Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP? z siedzibą w Poznaniu
ul. Św. Marcin 29/9, kod pocztowy 61-806

1) W Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP? został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Św. Marcin 29/9 61-806 Poznań, z dopiskiem ?Inspektor Ochrony Danych? lub na adres poczty elektronicznej stopnop.iod@gmail.com

2) Celem przetwarzania jest:
? Utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o działalności oraz akcjach społecznych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
? na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
? Pani /Pana zgoda na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
? na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c jako zgody na publikację wizerunku
? wypełnianie innych obowiązków prawnych, ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
? podmioty wspierające Stowarzyszenie w świadczeniu usług płatniczych
? kancelarie prawnicze, którym Stowarzyszenie zleciło np. prowadzenie postępowania w państwa sprawie
? podmioty z zakresu dochodzenia należności
? Usługi Hostingowe
? organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych,
? innym podwykonawcom, z których korzysta Stowarzyszenie w celu świadczenia usług.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
? wymagany przepisami prawa
? do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
? do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

5) Posiada Pani/Pan prawo do:
? dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
? sprostowania swoich danych – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
? ograniczenia przetwarzania swoich danych – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
? usunięcia swoich danych – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
? wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG )

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług z naszej strony.