STOP NOP wszczyna działania prawne przeciw Ministrowi Zdrowia – zostań świadkiem!

W zeszłym roku wezwaliśmy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła do  do natychmiastowego usunięcia drogą uprawnień nadzorczych, niżej wymienionych, skandalicznych a powszechnych dziś naruszeń prawa. Podmioty medyczne i pracownicy medyczni stosują je wobec dzieci oraz ich przedstawicieli ustawowych. Jest to skutkiem świadomych działań i zaniechań urzędników oraz funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia, organów podległych Ministrowi Zdrowia (NIZP-PZH, GIS). Naruszenia prawa dotyczą również niektórych funkcjonariuszy publicznych będących jednocześnie ekspertami pełniącymi obowiązki w ramach ciał doradczych przy MZ i GIS, oraz władz samorządu lekarskiego. Publiczne groźby wobec lekarzy realizujących prawa człowieka i pacjenta w zakresie szczepień stanowią podżeganie do łamania prawa. Zostają oni napiętnowani i represjonowani przez władze samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w tym GIS, za realizowanie prawa pacjenta do pełnej informacji o ryzyku procedury medycznej i dopełnianie obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Tutaj można zapoznać się z treścią wezwania do Ministra Zdrowia do usunięcia naruszeń prawa. 

20.01.2017 r. odebraliśmy odpowiedź od Podsekretarza Stanu Jarosława Pinkasa w imieniu Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Ministerstwo nie planuje podjąć żadnych działań zmierzających do oczekiwanych przez polskie rodziny zmian. Tym samym przedwyborcze obietnice Premier Beaty Szydło, która mówiła, że „Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci.” (to dot. edukacji), mówiła też o tym jak ważny jest rozwój polskich rodzin, że jej rząd postawi na politykę prorodzinną żeby przełamać zapaść demograficzną oraz że hasłami polityki społecznej będą: rodzina i sprawiedliwość, okazały się pustymi słowami. Obiecywała tez dobrą opiekę zdrowotną. Stało się inaczej.

Obecny Minister Zdrowia nie zrobił nic żeby rozwiązać problemy i patologie zgłaszane w imieniu milionów polskich rodziców poszkodowanych przez źle funkcjonującą opiekę zdrowotną i system szczepień oraz brak odpowiedzialności personelu medycznego, producentów i nakładającego przymus państwa za powikłania poszczepienne.

W związku z tym, że Stowarzyszenie STOP NOP nie otrzymało pisemnej informacji od Ministra Zdrowia w sprawie podjętych konkretnych działań skutecznie i natychmiastowo usuwających naruszenia prawa oraz oficjalnego stanowiska i wytycznych opublikowanych i rozesłanych do podmiotów podległych i nadzorowanych – w celu ochrony zbiorowo naruszanych a niezbywalnych praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zostaną wszczęte działania prawne przeciwko Ministrowi Zdrowia na ścieżce krajowej a następnie europejskiej.

Prosimy o nadsyłanie dowodów od osób, które są gotowe być świadkami i zeznawać w sprawie naruszeń prawa w systemie szczepień na adres:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

Sprawa dotyczy następujących naruszeń prawa:

1. Wykonanie lub usiłowanie wykonania zabiegu zaszczepienia dziecka bez uzyskania poinformowanej zgody przedstawiciela ustawowego,
2. Wykonanie zabiegu szczepienia wbrew złożonemu przez przedstawicieli ustawowych dziecka ustnie lub na piśmie odmowie zgody na szczepienie szpitalne po porodzie,
3. Wykonanie zabiegu szczepienia dziecka po porodzie pod nieobecność przedstawiciela ustawowego, niejednokrotnie bez poinformowania go w ogóle o wykonaniu tego zabiegu,
4. Groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do wyrażenia zgody na szczepienie dziecka np. odmowa wydania kolejnej recepty na mleko zastępcze dla dziecka alergicznego, wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, wydania skierowania do specjalisty lub inny karalny szantaż i przemoc psychiczna mająca na celu zmuszenie do określonego działania.
5. Groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do podpisania bezprawnego oświadczenia ?świadomej odmowy szczepień?, rozpowszechnionej przez NIL PZH i GIS np. odmowa wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, inny karalny szantaż i przemoc psychiczna mająca na celu zmuszenie do określonego działania.
6. Nękanie telefoniczne, pisemne, i w trakcie konsultacji lekarskich i wizyt pielęgnacyjnych, oraz w postaci narzucających się nieuprawnionych wizyt personelu medycznego niższego szczebla w miejscu zamieszkania dziecka, w celu przymuszenia do podpisania w/w bezprawnego oświadczenia lub przymuszenia do szczepień, drogą karalnego szantażu i przemocy psychicznej mającej na celu zmuszenie do określonego działania.
7. Bezprawne nasyłanie na rodzinę pracowników opieki społecznej lub policji, oraz straszenie odebraniem dziecka z powodu szczepień,
8. Łamanie prawa w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych dotyczących szczepień, w tym przestępcze informowanie osób postronnych o szczepieniach cudzego dziecka, czy pokrzykiwanie przy innych pacjentach na rodziców podejmujących indywidualne decyzje w sprawie szczepień dziecka z jednoczesnym ujawnianiem informacji medycznej o stanie zaszczepienia dziecka,
9. Masowe niewywiązywanie się lekarzy z prawnego obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), w tym niejednokrotnie świadome fałszowanie historii choroby dziecka i nieprawidłowe kwalifikowanie wykonanych procedur medycznych, aby uniemożliwić dochodzenie dowodowe w przyszłości, czego skutkiem jest bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu osób szczepionych powszechne fałszowanie oficjalnej statystyki NOP, będącej w Polsce jedyną podstawą oceny bezpieczeństwa szczepień
10. Systemowe utrudnianie i niejednokrotnie uniemożliwianie rejestrowania NOP przez urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności zdarzeń poważnych i ciężkich, oraz ?niespodziewanych? w rozumieniu przepisów prawa, które każde indywidualnie są podstawą do cofnięcia pozwolenia na obrót preparatem na terenie Polski na podstawie Art. 33 Prawo farmaceutyczne.
11. Odmawianie przez lekarzy zarejestrowania NOP nawet, jeśli świadomy wystąpienia NOP rodzic o to aktywnie zbiega,
12. Uchylanie się urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej oraz GIS jako bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad NOP, od egzekwowania wobec lekarzy wykonania prawem nałożonego obowiązku zarejestrowania NOP ? nawet w przypadku, jeśli rodzic na piśmie zawiadamia urząd o popełnionym przez lekarza naruszeniu prawa.
13. Łamanie przepisów krajowych i międzynarodowych o ochronie danych osobowych, poprzez bezprawne przekazywanie przez przychodnie danych identyfikacyjnych i medycznych osób ?uchylających się od szczepień? i ich przedstawicieli ustawowych, na podstawie naruszających prawo uregulowań zawartych w akcie innym niż ustawa, ponadto niesprecyzowanym co do zakresu danych.