Żądamy wstrzymania szczepień, kontroli wszystkich punktów szczepień i monitorowania zdrowia dzieci – wniosek od odpowiedzialnych urzędów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
stopnop@gmail.com

Do:
Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski
Główny Inspektor Farmaceutyczny, p.o. Zbigniew Niewójt
Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz

Wniosek w sprawie szczepionek przeznaczonych do utylizacji podanych dzieciom

W związku z doniesieniami medialnymi z 5 lutego b. r. na temat wyników kontroli inspekcji farmaceutycznej i ujawnienia faktu podawania dzieciom szkodliwych szczepionek nadających się do utylizacji, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933., oraz mając na względzie duży niepokój rodziców związany z zagrożeniem zdrowia i życia ich dzieci, żądamy natychmiastowej odpowiedzi na następujące pytania drogą elektroniczną w trybie pilnym:

1. Jakie są nazwy handlowe szczepionek, numery serii oraz liczba szczepionek poszczególnych serii, które powinny zostać zutylizowane, a zostały podane noworodkom i dzieciom?

2. Żądamy natychmiastowego opublikowania do wiadomości publicznej listy podmiotów medycznych, w których je podano.

3. W jakim okresie były podawane ww. szczepionki?
4. Wnioskujemy o udostępnienie urzędowych decyzji dotyczących utylizacji szczepionek.
5. Wnioskujemy o udostępnienie wszelkich dokumentów związanych z kontrolą w poszczególnych placówkach medycznych.Od kiedy odpowiedzialne urzędy wiedziały o tym procederze i jak zareagowały?
6. W jaki sposób odpowiedzialne urzędy monitorują stan zdrowia dzieci, którym podano ww. szczepionki celu ujawnienia problemów zdrowotnych, które mogą być spowodowane podaniem niebezpiecznej szczepionki.
7. Dlaczego jak dotąd kontrola dotyczyła tylko jednego regionu Polski po stwierdzeniu tak dużych zaniedbań narażających życie dzieci?
8. Jakie podmioty i osoby ponoszą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, jakie kary zostaną nałożone na placówki w których aplikowano dzieciom przeznaczone do utylizacji szczepionki oraz jaką odpowiedzialność zawodową poniosą osoby które takie szczepionki pozwoliły podać dzieciom?

9. Na jakiej podstawie naukowej, opinii których konkretnie ekspertów i jakich danych dotyczących sytuacji w Polsce jest oparta teza wiceministra zdrowia, że szczepionki pomimo przerwania łańcucha chłodniczego są całkowicie bezpieczne?

W celu ochrony zdrowia i życia polskich dzieci żądamy:

– przeprowadzenia szczegółowej i jawnej publicznie kontroli wszystkich podmiotów zajmujących się dystrybucją i sprzedażą szczepionek
– przeprowadzenia kontroli podmiotów medycznych, w których wykonuje się szczepienia w całej Polsce oraz zawieszenia do czasu jej zakończenia wszelkich szczepień, w celu wykluczenia nieprawidłowości
– monitorowania stanu zdrowia dzieci, którym była podana szczepionka nadająca się do utylizacji
– domagamy się publicznej debaty na temat bezpieczeństwa szczepień ochronnych u dzieci i wprowadzenia wolnego wyboru w kwestii szczepień.
Producenci szczepionek nie chcąc ponosić odpowiedzialności za skutki, twierdzą wprost że szczepionki ze względu na to że są produktami biologicznymi, są szczególnie wrażliwe na wpływ otoczenia, przede wszystkim na zmianę temperatury. Samo Ministerstwo Zdrowia alarmuje na swojej stronie:
„Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego. Oznacza to, że wszystkie szczepionki są szczególnie wrażliwe na warunki przechowywania i transportu, głównie na zmiany temperatury. Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, co oznacza temperaturę między +2 a +8 stopni. Dla większości szczepionek równie niekorzystne jest zamrożenie jak przegrzanie. Szczególnie źle wpływa zamrożenie na szczepionki w postaci płynnej. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.”
Pojawia się pytanie. W czyim interesie ogłoszono publicznie tezę o całkowitym bezpieczeństwie szczepionek – tezę zupełnie odmienną od stanowiska producentów szczepionek?
Wbrew zapewnieniom Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz anonimowych ekspertów na których się powołuje wiceminister Michał Czech, przerwanie tzw. łańcucha chłodniczego szczepionki może być przyczyną nasilenia ryzyka niepożądanych odczynów poszczepiennych i jest niebezpieczne dla zdrowia i życia o czym świadczą napływające do Stowarzyszenia zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Zaistniała sytuacja dobitnie pokazuje jak potrzebne i pilne są zmiany o które stowarzyszenie oraz poszkodowane przez powikłania szczepień rodziny apelują od lat!
Niezwykle oburzający jest fakt, że w Polsce nie ma wiarygodnego systemu rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, który podlegałby kontroli sądowej, a którego dobre funkcjonowanie jest konieczne w sytuacji obecnego kryzysu związanego z  podaniem przez lekkomyślny personel medyczny wadliwych szczepionek. Ponieważ to na  podstawie tego systemu monitoruje się bezpieczeństwo szczepionych dzieci.
Inspekcja sanitarna powołuje się na brak ciężkich NOP-ów jako uzasadnienie dla bezpieczeństwa szczepień, a jednocześnie jest odpowiedzialna za utrzymanie wysokiej wszczepialności u dzieci prowadząc rejestr NOP. Są to funkcje, które są wewnętrznie sprzeczne. Przymuszając do szczepień, jest upoważniona do rejestracji ich powikłań za co mogą być roszczenia od poszkodowanych. W interesie tego organu jest prowadzenie rejestru w taki sposób, żeby nie było ciężkich przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. I Stowarzyszenie jest w posiadaniu potwierdzających to dowodów.
Ponadto system obowiązujący obecnie w Polsce jest systemem sprzecznym z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. W 1999 i 2002 roku zostały wydane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przeciwko Włochom i przeciwko Słowacji, gdzie stwierdzono, że system, który nie przewiduje odszkodowań dla rodziców dotkniętych powikłaniami u ich dzieci, jest niezgodny z prawami człowieka.
W Polsce nie dość, że jest przymus szczepień i nie ma systemu odszkodowawczego dla rodziców dzieci, które zostały dotknięte powikłaniami, to jeszcze dodatkowo nie ma kontroli sądowej nad rejestrem NOP prowadzonym przez sanepid. To jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. To wymaga prawnych zmian systemowych.
Powyższe fakty oraz obowiązek szczepień jest przyczyną braku odpowiedzialności organów administracji oraz podmiotów medycznych za jakość i konsekwencje wykonanych szczepień, czego zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki ponoszą wyłączenie polskie rodziny i dzieci.

Z poważaniem

Zarząd
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”

Justyna Socha
Piotr Jawornik
Ewa Kucharska

06.02.2018 r.