Masz prawo wiedzieć o wykorzystaniu linii komórkowych z aborcji w szczepionkach – podpisz petycję!

Miliony polskich dzieci jest szczepionych szczepionkami powstałymi dzięki aborcji. Rodzice nie mają świadomości tego procederu. Koncerny farmaceutyczne do ich produkcji używają komórek pobranych z ciał dzieci, które straciły w ten sposób życie. Wirusy namnaża się na liniach komórkowych, które powstały dzięki dziesiątkom śmierci. Pobrania komórek dokonano z żywych organizmów, bo jedynie takie są w stanie dalej rozmnażać się w warunkach laboratoryjnych, gdy dziecko jeszcze chwilę po aborcji wykazuje oznaki życia. Mimo to państwo polskie przymusza żeby nimi szczepić, nie dając etycznej alternatywy.

PODPISZ PETYCJĘ!

Prawo do informacji o wykorzystaniu linii komórkowych z aborcji w szczepionkach

http://www.citizengo.org/pl/35264-prawo-do-informacji-o-wykorzystaniu-linii-komorkowych-z-aborcji-w-szczepionkach

Użycie embrionu lub płodu ludzkiego jako przedmiotu czy narzędzia eksperymentu stanowi przestępstwo wobec godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku, jaki należy się dziecku już narodzonemu i każdej osobie ludzkiej.? Ogłoszona przez Stolicę Apostolską Karta Praw Rodziny stwierdza: ?Poszanowanie dla godności ludzkiej wyklucza jakiekolwiek manipulowanie eksperymentalne na ludzkim embrionie lub inne jego wykorzystywanie(?).? Źródło: Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Kongregacja Nauki Wiary – Donum vitae.

 

Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 
Wasza Ekscelencjo,
Czcigodni Księża Biskupi,
 
Z troski o szacunek do życia poczętego, z poszanowania prawa człowieka do życia oraz powołując się na treści zawarte w Encyklice Humanae Vite,  Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae oraz Donum vitae  zwracamy się z prośbą o pomoc w podjęciu działań mających na celu obronę zasad chrześcijańskich. W związku z tym apelujemy o:

1. Poruszenie problemu stosowania szczepionek powstałych przy wykorzystaniu linii komórkowych z aborcji w działalności duszpasterskiej i naukowej.
2. Zalecenie informowania rodziców przygotowujących się do sakramentu małżeństwa oraz osób przygotowujących się do sakramentu chrztu i kandydatów na rodziców chrzestnych o stosowaniu szczepionek powstałych przy wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji i konieczności wyrażenia sprzeciwu wobec nich.
3. Pomoc w apelowaniu do władz o umożliwienie stosowania etycznej alternatywy oraz możliwość zwolnień z obowiązku szczepień z przyczyn religijnych.

Prosimy o pouczenie całej Wspólnoty Kościoła o postawie, jaką powinni przyjąć wobec faktu oferowania i przymuszania ich do podawania dzieciom oraz przyjmowaniu osobiście, szczepionek, które nie służą bezpośrednio ratowaniu życia. To szczepionki przeciw chorobom, które mogą powodować śmierć tylko w bardzo rzadkiej sytuacji, kiedy nastąpi nieszczęśliwe połączenie komplikacji w przechodzeniu choroby oraz innych poważnych problemów zdrowotnych.

Podkreślamy, że w innych krajach motywacja etyczna pozwala na odmowę podania dziecku nieetycznego preparatu bez żadnych konsekwencji prawnych. Prosimy jednocześnie o pomoc w nagłośnieniu tego problemu, aby i w Polsce wzorem innych państw były dostępne szczepionki, które powstały w sposób etyczny, nie pozbawiając życia innego dziecka.

 

W Dignitas personae czytamy:
 ?Tak więc na przykład zagrożenie życia dziecka może upoważnić rodziców do zastosowania szczepionki wyprodukowanej przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia, nie mniej jednak pozostaje obowiązek wszystkich by wyrazić swój sprzeciw i zażądać od osób odpowiedzialnych za systemy opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek. Z drugiej strony należy pamiętać, że w firmach wykorzystujących linie komórkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji, i tych którzy nie mają żadnej władzy decyzyjnej.

W związku z tym, że pilnie potrzebna jest mobilizacja sumień, by bronić życia, należy przypomnieć personelowi służby zdrowia, że ?wzrasta niezmiernie ich odpowiedzialność, która znajduje najgłębszą inspirację i najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy już starożytna, ale zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, według której każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości.(?)?

Jednocześnie informujemy, że problem linii komórkowych nie dotyczy tylko sytuacji zaistniałych w latach 60-tych (linia komórkowa WI-38, MRC-5). Dotyczy on również linii komórkowej PER-C6, która powstała dzięki aborcji przeprowadzonej w 1985 roku, a także kwestii linii komórkowej WALVAX-2 z roku 2015 oraz wszystkich innych, których próby produkcji być może odbywają się aktualnie w firmach czerpiących zyski z ich sprzedaży.

 

Ponadto Encyklika Humane Vite mówi:

?Co więcej, odpowiedzialne rodzicielstwo, o którym teraz mówimy, w szczególniejszy sposób wiąże się z inną, i to bardzo głęboką ideą należącą do obiektywnego porządku moralnego, ustanowionego przez Boga, którego to porządku prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie. Dlatego do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa należy, aby małżonkowie uznali swe obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości. Konsekwentnie, w pełnieniu obowiązku przekazywania życia nie mogą oni postępować dowolnie, tak jak gdyby wolno im było na własną rękę i w sposób niezależny określać poprawne moralnie metody postępowania; przeciwnie, są oni zobowiązani dostosować swoje postępowanie do planu Boga-Stwórcy, wyrażonego z jednej strony w samej naturze małżeństwa oraz w jego aktach, a z drugiej ? określonego w stałym nauczaniu Kościoła. (?) Z góry da się przewidzieć, że nie wszyscy chyba łatwo przyjmą podaną naukę, skoro już podniosło się tyle głosów, które korzystając z pomocy nowoczesnych środków propagandy, sprzeciwiają się nauce Kościoła. Kościół wszakże nie dziwi się temu, że podobnie jak Boski jego Założyciel, postawiony ?jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą?. Nie zaniedba z tego powodu bynajmniej nałożonego mu obowiązku głoszenia z pokorą i stanowczością całego prawa moralnego, tak naturalnego, jak ewangelicznego. (?) Pragniemy więc zwrócić się do Rządców Narodów, ponieważ im to przede wszystkim powierzone zostało najważniejsze zadanie ochrony dobra wspólnego i oni mogą tak wiele uczynić dla ratowania dobrych obyczajów; nie dopuśćcie nigdy do upadku dobrych obyczajów wśród waszych narodów! ?

 

Instrukcja Donum Vitae:

?W badaniach medycznych należy powstrzymać się od dokonywania zabiegów na żywym płodzie, przynajmniej wtedy, gdy nie ma moralnej pewności, że nie przyniesie to szkody życiu i integralności mającego narodzić się dziecka i jego matki. W takim przypadku konieczna jest dobrowolnie wyrażona przez dobrze poinformowanych rodziców zgoda na dokonanie zabiegu. Wynika z tego, że każde badanie, nawet zwykła obserwacja embrionu, staje się niegodziwe ze względu na użyte metody albo spowodowane skutki, jeśli związane jest z niebezpieczeństwem dla życia lub integralności embrionu.(?) Żaden cel, nawet sam w sobie szlachetny, jak przewidywana korzyść dla nauki, dla innych istot ludzkich lub społeczeństwa, nigdy nie może usprawiedliwić doświadczeń na embrionach lub płodach ludzkich żywych, zdolnych lub niezdolnych do przeżycia, w łonie matki lub poza nim. Dobrowolna zgoda, normalnie wymagana dla klinicznego doświadczenia wykonywanego na dorosłym, nie może być udzielona przez rodziców. Rodzice nie mogą dysponować ani fizyczną integralnością, ani życiem dziecka, które ma się narodzić. Z drugiej zaś strony doświadczenia na embrionach i płodach zawsze wiążą się z ryzykiem, co więcej, bardzo często przewiduje się naruszenie ich integralności fizycznej, a nawet śmierć.(?) Zwłoki embrionów lub płodów ludzkich, pochodzące z dobrowolnych przerwań ciąży czy też nie, powinny być uszanowane tak jak zwłoki innych istot ludzkich. W szczególności nie mogą być przedmiotem okaleczenia i sekcji zwłok, jeśli ich śmierć nie została ustalona i bez zgody rodziców lub matki. Ponadto powinno się zawsze uwzględniać wymóg moralny, żeby nie było w tym żadnego współudziału w dobrowolnym przerywaniu ciąży i nie spowodowało się zgorszenia(?)?.

 

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Dignitas Personae:

?1. Każdej istocie ludzkiej, od poczęcia aż po naturalną śmierć, należy się godność osoby. Ta podstawowa zasada, wyrażająca wielkie ?tak? dla ludzkiego życia, powinna znaleźć się w centrum refleksji etycznej nad badaniami naukowymi w dziedzinie biomedycyny, które w dzisiejszym świecie nabierają coraz większego znaczenia.(?) Do badań naukowych oraz do produkcji szczepionek lub innych produktów bywają niekiedy wykorzystywane linie komórkowe, powstałe w wyniku niegodziwego zabiegu, wymierzonego przeciwko ludzkiemu życiu lub fizycznej integralności bytu ludzkiego. (?)

 

Opierając się na powyższych zapisach prosimy o podjęcie stosownych kroków w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za nauczanie zasad moralnych oraz wszystkich wiernych – jak powinni się zachowywać wobec owych problemów, a także apelowanie do władz o zmianę prawa oraz udostępnienie etycznych alternatyw szczepionek.
 

Z wyrazami szacunku,

 

Włodzimierz Pawelec

 

Informacje o liniach komórkowych:

 

Linia komórkowa MRC-5   [J.P. Jacobs, C.M. Jones, J.P. Bailie, Characteristics of a Human Diploid Cell Designated MRC-5, Nature,11-th July 1970,,vol.227,pp.168-170]
W 1964 roku w Wielkiej Brytanii poddała się aborcji 27- letnia kobieta z „przyczyn psychiatrycznych”. Życie straciło jej 14-tygodniowe dziecko płci męskiej, z którego tkanki płucnej pobrano komórki i wyprowadzono z nich tak zwaną linię komórkową, MRC-5, znajdującą się obecnie w bankach komórek, gdzie jest stale namnażana i wykorzystywana przez koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki.

 

Linia komórkowa WI-38   [L. Hayflick, The Limited In Vitro Lifetime of Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell Research, March 1965, vol.37, no.3, pp. 614-636.]

Podczas epidemii różyczki w latach 60-tych, w Stanach Zjednoczonych, niektórzy lekarze zalecali kobietom w ciąży, które miały kontakt z chorobą, dokonanie aborcji. Z uzyskanych tą drogą ciałek dzieci, pobierano tkanki i badano je pod kątem obecności wirusa różyczki. Udało się to dopiero podczas 27 aborcji, przy trzecim pobraniu tkanki. Uzyskany tą drogą wirus określono symbolem RA/27/3, gdzie R oznacza różyczkę, A-aborcję, 27-dwudziesty siódmy płód, 3-trzecie pobranie tkanki. Został on następnie namnożony na linii komórkowej WI-38 (Instytut Wistar 38). Pochodzi ona z tkanki płucnej kilkunastotygodniowej dziewczynki, której matka dokonała aborcji, gdyż wraz z mężem uznała, że mają już zbyt dużo dzieci.

 

Linia komórkowa PER C6 [ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/transcripts/3750t1_01.pdf [8,1 MB]]
Holenderska firma farmaceutyczna Crucell z Newady wyprodukowała kolejną  linię komórkową PER C6. Została ona pobrana z tkanki gałki ocznej 18-tygodniowego abortowanego dziecka. W oparciu o tę linię komórkową Merc&Co. przygotowuje się do produkcji szczepionki przeciwko HIV i wirusowi Ebola. Licencję na linię komórkową PERC6 wykupiło już kilkadziesiąt innych firm farmaceutycznych, które szykują się do wytworzenia nowych szczepionek.

 

Linia komórkowa WALVAX-2  Została pobrana z tkanki płucnej 3 miesięcznego płodu, który został wybrany spośród 9 abortowanych dzieci. Naukowcy przestrzegali szczegółowych wytycznych dla WI-38 i MRC-5 w wyborze abortowanych dzieci. Wywołali poród, czy raczej poronienie, przy użyciu ?wodnego worka?, aby skrócić czas porodu i zapobiec śmierci płodu, w celu zapewnienia ?nienaruszonych narządów?, które były natychmiast wysłane do laboratorium w celu przygotowania komórek http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25803132/

PODPISZ DRUGĄ PETYCJĘ M.IN. O PRAWO DO ETYCZNEJ ALTERNATYWY http://citizengo.org/pl/33513-petycja-o-bezpieczniejszy-kalendarz-szczepien-dla-dzieci

Które szczepionki powstały dzięki aborcji?

Są to szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, ospie wietrznej oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Trwają badania szczepionek przeciwko HIV i eboli.

Zdjęcie użytkownika Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

WIĘCEJ INFORMACJI ! www.dobreszczepionki.pl