Berlin wzywa Europę na wielomilionowy protest 29.08.2020!

Weź udział w wielomilionowej demonstracji o wolność w Europie!

„Drodzy uczestnicy protestów i pozostający w domach, drodzy Querdenker z całej Europy!29 sierpnia 2020 r. wielu z nas (bardzo wielu !!!) wyjdzie na ulice Berlina, aby chronić pokój i wolność Europy. Zapraszamy do nas ze wszystkich krajów do Berlina. Berlin jest ważny dla nas wszystkich: Niemcy mają prezydencję w Radzie UE, a testy i liczby, do których cały świat tańczy od miesięcy, pochodzą z Berlina. Jeśli chcemy zachować naszą wolność, musimy to zrobić 29 sierpnia. Działajcie razem z nami w Berlinie! Przyjedź do nas do Berlina i pokaż się z nami. Liczy się każdy uczestnik!Ci wszyscy, którzy 29.08.2018 uznają za niemożliwe zebż przyjechać do Berlina (ale tak naprawdę tylko wtedy, gdy w ogóle nie możesz tego zrobić!), w ramach solidarności z demonstrantami w Berlinie i ku pamięci wielkich wzorów naszego ruchu, zwłaszcza M. Gandhiego, z ich pokojowym oporem, a także ku pamięci Wydarzenia pod Murem Berlińskim w 1989 r., do których wzywamy dziś w całej Europie: zarejestruj demonstrację lub medytację/modlitwę w centrum miasta we wszystkich małych i dużych miastach na 29 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30. Zgromadźcie się w białych koszulkach na rynku głównym Waszego miasta na znak naszej ogólnoeuropejskiej solidarności. Bądźcie 29.08. razem z nami! Jednocześnie podarujcie wszystkim policjantom biały kwiat na znak naszego pokojowego protestu.W całej Europie! Za pokój i wolność!!!Querdenken 711 Stuttgart (Michael Ballweg) w imieniu wszystkich inicjatyw Querdenken w Niemczech


Querdenken 5547 Bregenz (Klaus Kuster) w imieniu wszystkich inicjatyw Querdenken w Austrii
#honkforhope Niemcy (Thomas Kaden) i #honkforhope Austria (Alexander Ehrlich)

Cennik i trasy wspólnych wyjazdów autobusowych na protest do Berlina TUTAJ >>> https://www.facebook.com/groups/713059226153968/?post_id=742868969839660

Wydarzenie po polsku na Facebooku https://www.facebook.com/events/634317374134029

Wydarzenie niemieckie https://www.facebook.com/events/324950052223391

Dear friends anywhere in Europe! Dear fighters for freedom, constitutional rights and truth!On 29.08.2020 many of us (very many!!!) will be on the streets of Berlin to protect the peace and freedom of Europe. Please come from all countries to join us in Berlin. Berlin is important for all of us: Germany has the EU presidency, and Berlin is where the tests and numbers come from that are the tune to which the whole world has been singing to for months. If we want to preserve our freedom, then we must act together in Berlin on 29 August! Come to us in Berlin and show yourselves with us. Every single participant counts!For all those who can’t possibly come to Berlin on August 29th (but really only if you can’t make it at all!): In solidarity with our demonstrators in Berlin and in memory of the great role models of our movement, especially M. Gandhi with his non-violent resistance, as well as in memory of the events at the Berlin Wall in 1989, we call on you today throughout Europe: Register in all small and large cities for the 29.08.2020 at 15.30 pm (CEST) a demonstration or meditation in the city centre. Gather on the main square in white shirts as a sign of our Europe-wide solidarity. Stand up together with us on 29.08.! Hand over a white carnation to all police officers at the same time as a sign of our peaceful protest.Throughout Europe! For peace and freedom!!!

Querdenken 711 Stuttgart (Michael Ballweg) in the name of all Querdenken initiatives in Germany
Querdenken 5547 Bregenz (Klaus Kuster) in the name of all Querdenken initiatives in Austria
#honkforhope Germany (Thomas Kaden)

and #honkforhope Austria (Alexander Ehrlich)

Liebe Mitstreiter und Daheimbleiber, liebe Querdenker in ganz Europa!Am 29.08.2020 werden viele von uns (sehr sehr viele!!!) in Berlin auf der Straße stehen, um den Frieden und die Freiheit Europas zu schützen. Bitte kommt aus allen Ländern zu uns nach Berlin. Berlin ist wichtig für uns alle: Deutschland hat die EU-Ratspräsidentschaft, und aus Berlin kommen die Tests und Zahlen, nach denen die ganze Welt seit Monaten tanzt. Wenn wir unsere Freiheit bewahren wollen, dann müssen wir am 29.08. in Berlin gemeinsam handeln! Kommt zu uns nach Berlin, und zeigt euch mit uns. Jeder einzelne Teilnehmer zählt!Für all diejenigen, die unmöglich am 29.08. nach Berlin kommen können (aber wirklich nur, wenn ihr es überhaupt nicht schafft!): In Solidarität mit unseren Demonstranten in Berlin und im Gedenken an die großen Vorbilder unserer Bewegung, besonders M. Gandhi, mit ihrem gewaltfreien Widerstand, als auch in Erinnerung an die Ereignisse an der Berliner Mauer im Jahre 1989 rufen wir Euch heute europaweit auf: Meldet in allen kleinen und großen Städten für den 29.08.2020 um 15.30 Uhr eine Demonstration oder Meditation im Stadtzentrum an. Versammelt euch mit weißen Oberteilen zum Zeichen unserer europaweiten Verbundenheit auf dem Hauptplatz. Steht gemeinsam am 29.08. mit uns auf! Überreicht gleichzeitig allen Polizisten als Zeichen unseres friedlichen Protests eine weiße Nelke.In ganz Europa! Für Frieden und Freiheit!!!

Querdenken 711 Stuttgart (Michael Ballweg) im Namen aller Querdenken Initiativen Deutschlands
Querdenken 5547 Bregenz (Klaus Kuster) im Namen aller Querdenken Initiativen Österreichs
#honkforhope Deutschland (Thomas Kaden)

und #honkforhope Österreich (Alexander Ehrlich)

Tekst od: Grzegorz Hercuń (Rozliczyć kłamstwo koronawirusowe)