Czy przemysł farmaceutyczny decyduje o szczepieniach dzieci za pośrednictwem Rady Sanitarno – Epidemiologicznej?

 

Konflikt Interesu Rady Sanitarno – Epidemiologicznej – odpowiedź z GIS

StowaGIS RADA SANIT2rzyszenie STOP NOP wysłało do Głównego Inspektoratu Sanitarnego wniosek o udzielenie informacji publicznej  z pytaniami dotyczącymi konfliktu interesów członków Rady Sanitarno – Epidemiologicznej, której niektórzy członkowie mają bliskie związki finansowe z przemysłem farmaceutycznym.  Nikt jednak tego nie sprawdza i nie weryfikuje. 

Program Szczepień Ochronnych powstaje na bazie rekomendacji Rady oraz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów działających przy Ministrze Zdrowia. Na tej podstawie opracowywane jest rozporządzenie, które określa, jakie szczepienia wchodzą w zakres obowiązkowego kalendarza szczepień, ich częstotliwość i terminy. 

Pani Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora – Sanitarnego udzieliła odpowiedzi, że prawo nie obliguje członków Rady do składania oświadczeń o braku konfliktu interesów, a za swoją działalność nie pobierają wynagrodzenia.

Konieczna jest kontrola państwowa i społeczna nad wpływem przemysłu farmaceutycznego na system ochrony zdrowia, a szczególnie system szczepień,  czego dotyczy nasza petycja Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej. 

Członkami RSE obecnie są:
1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak

2. Sekretarz: Dr hab. n. med. Piotr Tyszko

3. Dr Maciej Bobkowski

4. Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

6. Prof. dr hab. n. med. Mirosław J.Wysocki

7. Prof. dr hab. n.przyr. Lidia Brydak

8. Prof. dr hab. n. med. Józef Knap

9. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

10. Dr Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn

11. Dr hab. n. med. Leszek Markuszewski

12. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

13. Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski

14. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

15. Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

16. Dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH

17. Dr n. med. Andrzej Kosiniak Kamysz

O czym decyduje Rada Sanitarno – Epidemiologiczna? 

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa jej zadania, którymi są m.in. sprawowanie:

„zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej”.

Art. 5 Ustawy określa. że

„Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;

3) ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie ? w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;

 

(…)

(…)

Art. 26. 1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

Członków Rady Sanitarno-Epidemiologicznej powołuje raz na trzy lata minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. W pracach Rady, na zaproszenie Głównego Inspektora Sanitarnego, uczestniczą przedstawiciele centralnych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji społecznych statutowo zajmujących się problemami sanitarno-epidemiologicznymi.

W ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej tworzy się również Zespół do spraw Suplementów Diety, do którego zadań należy:

  • wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);
  • przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety;
  • określenie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działania lecznicze;
  • monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.