających się do Światowej Organizacji Zdrowia  z listem otwartym w sprawie bezpieczeństwa szczepień, który podkreśla, że długoterminowy wpływ szczepionek i programów szczepień na układ  immunologiczny oraz ich potencjalna rola w generowaniu chorób przewlekłych nie jest oceniana i analizowana. 

?Urazy spowodowane przez szczepionki mogą być ciężkie i skomplikowane oraz są często przyczyną cierpienia dzieci, które wymagają

opieki przez całe życie (?) zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności, potrzebne są mechanizmy, aby zapobiec nieumyślnemu

pasożytowaniu na ofiarach szczepień.?- czytamy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

W liście otwartym podkreślamy, że dla  przywrócenia utraconego zaufania konieczne jest aby  przed wydaniem jakiegokolwiek rodzaju rekomendacji lub zatwierdzenia, wszystkie szczepionki zostały  poddane:

?  szeroko zakrojonym  próbom klinicznym prowadzonym  przez podmioty niezależne od producentów

?  średnio  i długoterminowym  badaniom dotyczącym  wydajności i bezpieczeństwa,  nie tylko określonej liczbie dni

?  testom na właściwości  rakotwórcze

?  testom dotyczącym płodności

?  testom dotyczącym ciąży,  spontanicznego poronienia  i rozwijającego się płodu

?  testom skutków mutagennych  (zmian wywołanych w DNA)

?  testom wpływu na układ nerwowy  i rozwój mózgu

?  testom z prawdziwie  obojętnym placebo, prawie  nigdy niewykonywanych dla szczepionek.

? badaniom adjuwantów i środków  konserwujących, takich jak aluminium  i rtęć, oraz ich bioakumulacji

?  innych użytych  materiałów toksycznych  jak polisorbat 80, formaldehyd

?  bezpieczeństwa  szczepionki i wieku  podawania

?  wpływu pełnych harmonogramów szczepień  na ogólny stan zdrowia populacji

?  porównania szczepionych  i nieszczepionych populacji  w kontekście zdrowia globalnego

?  przekazywania  wirusów przez osoby  świeżo zaszczepione szczepionką  zawierającą żywe wirusy, taką jak  na przykład odra-świnka-różyczka, na  ospę wietrzną i grypę

* użycia  szczepionek  kombinowanych  i podawania wielu  szczepionek tego samego  dnia.

Polskie urzędy zajmujące się zdrowiem nie  dostarczają odpowiedzi, danych i badań dotyczących bezpieczeństwa szczepień w celu uspokojenia  obywateli o czym świadczą załączone pisma.

A tymczasem stan zdrowia polskich dzieci jest coraz gorszy. Co czwarte jest chore przewlekle i problem narasta. To nowa epidemia. Świadczy o tym również szybko rosnąca liczba hospitalizacji dzieci, co jest zbieżne czasowo z rozszerzaniem obowiązkowego kalendarza szczepień, wzrostem realizacji nowych szczepień zalecanych i użycia nowych szczepionek wieloskładnikowych (szczególnie u coraz intensywniej szczepionych niemowląt).

„Na podstawie różnych źródeł można podać, że występują one (choroby przewlekłe) u 20?25% populacji (bez uwzględnienia otyłości). Najczęstsze to: choroby alergiczne, astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby genetycznie uwarunkowane.”

Źródło: ?Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce?, Biuro Analiz Sejmowych. 

A ryzyko szczepień jest realne. Świadczy o tym każda ulotka szczepionki oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, gdzie czytamy „Jako ciężki niepożądany odczyn poszczepienny kwalifikuje się niepożądany odczyn poszczepienny, który zagraża życiu i może:

1) wymagać hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;

2) prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej;

3) kończyć się śmiercią.” oraz „

niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):

a) encefalopatia,

b) drgawki gorączkowe,

c) drgawki niegorączkowe,

d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,

e) zapalenie mózgu,

f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

g) zespół Guillaina-Barrégo;

3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:

a) bóle stawowe,

b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,

c) gorączka powyżej 39°C,

d) małopłytkowość,

e) nieutulony ciągły płacz,

f) posocznica, w tym wstrząs septyczny,

g) reakcja anafilaktyczna,

h) reakcje alergiczne,

i) uogólnione zakażenie BCG,

j) wstrząs anafilaktyczny,

k) zapalenie jąder,

l) zapalenie ślinianek,

m) porażenie splotu barkowego,

n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.”

Stanowisko ekspertów wakcynologii świadczy, że system NOP jest niewiarygodny i odnotowywane w nim jest zaledwie od 1 do 10% przypadków o czym świadczy również lista zgłoszonych do Stowarzyszenia przypadków śmierci dzieci. 

Droga do odzyskania zaufania do lekarzy, systemu ochrony zdrowia i szczepień, nie prowadzi przez sankcje i przymus administracyjny oraz ograniczenia odbierane przez rodziców jednoznacznie jako dyskryminujące. 

System szczepień w skali krajowej i międzynarodowej wymaga naprawy. Wszelkie zaostrzenia prawa i wprowadzanie kolejnych sankcji wobec rodziców odmawiających zgody na szczepienia, szczególnie gdy u dziecka wystąpił NOP, będą powodować jeszcze większy bunt i narastanie problemu. 

Ryzyko powikłań poszczepiennych powinno być zminimalizowane oraz przestrzegane prawo do wolnej i świadomej zgody. Zaskarżone przez rodziców uchwały są sprzeczne z tymi celami i niebezpieczne dla dzieci. 

Z poważaniem,

Justyna Socha

Piotr Jawornik

Załączniki:

1. Pisma z urzędów dotyczące braku badań bezpieczeństwa szczepień. 

2. Lista zgonów zgłoszonych do Stowarzyszenia STOP NOP.