GIS: Lekarz musi wystawić zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym

Lekarze nie wystawiają niżej opisanego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym łamiąc prawo.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności wystawiania przez lekarza przeprowadzającego szczepienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym. 

Treść art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) jednoznacznie wskazuje na konieczność wystawienia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym po jego przeprowadzeniu. Przepisy ww. ustawy nie zawierają jakikolwiek innych regulacji odnoszących się do sytuacji, w których przy zaistnieniu określonego stanu faktycznego nie jest wymagane wystawienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym, a zatem zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza każdorazowo po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego do szczepień.

Tym samym nie istnieją przesłanki prawne do zaniechania wydawania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym do szczepień również wtedy, gdy lekarz w dokumentacji medycznej umieścił orzeczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia.

Stosownie do upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1082, z późn. zm.), w którym określił m.in. wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z informacją zawartą odnośniku we wzorze zaświadczenia lekarz wydający to zaświadczenie wypowiada się w nim, co do braku przeciwwskazań do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego lub istnienia przeciwwskazań stanowiących podstawę do czasowego odroczenia wykonania szczepienia, jeśli szczepienie będzie wykonywane w innej placówce, niż badanie kwalifikacyjne.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy badanie kwalifikacyjne do szczepień jest przeprowadzane w tej samej placówce, w której następnie jest przeprowadzane szczepienie, zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym poświadcza jedynie fakt przeprowadzenia przez lekarza badania kwalifikacyjnego, jednak nie zawiera ono orzeczenia, co do braku przeciwwskazań do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego lub istnienia przeciwwskazań stanowiących podstawę do czasowego odroczenia jego wykonania.

zasw

______________________

Przepisy prawne regulujące przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego do szczepień

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rozdział 4

Szczepienia ochronne

Art. 17. 2. Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

3. Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.

4. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz wydaje zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania.

5. W przypadku gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej.

 

(…) 10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej, o której mowa w ust. 5,

6) wzory zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, książeczki szczepień oraz karty uodpornienia,

 

(…) Art. 18. 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne i poprzedzające ich wykonanie lekarskie badania kwalifikacyjne, a także konsultacje specjalistyczne u ubezpieczonych oraz osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie tych świadczeń.

(…)  2. Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których mowa w ust. 1, ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których mowa w ust. 1, osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Jeżeli dana osoba podda się lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu i obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu oraz konsultacji specjalistycznej, o których mowa w ust. 1, u innego świadczeniodawcy niż określony w ust. 1, ponosi koszt badania kwalifikacyjnego, koszt szczepionki, koszty przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. 

 

Art. 19. 1. Osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej ?zalecanymi szczepieniami ochronnymi?.

2. Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń.

3. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą osoby poddające się zalecanym szczepieniom ochronnym i lekarskim badaniom kwalifikacyjnym.

5. Jeżeli ubezpieczony wykona zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie badanie kwalifikacyjne u innego świadczeniodawcy niż wskazany w ust. 2, ponosi koszty badania i przeprowadzenia szczepienia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

§ 1. Rozporządzenie określa:

(…) 4) sposób przeprowadzania szczepień ochronnych;

5) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego;

6) wzory:

a) zaświadczenia o  przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, 

(…) § 7. 1. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u  osoby, która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.  U. z  2009  r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.2)), zwanego dalej ?opiekunem faktycznym?. 

2. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień.

3. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadza się indywidualnie.

4. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Lekarz przeprowadzający konsultację specjalistyczną dla osoby, w  przypadku której lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, odnotowuje w dokumentacji medycznej, o której mowa w § 9 ust. 1, wynik konsultacji specjalistycznej, z  uwzględnieniem okresu przeciwwskazania do wykonania szczepienia, rodzaju szczepionek przeciwwskazanych do stosowania lub indywidualnego programu szczepień ze wskazaniem rodzajów stosowanych szczepionek oraz terminu kolejnej konsultacji specjalistycznej.

2. Przepisy § 7 ust. 1?3 stosuje się odpowiednio. § 9. 1. Informacje na temat przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane w:

1) karcie uodpornienia, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; (..).