Szczepienia w szkole i opieka zdrowotna nad uczniami

Rodzice lub pełnoletni uczeń na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami ma prawo wyrazić pisemny sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką proprofilaktyczną. Nowa, obowiązująca już ustawa niesie ryzyko dużej ingerencji urzędników medycznych we władzę rodzicielską.

Informację o możliwości złożenia sprzeciwu rodzice powinni uzyskać na pierwszym zebraniu, a pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (pielegniarki, higienistki lub podmiotu, które mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług na terenie szkoły).

Wzór sprzeciwu do pobrania tutaj: http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/Sprzeciw-wobec-objęcia-ucznia-opieką-profilaktyczną-1.docx

Pismo warto skierować również do dyrektora szkoły. Nie trzeba podawać numeru pesel dziecka. Warto dodać uwagę o zgodzie na udzielenie pierwszej pomocy oraz numer telefonu do rodziców żeby poinformować ich o tej sytuacji.

Spotkanie z adwokatem Arkadiuszem Tetela o zmianach ustawy o medycynie szkolnej. https://youtu.be/F9buan_T4z0

Zgodnie z zapisami ustawy:

Art. 7. 1. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 201w7 r. poz. 1318, z późn. zm.[4])), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

4. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

5. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art. 20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wyrażania zgody na sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.