Jak zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny (NOP)?

Dlaczego warto zgłosić NOP?

W celu indywidualnej i zbiorowej obrony przed przymusem administracyjnym oraz ochrony dzieci przed powikłaniami wymuszanych szczepień.

Co zrobić gdy u twojego dziecka wystąpi niepożądany odczyn poszczepienny?

WYPEŁNIJ ANKIETĘ I POWIADOM NAS O ZDARZENIU http://ankieta.stopnop.com.pl/
1. WEŹ KOPIĘ DOKUMENTACJI I ZGROMADŹ DOWODY
Zgromadź filmy i zdjęcia z objawami NOP, zrób kopię dokumentacji medycznej i nagrywaj rozmowy z personelem medycznym.
Masz prawo do kopii dokumentacji medycznej ze wszystkich placówek gdzie było leczone dziecko. Możesz poprosić o dokumentację do wglądu i od ręki zrobić zdjęcia żeby uniknąć sfałszowania (masz prawo do uzyskania kopii zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, jednak musisz pokryć koszty ksero). Tutaj wzór wniosku http://stopnop.com.pl/wniosek-o-wydanie-dokumentacji-medycznej/  Dla celów sądowych możesz  nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami urzędów.
Uwaga! Placówce medycznej grozi kara za niewydanie oryginału dokumentacji medycznej.
2. ZŁÓŻ WNIOSEK O ZGŁOSZENIE NOP U LEKARZA
Złóż pismo u lekarza kwalifikującego do szczepień za potwierdzeniem odbioru (możesz też wysłać je listem poleconym koniecznie na nazwisko lekarza). Opisz dokładnie objawy jakie wystąpiły u dziecka. http://stopnop.com.pl/wniosek-zgloszenie-nop/

Możesz to zrobić bez względu na czas jaki upłynął od wystąpienia NOP. 

JEŚLI ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE DOPROWADZIŁO DO ZGŁOSZENIA NOP MOŻESZ POWIADOMIĆ POLICJĘ.
Prosimy wtedy o kontakt przez sms ma numer 606668891
3. ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE DO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
Możesz to zrobić bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od wystąpienia NOP. Wypełnij formularz do zgłaszania działań niepożądanych. 
Jest to inna procedura niż zgłoszenie NOP, nie ma wpływu na ocenę bezpieczeństwo systemu szczepień w Polsce, a zgłoszenie trafia do europejskiej bazy EudraVigilance. Otrzymasz potwierdzenie drogą elektroniczną, ale warto wnioskować o bardziej szczegółowe na papierze.
Rozważ walkę  sądzie. JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA ZA POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE W POLSCE?

Dlaczego warto zgłosić NOP? 

Twój lekarz ma obowiązek zgłaszać wszystkie przypadki NOP do sanepidu, bo pozwala to monitorować bezpieczeństwo szczepionek i lepiej chronić zdrowie dzieci oraz otoczyć je odpowiednią opieką medyczną. Brak prawidłowej diagnozy naraża Twoje dziecko na nieodpowiednie leczenie. Brak zgłoszeń powoduje, że szkodliwe szczepionki ciągle są podawane dzieciom i niszczą ich zdrowie.
Niestety lekarze z różnych przyczyn zgłaszają tylko niewielki procent rzeczywistych powikłań i niepożądanych odczynów poszczepiennych (ok.1 do 10%), a polskie prawo nie przewiduje udziału pacjenta w tym procesie.
W rezultacie trwamy w mylnym przekonaniu, że szczepionki są wyjątkowo bezpieczne, a powikłania poszczepienne zdarzają się raz na milion.

Co jeszcze możesz zrobić? 

Podziel się tymi informacjami ze znajomymi, którzy mają dzieci oraz sami korzystają ze szczepień. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie możemy liczyć ani na urzędników, ani na lekarzy.
Według informacji od Ministerstwa Zdrowia:

„Procedura zgłaszania przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem w kraju i realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań podawanych szczepionek, a także stanowi element ZAPEWNIENIA PACJENTOWI WŁAŚCIWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ.”

Zgłoszenie NOP to więcej, niż nasz społeczny obowiązek! Zgłaszając NOP chronisz zdrowie swojego dziecka i innych dzieci w Polsce.
Od nas zależy bezpieczeństwo dzieci.

OPOWIEDZ HISTORIĘ PRZED KAMERĄ

CO TO JEST NOP?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541711
Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych z rozporządzenie MZ o NOP:
1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.
„Niepożądany odczyn poszczepienny – niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.”
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16
Czy wiesz, że szczepienie może wywołać problemy zdrowotne u Twojego dziecka, jak np.gorączka, drgawki, a nawet zapalenie opon mózgowych?
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się poniższych objawów w ciągu kilku godzin, dni lub tygodni od szczepienia:
 • wyraźne zaczerwienienie opuchlizny, gorączka lub twardość w miejscu podania szczepionki utrzymująca się przez kilka dni lub tygodni;
 • wysypka lub pokrzywka;
 • wstrząs/zapaść;
 • brak reakcji na bodźce, długi głęboki sen;
 • krzyk mózgowy (możliwe wyginanie pleców w łuk);
 • nieutulony płacz trwający nieprzerwanie przez kilka godzin;
 • wysoka gorączka (powyżej 39,5 stopnia)
 • niewydolność oddechowa (trudności z oddychaniem);
 • potrząsanie lub szarpanie ciałem, ramionami, nogami lub głową;
 • wywracanie oczu lub zezowanie;
 • silny ból głowy lub karku;
 • ból stawów lub osłabienie mięśni;
 • poważne osłabienie;
 • utrata pamięci lub zdolności umysłowych;
 • paraliż dowolnej części ciała;
 • zmiany wzorca snu i czuwania lub drastyczne zmiany osobowości;
 • brak kontaktu wzrokowego lub wycofanie społeczne;
 • utrata umiejętności przekręcania się na boki, siadania lub wstawania;
 • uderzanie głową, lub nienaturalne machanie rękami, drapanie, kołysanie się, kręcenie się;
 • pojawienie się przewlekłych chorób ucha lub układu oddechowego (w tym astmy);
 • ostra/utrzymująca się biegunka lub przewlekłe zatwardzenie;
 • nadmierne pojawianie się siniaków, krwawień lub anemia;
 • inne poważne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, umysłowego lub psychicznego
Poważne powikłania poszczepienne mogą prowadzić do przewlekłych chorób lub śmierci. Należy upewnić się, że wszystkie problemy zdrowotne, pobyty w szpitalu i odczyny pojawiające się po szczepieniu zostały wpisane do dokumentacji medycznej, a osoba zaszczepiona lub rodzic/opiekun zaszczepionego dziecka posiada kopie takiej dokumentacji.
Jeżeli Twoje dziecko było ostatnio szczepione, i zaobserwowałeś u niego choćby najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia, masz do czynienia z niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP – wystarczy czasowy związek ze szczepieniem). Urzędnicy inspekcji sanitarnej są zobligowani do ich rejestrowania (tych, które wystąpiły do 4 tygodni i do 1 roku po szczepieniu przeciw gruźlicy).

Podstawa prawna

Zgodnie z Art. 21. pkt 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ?Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.?

Art. 52. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (?) podlega karze grzywny.

?Niepożądany odczyn poszczepienny ? niepożądanyobjaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.? USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Również zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 21 grudnia 2010 r.  wsprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ichrozpoznawania:

?§ 5. 1. Lekarz lub felczer, który rozpoznajeniepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.?

A zgodnie z załącznikiem nr 1 dow/w rozporządzenia:

?Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.?

Jak wynika z prostej analizy prawnej Lekarz lub felczer jest zobowiązany zgłosić KAŻDY przypadek zaburzenia stanu zdrowia, który wystąpił w ciągu 4 tygodni po szczepieniu (z wyjątkiem szczepień BCG, dla których okres zgłaszania NOP jest dłuższy ? 1 rok).

Prawa pacjenta – dochodzenie praw

Mamy trzy główne rodzaje odpowiedzialności:
1) zawodowa ? jest to odpowiedzialność za popełnienie tzw. przewinienia zawodowego. Skutkiem nieprawidłowego postępowania jest orzeczenie kary dyscyplinarnej upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2) cywilna ? jest to odpowiedzialność za wyrządzenie szkody majątkowej albo krzywdy niemajątkowej (dot.: życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia, kultu osoby zmarłej). Skutkiem jest konieczność zapłacenia odszkodowania (w przypadku szkody), lub zadośćuczynienia (w przypadku krzywdy). W sprawach z powództwa cywilnego orzekają sądy powszechne.
3) karna ? jest to odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa (określonego przez ustawę). Skutkiem jest orzeczenie kary: pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
? umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
Pacjent, którego prawa zostały naruszone może dochodzić ich na drodze administracyjnej lub sądowej. Dochodzenie może zmierzać do:
? żądania zaniechania naruszenia prawa albo
? żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub odszkodowania za wyrządzoną naruszeniem szkodę lub ukarania sprawcy naruszenia z tytułu odpowiedzialności służbowej lub karnej.
W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:
1. Kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Skarga złożona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Okręgowej Izby Lekarskiej – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 nr 219 poz. 1708).
3. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie w przedmiocie złożenia skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038).
4. Rzecznika Praw Pacjenta, działającego w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417)