Trybunał Konstytucyjny pierwszy raz wyda wyrok o obowiązku szczepień 9.05.2023 9:00

9.05.2023 o godz. 9:00 (nastąpiła zmiana godziny z 12:30) Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć pierwszą w historii skargę rodziców w sprawie obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym, złożoną w ich imieniu przez adwokata Arkadiusza Tetelę z inicjatywy STOP NOP.

To pierwsza z ponad 50 skarg złożonych przez adwokata Arkadiusza Tetelę we współpracy ze STOP NOP i Justyną Sochą, które trybunał przyjął do rozpatrzenia. Potencjalnie trafi tam wkrótce ponad 1200 skarg na rząd nakładający wielotysięczne grzywny na polskich rodziców, które są w trakcie rozpatrywania przez Ministra Zdrowia i sądy administracyjne.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego przy al. Szucha w Warszawie 9.05.2023 r. od godz. 9:00. Posiedzenia ma być niejawne, a wyrok ogłoszony publicznie o godz. 9:30.

Wiecej informacji na temat skargi konstytucyjnej jest na stronie trybunału.

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/12200-obowiazek-poddawania-sie-szczepieniom-ochronnym

Odpowiedz Ministra Zdrowia na skargę.

https://files.fm/f/85ej7geg6

ZAANGAŻUJ SIĘ! #UsłyszcieNas

Twoje dziecko miało NOP i nie chcesz przymusu szczepień? Opisz swoją historię na prezydialny@trybunal.gov.pl koniecznie do wiadomości justyna.socha@stopnop.com.pl i załącz zdjęcie dziecka. W tytule wiadomości napisz: Oświadczenie do skargi nr SK 81/19

Zachęcamy również organizacje społeczne żeby wysłały do trybunału swoje stanowisko w trybie amicus curiae.

Do chwili obecnej swoje stanowisko do Trybunału wysłały:

Fundacja Życie i Rodzina

Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności

Stowarzyszenie Bronimy Munduru

Fundacja Ordo Medicus

Fundacja Polskie Veto https://polskieveto.pl/opinia-do-trybunalu-konstytucyjnego/

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców https://psnlin.pl/news,trybunal-konstytucyjny-rp-psnlin-wnosi-o-uznanie-przymusu-szczepien-obowiazkowych-dzieci-za-niezgodn,193.html

MARSZ WOLNOŚCI I ZDROWIA

Zapraszamy również do udziału w VII Proteście Przeciw Przymusowi Szczepień – Marszu Wolności i Zdrowia, który ruszy ponad miesiąc później 17.06.2023 r. o 12:00 także spod siedziby Trybunału Konstytucyjnego przez główne ulice Warszawy do parku, w którym odbędzie się całodniowy, integrujący całe rodziny piknik wolnościowy ze wspaniałymi gośćmi, debatami, muzyką, stoiskami i przestrzenią do odpoczynku. Więcej informacji www.stopnop.com.pl/protest2023

Poznań, 5.05.2023 r. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach “Stop NOP”

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

Do:

Trybunału Konstytucyjnego

al. Jana Chrystiana Szucha 12A

00-918 Warszawa 

Sygn. akt SK 81/19

OPINIA PRZYJACIELA SĄDU

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach “Stop NOP” i powołujące się na jego cele statutowe tj. “ 1) Promocja i ochrona zdrowia publicznego w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka i świata; 2) Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług medycznych; 3) Przeciwdziałanie  występowaniu Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP); 4) Przeciwdziałanie naruszaniu wobec obywateli w zakresie realizacji systemu szczepień, praw wynikających z Konstytucji RP i aktów prawa międzynarodowego odnoszących się do praw człowieka i pacjenta; 5) Poszerzanie i upowszechnianie wiedzy na temat faktycznego bezpieczeństwa i skuteczności tzw. szczepień ochronnych oraz alternatywnych metod stymulacji układu odpornościowego organizmu u dzieci i dorosłych; 6) Wspieranie oraz ochrona praw i mienia osób, a także rodzin: a) dotkniętych skutkami Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych, b) dotkniętych represjami w ramach polskiego systemu szczepień c) których prawa chronione przepisami międzynarodowymi i krajowymi zostały naruszone w ramach realizacji polskiego systemu szczepień i opieki medycznej, a w szczególności prawo do decydowania o zastosowaniu procedur medycznych, prawo do życia prywatnego i integralności fizycznej, prawo do ochrony danych w systemie opieki medycznej, d) stosujących alternatywne w stosunku do szczepień ochronnych metody zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym; 7) Respektowanie wolności i swobód obywatelskich a także praw człowieka i pacjenta, szczególnie w zakresie wyboru metody profilaktyki i leczenia chorób, w tym groźnych chorób zakaźnych. 8) Wspieranie oraz ochrona praw jednostek w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych przez podmioty trzecie, w szczególności przychodnie lekarskie, organy państwowej inspekcji sanitarnej oraz wojewodów.” – przesyłam opinię amicus curiae – w sprawie o sygn. akt SK 81/19.

Wnosimy o uznanie przepisów nakładających obowiązek szczepień wymienionych w skardze nr 81/19, za niezgodne z Konstytucją RP, zgadzając się z argumentami skarżącej. 

Uzasadnienie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach “Stop NOP” powstało w 2011 roku w odpowiedzi na przymus szczepień i grzywny nakładane na polskie rodziny, gdzie bardzo często dzieci doświadczyły ignorowanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wnosimy o przyjęcie dodatkowych argumentów w ww. sprawie. 

Obowiązek szczepień w formie przymusu administracyjnego jest sprzeczny z konstytucyjną ochroną rodziny i rodzicielstwa. Mamy do czynienia z bezpośrednią przemocą psychiczną i ekonomiczną wobec rodziców chroniących dobra swoich dzieci.

Od wielu lat w celach propagandowych (zapewne w wyniku braku merytorycznych argumentów strony zmuszającej do szczepień), ludzie odmawiający przyjmowania preparatów szczepionkowych (i często już ofiary szczepień), są poddawani odhumanizowaniu i obraźliwie nazywani przez urzędników państwowych “antyszczepionkowcami”. 

Jako organizacja otrzymujemy informacje, że rodziny wielodzietne obciążane są grzywnami nawet w wysokości łącznie po 20 – 30 tysięcy złotych. Dla przykładu sam Wojewoda Kujawsko Pomorski nałożył grzywny w wysokości 2 713 500  zł od 2015 do 2022 r. 

Źródło: odpowiedź na wniosek od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WNK.V.1331.5.2022 z dn. 3 sierpnia 2022 r.

Na chwilę obecną pomagamy ok. 1200 rodzinom zapewniając im pomoc prawną w obronie przed grzywnami przymuszającymi do szczepień. Skarga konstytucyjna, której dotyczy nasze stanowisko, jest pierwszą z 50 skarg już przyjętych przez Trybunał Konstytucyjny do rozpatrzenia. 

 1. Obowiązek szczepień to przymuszanie do nich przemocą osób o odmiennych poglądach i przekonaniach

Obowiązek szczepień to w praktyce zmuszanie do nich przemocą osób o odmiennych poglądach i przekonaniach w zakresie praktyk dotyczących profilaktyki zdrowotnej innych, niż prezentuje przemysł farmaceutyczny.

Naukowcy dostarczają informacji o motywach rodziców, którzy nie wyrażają zgody na szczepienia dzieci. Brak zgody na szczepienia: “wiąże się z (…) obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdarzeń niepożądanych (…)” Wynika “z obaw o odległe i wczesne skutki niepożądane” oraz wiedzy “że szczepionki przeciążają układ odpornościowy lub zawierają szkodliwe składniki.”  Sprzeciw “(…) wyrażają rodzice o alternatywnych przekonaniach na temat zdrowia, bardziej ufający lekom ziołowym i „naturalnej odporności” lub preferujący „naturalny” lub „ekologiczny” tryb życia” oraz łączy się z “nieufnością do systemu opieki zdrowotnej lub firm farmaceutycznych. (…)”  Źródło: Parental vaccine hesitancy: scope, causes, and potential responses Jessica R. Cataldia, Sean T. O’Leary Current Opinion in Infectious Diseases, 2021; 34 (5): 519–526

W 2019 roku A. Szalonka wykazała, że 68% respondentów bardzo lub raczej obawia się medycznych następstw szczepienia.  Źródło: Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych Health conditions of preventive vaccination in Poland in the light of surveys Adrianna Szalonka Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Poglądy rodziców mają poparcie w badaniach naukowych. Jest coraz więcej prac naukowych wskazujących np. na szkodliwość stosowanych adiuwantów i konserwantów. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Aluminium w tkankach mózgowych u osób cierpiących na autyzm, Matthew Mold , Dorcas Umar , Andrew King , Christopher Exley, tom 46 z 2018 r., str. 76-82, 

Jednocześnie brak jest badań, które wskazywałby na bezpieczeństwo wszystkich sumarycznie podanych dawek szczepionek i ich wpływu na zdrowie dziecka. Dowodów na powyższe dostarcza również opinia przyjaciela sądu wysłana do Trybunału Konstytucyjnego przez Polskiego Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, szczególnie istotna ze względu na powszechny konflikt interesów towarzystw naukowych i ekspertów opłacanych przez producentów szczepionek, a na których opinii budowane jest poparcie dla obowiązkowych szczepień. 

 1. POLACY MÓWIĄ „NIE!” sankcjom za odmowę zgody na obowiązkowe szczepienia

“Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że w grupie osób w wieku 15–39 lat jedynie co czwarty badany popiera prawne lub finansowe sankcje dla osób odmawiających szczepienia własnych dzieci (…)”

Prawie połowa Polaków nie popiera obowiązkowych szczepień, a “(…) najniższe poparcie (43,1%) dla szczepień obowiązkowych odnotowano w najmłodszej grupie wiekowej (15–19 lat).” Źródło: Reczulska A., Tomaszewska A., Raciborski F.: Level of acceptance of mandatory vaccination and legal sanctions for refusing mandatory vaccination of children. Vaccines (Basel), 2022; 10 (5): 811

Podobne wyniki uzyskała A. Szalonka w badaniu ankietowym z 2020 r., w którym 45% respondentów zgodziło się z zasadnością wprowadzenia systemu obowiązkowych szczepień ochronnych, a część (40%) uznała, że takie rozwiązanie nie jest konieczne. Źródło: Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych Health conditions of preventive vaccination in Poland in the light of surveys Adrianna Szalonka Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 1. Naukowcy od dawna wiedzą, że obowiązek zniechęca do szczepień 

“Pojawiły się pytania, czy obowiązkowe szczepienia (częściowe lub ogólne) mogą prowadzić do oporu związanego z obawą ludzi przed nieuzasadnionymi skutkami ubocznymi, z dalszym spadkiem wyszczepialności, zamiast przyczyniać się do zwiększania odsetka szczepień. Betsch C, Böhm R. Detrimental effects of introducing partial compulsory vaccination: experimental evidence. Eur J Public Health. 2016;26(3):378-81.  https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv154  PMID: 26297722 

“Szczepienia obowiązkowe zwiększyły poziom złości wśród osób o raczej negatywnym nastawieniu do szczepień, podczas gdy szczepienia dobrowolne nie. Doprowadziło to do spadku liczby szczepień o 39% w drugim dobrowolnym szczepieniu (reaktancja). (…) Obowiązek szczepień tylko wybranych może mieć szkodliwy wpływ na program szczepień poprzez zmniejszenie liczby szczepień dobrowolnych. Ponieważ efekt ten wystąpił zwłaszcza w przypadku uczestników wahających się przed szczepieniem, rozpowszechnienie wahania się przed szczepieniami w społeczeństwie będzie miało wpływ na szkody wynikające z częściowego obowiązkowego szczepienia.” Meier NW, Böhm R, Korn L, Betsch C. Individual Preferences for Voluntary vs. Mandatory Vaccination Policies: An Experimental Analysis. PsyArxiv Preprints; 2019. 

“Na dłuższą metę występowanie działań niepożądanych szczepionek może wywołać sprzeciw wobec obowiązku. W niedawno przeprowadzonym w USA badaniu wykazano, że rodzice z wysoką reaktancją psychologiczną, skłonnością do szukania autonomii, nadają szczepieniom niższy priorytet, gdy próbuje się im narzucić wolę innych osób.” Level of Acceptance of Mandatory Vaccination and Legal Sanctions for Refusing Mandatory Vaccination of Children oraz Finkelstein S.R., Boland W.A., Vallen B., et al.: Psychological reactance impacts ratings of pediatrician vaccine-related communication quality, perceived vaccine safety, and vaccination priority among U.S. parents. Hum. Vaccin. Immunother., 2020; 16: 1024–1029

Z opublikowanych ostatnio danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH–PIB wynika, że w 2022 roku odnotowano 72,7 tys. uchyleń od obowiązkowych szczepień.  Do ok. 2010 r. statystyki roczne oscylowały w okolicach 3-4 tysięcy. Oznacza to, iż w ciągu 12-tu lat realizowania intensyfikacji szczepień i przymusu wobec polskich rodzin przez państwowy aparat, spadek zaufania do tej formy profilaktyki i opór wobec nieludzkiego, uwłaczającego przymusu, wzrósł około 24-krotnie i lawinowo postępuje. Statystyka ta jest niepodważalnym potwierdzeniem wniosków z badań naukowych nad efektami przymusu szczepień. Poniżej załączamy wykres 20-letniej statystyki odmów szczepień obowiązkowych według danych PZH. https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jaka-jest-liczba-uchylen-szczepien-obowiazkowych/ 

 1. Niewiarygodny system monitorowania NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych) 

Jesteśmy w posiadaniu odpowiedzi z kilkudziesięciu stacji sanitarno – epidemiologicznych z całej Polski, które przyznają się do bezprawnej praktyki ingerowania w lekarskie zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych i zmianę ich kwalifikacji np. z ciężkich na lekki lub na „nie NOP”. 

Badanie naukowe porównujące systemy w Europie dostarcza dowodów, że system monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce jest na ostatnim miejscu pod względem liczby zgłoszeń! “Podczas gdy średnia europejska wynosi 127 indywidualnych zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa (ICSR), tj. przypadków ze zgłoszeniami skutków ubocznych, na 100 000 szczepień, władze holenderskie zarejestrowały 701 zgłoszeń na 100 000 szczepień, podczas gdy Polska zarejestrowała tylko 15 zgłoszeń ISCR na 100 000 szczepień. Zakładając, że ta różnica nie wynika z różnic krajowych podatności na skutki uboczne szczepień, ale z różnych krajowych standardów raportowania, zdecydowaliśmy się wykorzystać dane z holenderskiego rejestru krajowego ( https://www.lareb.nl/coronameldingen ; dostęp na 29 maja 2021 r.) w celu oceny liczby ciężkich i śmiertelnych skutków ubocznych na 100 000 szczepień. Porównujemy te ilości z NNTV, aby zapobiec jednemu przypadkowi klinicznemu i jednemu zgonowi z powodu COVID-19” The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy by Harald Walach 1,2,3,*,Rainer J. Klement 4ORCID andWouter Aukema 5ORCID

 1. 25 państw w Europie ma szczepienia dobrowolne*
 1. Austria – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 2. Białoruś – szczepienia dobrowolne https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D=BLR 
 3. Cypr – szczepienia dobrowolne  https://www.health.gov.cy/en/vaccinations-in-cyprus/ 
 4. Czarnogóra – szczepienia dobrowolne  https://zdravlje.gov.me/programi/imunizacija/ 
 5. Dania – szczepienia dobrowolne https://www.sst.dk/en/English/Health/Vaccinations/Childhood-vaccinations 
 6. Estonia – szczepienia dobrowolne  https://www.terviseamet.ee/en/vaccination-estonia 
 7. Finlandia – szczepienia dobrowolne  https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/vaccinations 
 8. Holandia – szczepienia dobrowolne https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-vaccinatie-verplicht-in-nederland 
 9. Hiszpania – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 10. Irlandia – szczepienia dobrowolne https://www.hse.ie/eng/health/immunisation/pubinfo/ 
 11. Islandia – szczepienia dobrowolne 

https://www.landlaeknir.is/english/health-protection-and-infectious-diseases/vaccination/

 1. Kazachstan – szczepienia dobrowolne  https://mz.gov.kz/en/vakcinaciya-detej 
 2. Liechtenstein – szczepienia dobrowolne 

https://www.llv.li/inhalt/llv-gesundheitsportal/themen-a-z/impfungen

 1. Litwa – szczepienia dobrowolne https://www.ulac.lt/uploads/programos/nacionaline_imunoprofilaktika/nacionaline_imunoprofilaktika_2019.pdf 
 2. Luksemburg – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 3. Łotwa – szczepienia dobrowolne https://www.vs.gov.lv/lv/veselibas-izmaksu-kompensacija/vakcinacijas-kalendars 
 4. Norwegia – szczepienia dobrowolne  https://www.fhi.no/en/id/vaccines/ 
 5. San Marino – szczepienia dobrowolne 
 6. Słowenia – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 7. Szwajcaria – szczepienia dobrowolne 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes/vaccination-in-switzerland

 1. Szwecja – szczepienia dobrowolne 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/vaccinations

 1. Wielka Brytania – szczepienia dobrowolne https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-vaccination-is-safe-and-important/ 
 2. Belgia – szczepienia dobrowolne  (obowiązkowa tylko polio) https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 3. Monako – szczepienia dobrowolne  (obowiązek błonica, tężec, polio) https://monservicepublic.gouv.mc/en/themes/social-health-and-families/public-health/prevention-and-screening/vaccination-schedule-for-children-and-teenagers 
 1. Niemcy – szczepienia dobrowolne  (obowiązkowa tylko odra) https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 

*w tym trzy państwa mają obowiązek pojedynczych szczepień 

6. System przymusu i braku odpowiedzialności za jego skutki 

Rodzina Tomasza Gaickiego walczy już 11,5 roku od śmierci ich 18 – letniego syna Tomasza. Zmarł we śnie drugiego dnia po szczepieniu, na które poszedł w obawie przed sankcjami prawnymi. 4.05.2023 roku o godzinie 9 rano miała się odbyć po dwóch latach oczekiwania kolejna rozprawa i przesłuchania świadków. Została odwołana w dniu rozprawy. (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 293/14). Przeciąganie tej sprawy w nieskończoność to nieludzka tortura dla bliskich zmarłego chłopaka. www.stopnop.com.pl/tomasz-gaicki  

Jaskrawym przykładem haniebnych, totalitarnych działań państwa wobec rodzin odmawiających szczepień dziecka, jest historia ze Szpitala Bielańskiego, która miała miejsce wiosną 2018 roku, gdzie kierownikiem Kliniki i Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego jest (od 2007 roku) prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, która według oświadczeń jako byłej już Konsultant krajowej ds. pediatrii, jest zatrudniana przez producentów szczepionek. 

Matka z noworodkiem była przez kilka dni więziona w szpitalu pod eskortą policji i torturowana psychicznie. Rodzina ta została ochroniona i uwolniona dzięki nagłośnieniu sprawy i zapewnionej przez OSWoS “Stop NOP” pomocy bezpośredniej oraz prawnej. 

Podsumowanie

Art. 68 ust. 4 Konstytucji RP nakłada na władze obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Tymczasem państwo polskie zwalcza rodziców i ich dzieci. Zwalcza i odziera z niezbywalnego prawa do godności Istoty Ludzkiej. Również zwalcza i odziera z godności ofiary szczepień. 

Odbywa się to za pomocą aparatu administracyjnego (nękanie w celu wymuszenia, rabunek za pomocą kar finansowych), aparatu sądowniczego i wykonawczego (przemoc bezpośrednia i groźby jej użycia – policja, sądy, instytucje przymusowego nadzoru nad rodziną, itp.), oraz poprzez uwłaczającą godności ludzkiej, dehumanizującą propagandę podżegającą do nienawiści wobec rodziców i dzieci odmawiających przyjmowania szczepionkowych preparatów farmaceutycznych.

Jako organizacja rodziców doświadczonych i obeznanych z druzgocącymi dla „wakcynologii” faktami naukowymi, w pełni zdajemy sobie sprawę, iż przymus szczepień nie ma żadnych podstaw merytorycznych i medycznych, a jest sprawą wyłącznie polityczną, opartą na fundamencie korupcyjnym.

Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej domagamy się ochrony Polaków przez Trybunał Konstytucyjny, przed odzierającą z godności i niezbywalnych praw, państwową tyranią  wobec rodzin w tym zakresie.

Z poważaniem, 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach “Stop NOP”