Wygraliśmy w Trybunale Konstytucyjnym – odzyskaj grzywny!

Rodzicu nieszczepionego dziecka! Żeby doprowadzić do umorzenia i odzyskać grzywnę nałożoną w celu przymuszenia do szczepień na podstawie upomnienia wystawionego do końca października 2023 roku – wyślij poniższy wniosek. Pomoc w sprawie przymusu uzyskasz pisząc sms na numer 606668891

Miasto, dnia

Imiona, nazwisko
Adres

Do:
Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w….
Adres

Do:
Wojewody/Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w….

Nr sprawy: ……

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz postanowienia o nałożeniu grzywny

Wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego, powołując się na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego nr 81/19, który orzekł, że: „Art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2172) w zakresie, w jakim termin wymagalności obowiązkowych szczepień ochronnych, jak i liczba dawek poszczególnych obowiązkowych szczepień ochronnych, określone są w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, a nie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12254-obowiazek-poddawania-sie-szczepieniom-ochronnym

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 grudnia 2023 roku, sygn. akt II GSK 17-09-23 na podstawie ww. wyroku TK uchylił zaskarżone postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do szczepień, ponieważ narzucono rodzicom obowiązek szczepień na podstawie przepisów sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako osoba, którą dotknęły niezgodne z prawem represje ze strony inspekcji sanitarnej, przymuszające do „obowiązkowych szczepień ochronnych” dziecka, wnioskuje na podstawie powyższego orzeczenia o stwierdzenie, że upomnienie mnie dotyczące zostało wydane z naruszeniem prawa oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Podpisy