Oświadczenie do szkoły i wniosek w sprawie maseczek

………………………………, dn. ……………………… r. 

Do Dyrektora Szkoły ……………………………………

…………….??????????????????….

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisana/y????..???????????????????????????………..

na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wyrażam sprzeciw wobec objęcia pozostającej/ego pod moją opieką dziecka  ……………..???????????????……………………………???????????….

profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania czy też higienistkę szkolną, świadczeniami ogólnostomatologicznymi oraz profilaktycznymi świadczeniami stomatologicznymi dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 31 ust 3. i innych Konstytucji RP oświadczam, że nie wyrażam zgody na mierzenie temperatury, narzucanie  obowiązku zasłaniania ust i nosa, zamykanie dziecka w izolatce, pobieranie wymazów i wykonywanie szczepień – bez mojej pisemnej zgody i obecności.

Nasze dziecko będzie przychodziło do szkoły zdrowe, a w razie wątpliwości proszę o natychmiastowy kontakt telefoniczny (tel. ………………………………..). 

????????.?????????????

             (imię i nazwisko, podpis) 

Więcej informacji www.stopnop.com.pl/szkola

Wniosek o zwołanie rady rodzicóww sprawie obowiązku zasłaniania nosa i ust przez dziecioraz oświadczenie rodzica – sprzeciw wobec noszenia maseczki przez dziecko

W imieniu własnym, w sprawie punktu regulaminu szkoły dotyczącego zasad bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie wskazujemy, że noszenie maseczek przez dzieci nie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zachorowań, bowiem maseczki nie chronią przed wirusami roznoszonymi przez osoby chore. (https://nczas.com/2020/08/16/lekarz-nie-ma-watpliwosci-nakaz-zakrywania-ust-i-nosa-przez-zdrowe-osoby-nie-ma-podstawy-prawnej/) (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1054433051638600&id=100012157448777)

Ponadto światowa organizacja zdrowia w swych rekomendacjach wskazuje, że dzieci w wieku od 6 do 11 lat powinny podlegać innym, mniej restrykcyjnym warunkom względem noszenia maseczek, aniżeli osoby dorosłe. (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19)Na koniec należy wskazać, że obowiązek noszenia maseczek nie ma umocowania w polskim prawie, rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające obowiązek zakrywania nosa i ust zostało wydane na podstawie art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którymi obowiązek stosowania środków profilaktycznych, jakimi są niewątpliwie maseczki, może zostać zastosowany wyłącznie względem osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Natomiast taki nakaz nie może być stosowany względem osób zdrowych i dlatego też nie powinien być zawarty w regulaminie szkoły. (https://www.prawo.pl/biznes/obowiazek-noszenia-maseczek-sady-moga-podwazyc-kazda-kare,502122.html)

Powyższe potwierdza postanowienie sądu rejonowego w Kościanie z dnia 3 czerwca 2020 r., sygn. akt II W 71/20, w którym sąd odmówił wszczęcia postępowania i ukarania mężczyzny za brak zakrycia nosa i ust w miejscu publicznym, bowiem rozporządzenie wskazuje na niewłaściwą podstawę prawną. (https://kosciannasygnale.pl/2020/07/02/mezczyzna-nie-przyjal-mandatu-za-brak-maseczki-sad-odrzucil-wniosek-o-ukaranie/) (https://adwokat.suszynski.com.pl/gdansk/prawo-karne/brak-kary-za-brak-maseczki-sad/)

Wobec wskazanych powyżej argumentów zdrowotnych, jak i prawnych wskazujących, że dzieci nie powinny mieć obowiązku przebywania na terenie szkoły w maseczkach wnosimy o zwołanie rady rodziców w tej kwestii.Ponadto jako rodzice wyrażamy sprzeciw wobec obowiązku noszenia przez nasze dzieci maseczki.

Z poważaniem,

……………………………………………………..