Za co została skazana Justyna Socha?

(Aktualizacja 02.11.2019)
Wyrok sądu karnego przeciw Justynie Socha – prezes STOP NOP – stał się prawomocny 23.08.2019 r.  Sprawę karną i cywilna za petycję Stowarzyszenia „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej” założył Paweł Grzesiowski – były ekspert Ministerstwa Zdrowia. Zostały w niej wymienione nazwiska ekspertów ministerstwa w kontekście powiązań z przemysłem farmaceutycznym i posiadania narzędzi do niszczenia ludzi.
 
30 sierpnia 2019 r. Minister Zdrowia rozwiązał ten zespół, powołując nowy. Nie ma w nim już Pawła Grzesiowskiego i większości poprzednich członków, a obecni zostali zobowiązani do składania oświadczeń o braku konfliktu interesów przed każdym jego posiedzeniem. 
 
Po pierwotnym umorzeniu w grudniu 2016 r. i uwzględnionym zażaleniu, sąd karny oraz cywilny kontynuowały postępowanie i wydały wyroki stwierdzając naruszenie dóbr osobistych i wymierzając kary finansowe – ponad 10 tysięcy w sprawie karnej oraz 5 tys. zł w sprawie cywilnej wraz z publicznymi przeprosinami. Wyrok w sprawie cywilnej nie jest prawomocny, a zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez sad wyższej instancji. 
 

Paweł Grzesiowski był sekretarzem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych, powołanego przez Ministerstwo Zdrowia. oraz fundatorem Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz częstym bywalcem telewizyjnych programów dotyczących tematyki szczepień. Został wymieniony w petycji ?Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej?, a petycja ta została przesłana przez stowarzyszenie do premiera oraz ministra sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego poparło ja ponad 24 tysiące osób.

Pod sądem w Poznaniu i w Warszawie, gdzie toczył się drugi proces cywilny, z Justyną byli zawsze wspierający ją ludzie.

Lobby firm farmaceutycznych oraz związani z nimi eksperci, popiera utrzymywanie anachronicznego obowiązku szczepień. O zniesienie tego obowiązku m.in. postuluje wspomniana petycja, jako przyczynę obecnej sytuacji wskazując lobbing tych olbrzymich korporacji.

Po pierwotnym umorzeniu sprawy Justyna Socha mówiła: 

„Za największy sukces uważamy rosnącą świadomość praw. Naszym największym i niespełnionym marzeniem jest poszanowanie podstawowego prawa do świadomej zgody na zabieg szczepienia. Ale coś stoi mu na drodze. Chęć zdobycia maksymalnych zysków przez przemysł farmaceutyczny i brak kontroli państwa oraz społecznej nad tym zjawiskiem”.

W tym samym dniu, 29 marca 2017 roku,  narodził się pomysł zorganizowania Międzynarodowego Protestu Przeciw Przymusowi Szczepień, który w tym roku ma odbyć się po raz trzeci jako cykliczne wydarzenie. Co roku dołącza do niego więcej państw.

Za opublikowanie w imieniu STOP NOP petycji zmierzającej do ujawnienia konfliktu interesów osób decydujących o zdrowiu dzieci i wydatkowaniu ogromnych sum na szczepionki, otrzymała karę finansowa. 
________________________________
Przykłady medialnych wypowiedzi Pawła Grzesiowskiego
 
Treść petycji „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej:
 

Szanowna Pani Premier,
Szanowne Panie i Panowie Ministrowie,

W imię szczególnej ochrony wszystkich pacjentów w Polsce, szczególnie małych dzieci, domagamy się oczyszczenia polskiej administracji publicznej z osób działających w konflikcie interesów, piastujących ważne stanowiska publiczne, oraz zmiany przepisów prawa, które uniemożliwią w przyszłości powoływanie takich osób.

Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji, aby skutecznie i trwale zażegnać problem działalności funkcjonariuszy publicznych na rzecz różnego rodzaju biznesów, kosztem praw i majątku obywateli w szczególności w zakresie zdrowia publicznego. Sytuacja taka jest skandaliczna i ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.

Osoby takie mają szerokie pole do narzucania obywatelom obowiązków realizujących interesy branży przez którą są finansowani, oraz posiadają narzędzia do niszczenia ludzi, którzy występują w interesie obywateli sprzecznym z interesami branży (np. represjami zagrożeni są lekarze realizujący prawa pacjenta).

Domagamy się natychmiastowego usunięcia takich osób z pełnionych funkcji związanych ze zdrowiem, a także przeprowadzenia szerokiego audytu wszystkich tego rodzaju stanowisk samodzielnych, oraz w składach zespołów ?eksperckich? działających przy różnych organach państwa jako ?ciała doradcze? (m.in. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna powołana przez GIS i Rada ds. Zdrowia Publicznego):

Członkowie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych ? powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia i dowody na współpracę z koncernami farmaceutycznymi:
prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska ? Zastępca przewodniczącego Zespołu http://www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program (grant edukacyjny firmy Baxter Polska oraz grant od firmy Pfizer na badanie dot. szczepionki przeciw pneumokokom, która ma być obowiązkowa i refundowana od 2017 r.)
dr n. med. Paweł Grzesiowski ? Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (wykłady dla GSK, Polfa)
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki ? członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X
(uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki)
dr hab. n. med. Teresa Jackowska ? członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ?społeczny? Rzecznika Praw Dziecka
http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia (według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis)
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn ? członek Zespołu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X (honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK))
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz ? członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
Oraz:
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz ? Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków ? http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (grant naukowy GSK)
Dorota Zawadzka ? doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka ? współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom http://www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html oraz producentem margaryny https://www.youtube.com/watch?v=uRnOilSRrvY
Krzysztof Łanda ? prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf

Od 2008 do 2015 wspólnik w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j. (?Naszymi klientami są największe koncerny farmaceutyczne oraz producenci wyrobów medycznych.? http://htaaudit.eu/)

? i inni.

Domagamy się także wyjaśnienia sprawy billboardów o nieznanym źródle finansowania rozwieszonych w Krakowie przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Lidii Gądek ? posłanki na Sejm RP z listy PO ? http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/6242676,nielegalne-billboardy-poslanki-lidii-gadek,id,t.html

Jednocześnie w związku z uchwaleniem przez poprzedni parlament Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która w efekcie spowoduje nieograniczone rozszerzanie listy przymusowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo dzieci, oczekujemy:

1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta).
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów ? niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek ? na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).
4. Uznania konstytucyjnej niedopuszczalności sankcji stosowanych przez wojewodów wynikających z obowiązku szczepień lub zapewnienia ich dobrowolności wzorem 16 państw europejskich oraz usunięcia zapisu o obowiązku z ustaw.
5. Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP ? obecnie nadzór ten prowadzony jest w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. ?wyszczepialność? oraz handlujący preparatami szczepionkowymi.

Oczekujemy również zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:
przeprowadzenie kontroli organów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu szczepień mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości podczas debaty ?Obowiązek szczepień w Polsce?, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r.  (transmisja dostępna na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)
przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce, (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)
przeprowadzenie kontroli organów administracji odpowiedzialnych za nakładanie grzywien w celu przymuszenia do szczepień ? jak wynika z opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych o sygnaturze BAS-WAL-1686/15 z dnia 17.08.2015 r., oraz opinii prawnej uzupełniającej o sygnaturze BAS-WAL-1912/15 z dnia 11.09.2015 r., przygotowanych na zgłoszenie Posłanki PO Bożeny Szydłowskiej,  zawieranie porozumień pomiędzy Wojewodami a Inspekcją Sanitarną w zakresie prowadzenia postępowań i egzekucji w sprawie nie poddania dziecka szczepieniom przymusowym, jest bezprawne ? analiza przywołuje 7 wyroków NSA będących dowodem opisanego stanu prawnego. Na przestrzeni kilku ostatnich lat urzędnicy usiłują stosować już trzecią i czwartą bezprawną ścieżkę administracyjną, co potwierdzają kolejne orzeczenia NSA, łamiąc prawo krajowe i międzynarodowe.
inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą postulaty STOP NOP.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pani Premier i całego rządu o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji, biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia pełnych kosztów społecznych i ekonomicznych powikłań poszczepiennych, ponoszonych zarówno przed budżet państwa, jak i rodziny.

Nadmieniamy, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ podejmie ponownie śledztwo po uchyleniu przez sąd postanowienia o umorzeniu w sprawiebraku nadzoru nad systemem rejestracji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jeśli nasza inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią, deklarujemy wsparcie merytoryczne.