Międzynarodowy list otwarty do WHO w sprawie bezpieczeństwa szczepień

130 organizacji z całego świata zwróciło się z listem otwartym do Światowej Organizacji Zdrowia.

LIST OTWARTY OD ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH DO ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO) W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA SZCZEPIEŃ

List  otwarty  od  organizacji  międzynarodowych do  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)   w sprawie  bezpieczeństwa  szczepień
Do Światowej  Organizacji  Zdrowia  oraz  uczestników  spotkania  Globalnej Sieci Laboratoriów  Kontroli  Jakości  Szczepionek  (Rzym  25  ?  27  września  2018  r.)
Do Parlamentu  Europejskiego,  Europejskiej  Agencji  Leków oraz  Europejskiej  Dyrekcji  Jakości  Leków
Szanowni  członkowie  Światowej  Organizacji  Zdrowia,
poprzez  udostępnianie  osiągnięć  nauki  i  łączenie  starań  ku  lepszemu  zdrowiu,  Wasza organizacja  polepszyła  życie  milionów  ludzi  i  za  to  jesteśmy  wdzięczni.  Zapewniając  lepsze żywienie,  czystą  wodę,  poprawę  higieny  oraz  dostęp  do  opieki  medycznej,  drastycznie zredukowane  zostały  śmiertelność  oraz  choroby  zakaźne.  Wasza  nadzwyczajna  kampania komunikacyjna  mająca  na  celu  wykrywanie  przypadków  choroby  i  osób  mających  z  nią kontakt,  oraz  izolowanie  ich,  doprowadziła  w  końcu  do  eradykacji  niszczycielskiej  ospy prawdziwej. (1)  To  są  wielkie  osiągnięcia  i  te  szlachetne  cele  powinny  być  nadal  realizowane. Jednakże  dziś  stajemy  w  obliczu  nowej  epidemii: są to choroby  przewlekłe. W  USA,  jeden  na  dwóch dorosłych  ma  chorobę  przewlekłą,  a  jeden  na  czterech  dwie  lub  więcej. (2) Astma,  nowotwory,  choroby  immunologiczne  oraz  autoimmunologiczne,  zaburzenia neurologiczne  oraz  zaburzenia  rozwoju  są  ?chorobami  stylu  życia?  głównie  spowodowanymi lub  nasilającymi  się  przez  złe  odżywianie  oraz  obciążenie  toksynami.  Szczepionki  podawane są  zdrowym  osobom,  by  zapobiegać  docelowym  infekcjom,  ale  ich  długoterminowy  wpływ  na układ  immunologiczny  oraz  ich  potencjalna  rola  w  chorobie  przewlekłej  nie  jest  oceniana. Indywidualne  ryzyko  niezadowalających  reakcji  zarówno  na  chorobę,  jak  i  na  szczepienie,  jest zróżnicowane  i  masowe  szczepienia  bez  właściwego  rozeznania  na  poziomie  jednostki wyrządzały  szkody  na  zdrowiu,  śmierć  i  niezamierzone  konsekwencje.  Niedawno  niezależni badacze  oraz  laboratoria  odkryli,  że  wiele  szczepionek  jest  skażonych  retrowirusami  (3) oraz zanieczyszczonych  przez  nanocząsteczki.  Wysokie  poziomy  aluminium  powiązanego  z adjuwantami  szczepionek  zostały  stwierdzone  w  mózgach  dzieci  autystycznych,  czy  też  u ludzi  cierpiących  na  zaburzenia  neurologiczne  takie  jak  Alzheimer.  (5, 6)
Podczas  Waszego  poprzedniego  spotkania  opowiadaliście  się  za  mniej  niezależnym testowaniem,  rozważanym  jako  ?rezerwowe?,  żeby  przyśpieszyć  dostawy  produktów.  (7) Niedawne  podanie  250  000  wadliwych  szczepionek  w  Chinach  (8),  tragedia  kampanii  doustnej szczepionki  polio  w  Indiach  z  ponad  450  000  przypadkami  paraliżu  i  śmierci  (9),  krzywda
spowodowana  na  Filipinach  przez  szczepionkę  na  gorączkę  denga  (10),  raporty  z  całego  świata odnośnie  chronicznego  bólu  i  porażeń  po  podaniu  szczepionki  HPV  (11, 12),  pokazują,  że bezpieczeństwo  i  skuteczność  szczepionek  są  tragicznie  lekceważone  w  tym  pędzie  do zatwierdzania  przyśpieszoną  ścieżką  i  łatwej  certyfikacji. Jeśli  potrzebne  jest  opracowanie  standardów  i  dzielenie  się  najlepszymi  praktykami  między organami  kontrolnymi,  testy  muszą  nadal  być  prowadzone  przez  niezależne  krajowe laboratoria,  jako  że  nadal  mogą  wystąpić  zafałszowania  i  zagrożenie  techniczne  zawiązane  z przechowywaniem  oraz  transportem,  skutkując  tym,  że  stronniczość  czy  nowe  wykrycia  nie zostałyby  zauważone.  Według  Państwa  raportu,  ?Zauważono,  że  cele  sieci  dobrze  pasują  do propozycji  przemysłu  dotyczącej  testowania  opartego  na  ryzyku  i  pracy  w  sieci?.  (13)    Jednak  to podejście  ?oparte  na  ryzyku?  nastawione  na  zmniejszenie  wymagań  testowych  dla szczepionek  uważanych  za  ?niskiego  ryzyka?,  wydaje  się  być  niebezpiecznym  posunięciem. Wiele  urzędów  służby  zdrowia  narzeka  na  niezdecydowanie  co  do  szczepień,  ale  nie  jest  w stanie  dostarczyć  danych  bezpieczeństwa  dla  uspokojenia  obywateli.  Na  całym  świecie, miliony  ludzi  podpisało  petycje  żądające  więcej  bezpieczeństwa,  przejrzystości  i  niezależnych badań,  ale  decydenci  zamiast  tego  wybrali  przyśpieszone  procedury.
Dla  przywrócenia  utraconego  zaufania  nalegamy,  aby  przed  wydaniem  jakiegokolwiek rodzaju  rekomendacji  lub  autoryzacji,  WSZYSTKIE  szczepionki  wstępnie  zakwalifikowane albo  zalecane  przez  WHO  zostały  poddane:
?  szeroko zakrojonym  próbom  klinicznym  prowadzonym  przez  podmioty  niezależne  od producentów
?  średnio  i  długoterminowym  badaniom  dotyczącym  wydajności  i  bezpieczeństwa,  nie ?dni?
?  testom na właściwości  rakotwórcze
?  testom dotyczącym płodności
?  testom dotyczącym ciąży,  spontanicznego  poronienia  i  rozwijającego  się  płodu
?  testom skutków mutagennych  (zmian  wywołanych  w  DNA)
?  testom wpływu na układ nerwowy  i  rozwój  mózgu
?  testom z prawdziwie  obojętnym  placebo,  prawie  nigdy  niewykonywanych  dla szczepionek.
Nalegamy  również,  aby  WHO  zapewniła  badania  dotyczące:
?  adjuwantów i środków  konserwujących,  takich  jak  aluminium  i  rtęć,  oraz  ich bioakumulacji
?  innych użytych  materiałów  toksycznych  jak  polisorbat  80,  formaldehyd
?  bezpieczeństwa  szczepionki  i  wieku  podawania
?  wpływu pełnych harmonogramów szczepień  na  ogólny  stan  zdrowia  populacji
?  porównania szczepionych  i  nieszczepionych  populacji  w  kontekście  zdrowia globalnego
?  przekazywania  wirusów  przez  osoby  świeżo  zaszczepione  szczepionką  zawierającą żywe  wirusy,  taką  jak  na  przykład  odra-świnka-różyczka,  na  ospę  wietrzną,  grypę  czy doustna  polio.
W szczególności  zwracamy  się  o  dokładne  prześledzenie  użycia  szczepionek  kombinowanych  i podawania  wielu  szczepionek  tego  samego  dnia.  Dane  z  Indii  pokazują,  że  liczba  zgonów  w przeciągu  3  dni  po  szczepieniu  podwoiła  się  w  przypadku  stosowania  szczepionki pięciowalentnej  (5w1)  zamiast  potrójnej  szczepionki  DTP.  Przewiduje  się,  że  zamiana  ta spowoduje  od  7020  do  8190  zgonów  niemowląt  w  Indiach  każdego  roku.  (14)  Ponadto  wydaje się,  że  w  poufnych  okresowych  raportach  bezpieczeństwa  sześciowalentnej  szczepionki Infanrix  złożonych  Europejskiej  Agencji  Leków,  producent  GSK  usunął  przypadki  śmiertelne pomiędzy  raportami.  (15) W kwestii  szczepionki  odra-świnka-różyczka  i  jej  związku  z  autyzmem,  na  Waszej  stronie internetowej  w  zakładce  dotyczącej  autyzmu,  jedynym  źródłem  są  nieaktualne  tłumaczone  z francuskiego  doniesienia  prasowe,  które  zostały  obalone  w  orzeczeniu  Angielskiego  Sądu Najwyższego  z  2012  roku  (16, 17).  W  tym  samym  czasie  William  Thompson,  ekspert  z  CDC, przyznał  się  w  2014  roku  do  zmanipulowania  danych  kluczowego  badania  referencyjnego, jednak  jak  dotychczas  nie  przeprowadzono  żadnych  dalszych  dochodzeń  (18).  Z  jednym  na  36 dzieci  ze  zdiagnozowanym  zaburzeniem  spektrum  autyzmu  w  USA  (19),  to  badanie  jest absolutnym  priorytetem,  a  niezależne  testy  laboratoryjne  i  nowe  próby  kliniczne  muszą  teraz zastąpić  napływ  ?nierozstrzygających?  statystyk. Potwierdzając  ten  priorytet,  Włoska  Komisja  Parlamentarna  niedawno  zgłosiła  liczne  zgony, choroby  autoimmunologiczne  i  nowotwory  personelu  wojskowego  po  podaniu  wielu szczepionek  i  zaapelowała  o  więcej  badań  i  środków  zapobiegawczych  (20).  Długoterminowe skutki  szczepionek  nie  są  badane,  a  ostatnia  weryfikacja  klasyfikacji  ?zdarzeń  niepożądanych następujących  po  immunizacji?  nie  pozwala  na  rzetelne  zgłaszanie  przypadków  zgonów  lub powikłań  niewymienionych  uprzednio  przez  producenta  (21).  Przy  alarmującym  wzroście  chorób przewlekłych,  zaburzeń  immunologicznych,  autoimmunologicznych  i  rozwojowych  na światową  skalę,  natychmiastowe  odpowiedzialne  działanie  jest  nieodzowne.
W swojej  ostatniej  rezolucji  dotyczącej  wahania  się  w  kwestii  szczepień,  Parlament  Europejski wzywa  do ?przejrzystości  i  deklarowania  konfliktów  interesu,  również  przez  naukowców pracujących  dla  WHO  i  Europejskiej  Agencji  Leków?.  Proponuje,  aby  ?badacze  dotknięci konfliktem  interesów  zostali  wykluczeni  z  paneli  oceniających?;  następnie  wzywa  do ?zniesienia  poufności  obrad  panelu  oceniającego  Europejskiej  Agencji  Leków?  i  proponuje  by ?dane  naukowe  i  kliniczne,  z  których  wynikają  konkluzje  panelu  i  których  anonimowość  jest wcześniej  gwarantowana,  zostały  upublicznione?  (22).  Nie  udaje  mu  się  jednak  zakwestionować  tendencyjnych  raportów. (23)
Odnośnie  zatwierdzania  lub  rekomendowania  nowej  szczepionki,  wiemy,  iż:
?  Badania przedrejestracyjne  są  przeprowadzane  wyłącznie  przez  producentów,  którzy są  nastawieni  na  profit.  Jest  to  jednoznaczny  konflikt  interesów.

?  Badania przedrejestracyjne  nie  wychwytują  i  nie  mogą  wychwycić  wszystkich niepożądanych  zdarzeń,  które  wystąpią  w  rzeczywistych  sytuacjach

? Recenzowane czasopisma  naukowe  mają  ogromny  konflikt  interesu  i  większość  badań jest  stronnicza  lub  zafałszowana  (24, 25, 26).
?  Nadzór po wprowadzeniu  na rynek,  we  wszystkich  krajach,  jest  żałośnie  nieudolny. Zgłaszane  jest  tylko  1  do  10%  zdarzeń  niepożądanych.  W  USA,  obowiązkowe dwuletnie  raporty  Departamentu  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  do  Kongresu  dotyczące bezpieczeństwa  szczepionek  po  prostu  nigdy  nie  zostały  napisane.  (27)
Utrzymanie  Waszej  organizacji  zależne  jest  od  znaczących  prywatnych  donatorów,  takich  jak sojusz  GAVI  ?  partnerstwo  z  bankami  i  przemysłem.  Już  sam  fakt,  że  to  obecne  spotkanie jest  finansowane  przez  prywatnego  inwestora,  Fundację  Billa  i  Melindy  Gates  (28), zdecydowanie  budzi  wątpliwości.  Biorąc  pod  uwagę  ten  nieodłączny  konflikt  interesu, bezwzględnie  konieczne  jest,  aby  niezależne  badania  i  eksperci  byli  zaangażowani  w zatwierdzanie  i  rekomendowanie  szczepionek  i  planów  szczepień.  I  jeśli  WHO  gwarantuje bezpieczeństwo  szczepionki  którą  wstępnie  kwalifikuje,  powinna  również  przyjąć odpowiedzialność  za  zdarzenia  niepożądane  po  szczepieniu. Promowanie  obowiązkowych  szczepień  dla  całych  populacji  produktami,  które  zasadniczo opierają  się  na  danych  producenta  dotyczących  ich  ogólnego  bezpieczeństwa  i  skuteczności, jest  ewidentnym  naruszeniem  zasady  przezorności  i  jako  takie  staje  się  wymuszonym eksperymentem  medycznym.   Skoro  ryzyko  zdrowotne  szczepienia  jest  całkowicie  ponoszone  przez  jednostki,  WHO  musi zapewnić,  że  jest  ono  minimalne  i  że  przestrzegana  jest  w  pełni  świadoma  zgoda. Aby  przywrócić  publiczne  zaufanie  do  instytucji  służby  zdrowia  i  poprawić  politykę  zdrowia publicznego  na  świecie,  domagamy  się  satysfakcjonujących  działań  i  odpowiedzi  na  nasze żądania.
Dziękujemy  szanownym  członkom  tego  zgromadzenia  za  ich  uwagę  i  modlimy  się,  aby otworzyli  swoje  serca  i  umysły  na  nasze  przesłanie.

Podpisane przez:

Ameryka
Robert Kennedy Jr., Children?s Health Defense, USA
James Lyons-Weiler, the Institute for Pure and Applied Knowledge, USA
Bernadette Pajer, Informed Choice Washington, USA
Vera Sharav, Alliance for Human Research Protection, USA
Brandy Vaughan, Learn the Risk, USA
Catherine Ford, Vaccine Injury Awareness League,USA
Norma Erikson, Sanevax, USA
Ashleigh Parchman, TN Medical Freedom Alliance
Georgia Coalition for Vaccine Choice ? Sandi Marcus
Christina Favazza, Florida health action network
Laura June, Floridians for Medical Freedom
Laura Fisher Andersen, Health Choice CT
Vallie Osborne, Informed Choice-Emerald Coast Florida
Jennifer Black, South Carolina Health Coalition
Lucy Cole, California
Kristen Chevrier and Melissa Andersen, Your Health Freedom Utah
Alicia Marie, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Elizabeth Murphy, Tennesee Medical Freedom Alliance
Alison Fujito, Pennsylvania Coalition for Informed Consent
Robin Rebrik Stavola, Angela Lockhart, Tom Stavola Jr., Hope from Holly Inc.
Erica Dawson, Iowa Vaccine Awareness & Education Network
Patti Carroll, Vaccine Safety Council of Minnesota
Shanda Burke, Informed Choice Iowa
Sue Fischer Collins, New Jersey Coalition for Vaccine Choice
Tara Marie, Wisconsin Coalition for Informed Vaccination
Michelle Cotterman, Health Freedom Ohio
Jennifer Larson, The Canary Party
Mark F. Blaxill, Health Choice
Debby Lammam, Medical Freedom Nevada
Stacy Cayce, Oregonians for Medical Freedom
Stephanie Stock, Ohio Advocates for Medical Freedom
Karri Lewis, AWAKE California
Terry Roark, California Coalition for Vaccine Choice
MaryJo Perry, Mississippi Parents for Vaccine Rights
Jennifer Stella, Health Choice Vermont
Yvette Negron-Torres, Virginians for Medical Freedom
Angie Gallagher, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Denise Gonzalez Cosner, New Jersey Medical Freedom Advocates
Jessica Marie, Hawaii for Informed Consent
MacKenzie Strickland Fraser, Health Freedom Florida
Suzanne Waltman, Michigan for Vaccine Choice
Kristen Holland, Tennessee Coalition for Vaccine Choice
Edda West for Vaccine Choice, Canada
Mariano Fernandez Bychowiec, Libertad Sanitaria Argentina
Felipe Gonzalez & Gloria Pizarro Elizalde, Libertad de Vacunacion, Chile
Sabrina Iglesias, Libertad Sanitaria Uruguay
Europa
Dr. Kris Gaublomme for the European Forum for Vaccine Vigilance
Aegis Osterreich, Austria
Impffrei, Austria
Dr. Kris Gaublomme, Preventie Vaccinatieschade, Belgium
Inititative Citoyenne, Belgique
Andrei Edrev for Alternative Energy, Bulgaria
Cijepljenje Pravo Izbora, Croatia
Dr. Ivana Delas for the Croatian Association of Parent Activists, Croatia
Rozalio, Czech Republic
Liga Lidskych Prav, Czech Republic
Vaccinations Forum, Denmark
Suomen Homeopatian Akatemia, Finland
Sophie Guillot for Agir pour le Libre Consentement Thérapeutique, France
Marie-Rose Cuisigniez, Association Liberté Information Santé, France
Michel de Lorgeril et Philippe Harvaux, Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, France
Carine Curtet, Association Ametist, France
Dr. Dominique Eraud, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement, France
Sophie Guillot, Ensemble pour une Vaccination Libre, France
Marie Werbr?gue, Info Vaccin France
Lucie Michel, Les Mamans Courage, France
Patrick Ledrappier, Libre Consentement Eclairé, France
Association Liberté Information Santé, France
Jean-Pierre Eudier, Ligue Nationale pour la Liberté de Vaccination, France
Cathy Gaches, Reseau des Victimes de la Vaccination
Libertas & Sanitas, Germany
Impfkritik, Germany
Artzen fur Individuelle Impfentscheidung, Germany
Impf-Info, Germany
Eltern fur Impfaufklarung, Germany
Nebancs Viragegyesulet, Hungary
Kotelezo Helyett Valaszthato, Hungary
Regret, Ireland
Irish Vaccination Awareness Group
Ader, Italy
Claudio Simion for Comilva, Italy
Ferdinando Donolato for Corvelva, Veneto, Italy
Colibri, Puglia, Italy
Comitato Faenza, Italy
Genitori di Cervia per la Libera Scelta, Italy
Genitori del No Obbligo, Lombardia, Italy
Genitori del No Obbligo, Piemonte, Italy
Genitori per la Libera Scelta, Monza e Brianza, Italy
CliVa, Toscana, Italy
E Pur Si Muove, Rimini, Italy
Gruppi Uniti, Italy
Il Sentiero di Nicola, Italy
Libero per Tutti, Forli, Italy
Dr Dario Miedico e Emiliano Gioia, SiAmo, Italy
VacciPiano, Sicilia, Italy
Nepriklausomas Skiepu Informacijo Centras, Lithuania
Colette Welter, Aegis, Luxembourg
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, The Netherlands
Stichting Vaccinvrij, The Netherlands
Foreningen for Fritt Vaksinevalg, Norway
Justyna Socha, Piotr Jawornik, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, Poland
??????? ?????, Inicijativa Nova, Citizen?s Initiative for Optional Vaccination, Serbia
Sloboda v Ockovani, Slovakia
Svood, Slovenia
Asociacion de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, Spain
La Liga para la Libertad de Vacunacion, Spain
Sara Boo, NHF, Sweden
Netzwerk Impfentscheid, Switzerland
Infovaccins.ch, Switzerland
John Stone, Age of Autism, UK
Anna Watson, Arnica, UK
Freda Birrell, Association of HPV Vaccine Injured Daughters,
The Informed Parent, UK
Jabs, Justice, Awareness and Basic Support, UK
Joan Shenton, Immunity Resource Foundation, UK
Australia
Meryl Dorey, Australian Vaccination-Risk Network, Australia
Elisabeth Hart, Over-vaccination.net, Australia

Przypisy:

1. ? The Global Eradication of Polio ? Final Report of Global Commission for the the Certification of Smallpox Eradication, Geneva, December 1979, WHO 1980.
2. ? About Chronic Disease ?, Centres for Disease Control and Prevention, 5 September 2018
3. J. Mikovits & K. Heckenlively ? Plague ?, Skyhorse Publishing, 2014
4. S. Montanari, A. Gatti ? New Control Investigations on Vaccines : Micro- and Nanocontamination ?,
International Journal of Vaccines and Vaccination, Vol. 4 Issue 1, 23 Jan. 2017
5. C. Exley et al., ? Aluminium in Brain Tissue in Autism ?, Journal of Trace elements in Medical Biology, March 2018, 46 :76-82
6. C. Exley, ? Aluminium and Alzheimer?s Disease: The Science that Describes the Link. Elsevier Science ?, Amsterdam, The Netherlands. 2001. 441p
7. Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2
Nov.2017.
8. F. Murphy ? China Vaccine Scandal : Investigations Begin into Faulty Rabies and DTaP shots ?
British Medical Journal, 25 Jul. 2018, 2018 ; 362 ;k3244
9. Rachana Dhiman , Sandeep C. Prakash, V. Sreenivas , Jacob Puliyel. Correlation between Non-Polio
Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India Int J Environ res Public Health 2018;15:1755
10. P. Rana? Initial Philippines Probes Finds Causal Association Between Deaths and Sanofi Dengue
Vaccine ?, Wall Street Journal, 2 Feb. 2018
11. P. Goetzsche et al. ? Complaint filed to EMA over Maladministration Related to the Safety of the HPV Vaccine ?, Nordic Cochrane
12. R. Gherardi ? Toxic Story ?, Actes Sud, Oct. 2016
13. Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2
Nov.2017, p. 6, section 3.4
14. J. Puliyel, Jaspreet Kaur, Ashish Puliyel, Visnubhatla Sreenivas ? Deaths Reported after Pentavalent
Vaccine Compared with Death Reported after Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine: An Exploratory
Analysis. ? Med J DY Patil Vidyapeeth 2018;11:99-105.
15. J. Puliyel, SathyamalaC. ? Infanrix hexa and sudden death: a review of the periodic safety update
reports submitted to the European Medicines Agency ?, Indian Journal of Medical Ethics 2018 Jan-Mar;3(1):43-47
16. High Court Decision of 7 March 2012, between Prof. John Walker-Smith and the General Medical Council, EWHC 503, Case n° CO/7039/2010
17. V. Sharav ? L?Affaire Wakefield : Shades of Dreyfus and BMJ?s Descent Into Tabloid Science ?,
Alliance for Human Research Protection, 2017
18. Documentary ? Vaxxed : from Cover-Up to Catastrophy ? April 2016.
19. B. ZAblotsky et al. ? Estimated Prevalence of Children Diagnosed with Developmental Disabilities in
the United States, 2014-2106 ? NCHS Data Brief n°291, November 2017
20. ?Parliamentary Commission of Inquiry into Cases of Death and Severe Illnesses Affecting Italian
Personnel Assigned to Military Missions Abroad?, Acts of Parliament, XXII-bisn. 23-bis,Vol. I, II and III ,
Rapporteur G. P. Scanu, Approved 7 Feb. 2018
21. Puliyel J, Naik P Revised World Health Organization (WHO)?s causality assessment of adverse
events following immunization?a critiquehttps://f1000research.com/articles/7-243/v2
22. ? Vaccine Hesitancy and the drop of Vaccination Rates in Europe ?, resolution of the European
Parliament, 19 April 2018. (2017/2951)
23. L. Jorgensen, P. Goetzsche, T. Jefferson ?The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias ? BMJ evidence Based Medicine, July 27th 2018.
24. P. Goetzsche, ? A moral governance crisis : the growing lack of democratic collaboration and scientific pluralism in Cochrane ?, open letter 14 Sep. 2018, Nordic Cochrane Centre
25. J. Ioannidis, ? Why Most Published Research Findings are False ?, PLOS medicine, 30 Aug. 2005
26. M. Angell ? The Truth about Pharmaceutical Companies. How They Deceive Us and what to do About It ?, Random House, 2004
27. ? Mandate for Safer Childhood Vaccines ?, Decision of the US District Court, Southern District New
York, Between Informed Consent Action Network and the US Deparment of Health and Human Services
28. The Bill & Melinda Gates foundation is one the 5 biggest investors in the world. In August 2018, it had 22,114 million $ in stocks according togurufocus.com

List otwarty w języku angielskim https://www.efvv.eu/open-letter-to-the-who-from-international-organisations/