Aktualne działania prawne w celu rozliczenia dyktatury pandemicznej – wystąpienie w Sejmie

Wraz z adwokatem Arkadiuszem Tetelą współpracujemy z projektem Norymberga 2.0 przytaczając historie poszkodowanych, zapraszając ich do udziału w posiedzeniach zespołu parlamentarnego oraz pomagamy zespołowi parlamentarnemu kontaktując z ekspertami, a także relacjonując sukcesy sądowe oraz sprawy, które jeszcze są w toku.

M.in. 14.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0 z udziałem rodzin ofiar, specjalistów oraz Stowarzyszenia STOP NOP. https://fb.watch/cUM0S5dQ0O/

Każdy tak jak my może pomóc zbierać dowody niezbędne w przyszłym rozliczeniu odpowiedzialnych za ludzkie tragedie. Zgłoś zdarzenie!  https://norymberga2.pl/#contact-form

Byłeś świadkiem wykroczenia, przestępstwa, przekroczenia uprawnień, a może nawet zbrodni? A może masz w tej sprawie ważne informacje? Koniecznie o tym napisz! kontakt@norymberga2.pl 
 
Zachęcam do aktywności w powyższej kwestii. To kluczowe żeby zebrać jak najwięcej świadków i dowodów. 

W grudniu 2022 r. podczas kolejnego posiedzenia odczytano w moim imieniu poniższe oświadczenie.

Aktualne działania prawne w celu rozliczenia dyktatury pandemicznej. 

Od początku 2020 roku we współpracy z adwokatem Arkadiuszem Tetelą, mogąc liczyć często na pomoc posła Grzegorza Brauna, podejmowałam setki działań społecznych i prawnych w celu obrony praw i wolności każdej istoty ludzkiej. Jakie działania podjęliśmy, jakie są tego skutki i co jeszcze należy zrobić żeby rozliczyć odpowiedzialnych za skutki dyktatury pandemicznej? 

Wygrana z Ministrem Zdrowia 

13 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że minister zdrowia naruszył prawo i zobowiązał go do odpowiedzi na zadane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej pytania, zasądzając zwrot kosztów dla skarżących. 

Jedno z pytań i odpowiedź, do której zobowiązał ministra sąd, brzmiały następująco. 

Wyrok ten świadczący o kompletnym braku odpowiedzialności za podejmowane i nieuzasadnione decyzje rzadowe o narzuceniu obostrzeń, składam do wykorzystania przez poselską komisję śledcza Norymberga 2.0. 

Obrona prawa do zgromadzeń i wolności słowa

Od kwietnia 2020 r.  rozpoczęły się w Polsce protesty przeciw pandemicznej dyktaturze. W czerwcu  odbył się kolejny Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień organizowany przez ruch STOP NOP, a następnie co miesiąc odbywały się Marsze o Wolność. Od 10.10.2020 r. gdy zaprosiłam do protestu działaczy z 50 miast, policja podejmowała coraz bardziej agresywne działania. Żądaliśmy wolnej debaty z lekarzami , naukowcami i prawnikami kwestionującymi politykę rządu w kwestii pandemii. Zamiast debaty, czekały na nas dziesiątki policyjnych radiowozów i kordon policji w białych kaskach z pałkami i gazem.  

Był to największy gwałt na konstytucyjnym prawie do wolności zgromadzeń. Działania policji pod polityczną presją Ministra Adama Niedzielskiego, który dzień wcześniej ogłosił poliykę „zero tolerancji” dla łamiących rządowe, nielegalne obostrzenia. 

24 października 2020 r. zatrzymano na komisariatach w całym województwie mazowieckim, pokojowo manifestujących 278 osób. Niemal 250 osobom zarzucono przestępstwa, m.in. czynnego udziału w zbiegowisku. Wylegitymowano 948 osób. 

Pomogliśmy uczestnikom marszu. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie stwierdził w ponad 109 sprawach niezasadność zatrzymania wielu uczestników, których zażalenia były rozpoznawane przez ponad rok. 

Sąd stwierdzał bezzasadność, nieprawidłowość oraz nielegalność zatrzymania. Wybrane cytaty z z uzasadnień wyroków są miażdżące: 

  • Działania Policji nie mogą sprowadzać się do instrumentalnego stosowania zatrzymań osób, aby uniemożliwić im korzystanie z konstytucyjne zagwarantowanych praw i wolności, które nie zostały ograniczone w drodze prawidłowej legislacji”.
  • Resumując działania, których podjęto się wobec (manifestanta), nie mieściły się w katalogu zadań Policji, stąd też były one nielegalne”.
  • Przesłuchany w dniu 24 października 2020 r. Funkcjonariusz Policji, który sporządził protokół zatrzymania osoby i który wskazał siebie jako osobę dokonującą tej czynności, zeznał, że pełnił służbę na terenie garnizonu stołecznego w ramach pod operacji „Październik 2″. O godz. 11.30 kampania została skierowana przez dowództwo do przemieszczania się na Plac Defilad 1”.
  • „Wówczas też funkcjonariusze Policji otrzymali wyraźne polecenie, aby dokonywać zatrzymań osób dopuszczających się łamania przepisów karnych”.
  • Świadek ten wprost podał, że nie widział, aby zatrzymany mężczyzna rzucał w kogokolwiek jakimiś przedmiotami, natomiast stał i nie uciekał na widok policji. Funkcjonariusz ten podkreślił, że czynność zatrzymania została dokonań na wyraźne polecenie dowódcy, który z „całą pewnością był świadkiem takich zachować, skoro wydał wyraźne polecenie zatrzymania tych wszystkich znajdujących się tam osób.”.

W tym roku rozpoczęły się procesy sądowe o zadośćuczynienie i odszkodowanie za nieuzasadnione zatrzymania. Wszystkim osobom bezprawnie zatrzymanym przysługuje prawo do odszkodowania. M.in. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz jednego z zatrzymanych odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy złotych i zwrot poniesionych kosztów.

Wcześniej dzięki skargom złożonym przez adwokata Arkadiusza Tetelę wygraliśmy w sądzie sprawy o nieuzasadnione odwołanie wielu zgromadzeń, w tym m.in. z Prezydentem m. stołecznego Warszawy za odwołanie Marszu o Wolność 21.03.2021 r. 

Kolejne przykladowe cytaty z akt spraw świadczące o skali bezprawia: 

W ocenie Sądu zasądzona kwota jest adekwatna do doznanej krzywdy. W szczególność Sąd uwzględnił czas trwania zatrzymania, warunki w jakich przebywał zatrzymany. Na podkreślenie zasługuje, że … nie został niezwłocznie po zatrzymaniu poinformowany o jego przyczynach, został przewieziony daleko od miejsca zatrzymania, co potęgowało jego stres. Sąd miał również na uwadze, że wnioskodawca jest osobą przestrzegająca porządku prawnego, a zatrzymanie spowodowało utratę zaufania jakim darzył policję.”

Parę godzin po zatrzymaniu i dotarciu do Nowego Dworu Mazowieckiego poprosiłem jednego z panów policjantów o butelkę wody, ewentualnie szklankę. Pan policjant do którego skierowałem pytanie opuścił salę i po ok. 15-20 minutach wrócił z powrotem. Nie było żadnej informacji od pana policjanta, dlatego ponowiłem pytanie o wodę i uzyskałem odpowiedź, że dla **was wody nie ma**.”

Jeden z panów policjantów dosyć agresywny sposób wymuszał na mnie założenie maski. Policjant powiedział w skrócie „ty k…, musisz założyć maseczkę, bo ja się z tobą p… nie będę”.”

Cały czas mówił, że się ze mną nie będzie p…, dodając jeszcze, że zostaliśmy sami.”

„Z mojej strony były cały czas odmowy założenia maski, po czym odpuścił i użył słów, że przekaże chłopakom z Sochaczewa żeby się mną szczególnie zajęli.”

Opuściłem radiowóz i przeszliśmy na górę. Tam musiałem wszystkie swoje rzeczy zostawić, zostałem poproszony aby udać się w róg pomieszczenia, odwrócić się, ściągnąć spodnie, bieliznę, majtki i zrobić przysiad, co było bardzo upokarzające.”

Na obiad była zupa i to był jedyny posiłek, który spożyłem od dnia poprzedniego od śniadania oraz jedyna forma nawodnienia, ponieważ jak wspomniałem o godz. 11 poprzedniego dnia piłem kawę a wody na komendzie mi odmówiono. Czułem się wtedy wykończony psychicznie i fizycznie, nie otrzymywaliśmy informacji kiedy będziemy przesłuchani i wypuszczeni.”

Na tamtą chwilę nie umożliwiono mi rozmowy z adwokatem. Nie byłem wcześniej ani karany ani zatrzymany, było to pierwsze doświadczenie.”

Córka dopytywała co się ze mną działo, bo jak wyjeżdżam to informuję córkę że mnie nie będzie a tu się zdarzyło, ze córka nie została poinformowana za ile wrócę.”

Dołączone do akt przez KRP Warszawa I notatka urzędowa i protokół zeznań funkcjonariusza, który dokonał zatrzymania skarżącego ogólnie opisują wydarzenia, które miały miejsce w godzinach popołudniowych w dniu 24 października 2020 roku w centrum Warszawy. Wskazany funkcjonariusz policji w swych zeznaniach jedynie w sposób pobieżny opisał zachowanie uczestników zgromadzenia. Powyższe nie pozwala w żaden sposób na uznanie, by zatrzymany swym zachowaniem naruszał porządek publiczny, czy tym bardziej aktywnie uczestniczył w zbiegowisku np. dopuszczając się ataków na ludzi lub mienie.”

W żaden sposób z materiałów sprawy nie wynika, aby w toku zgromadzenia, w którym uczestniczył skarżący, jego uczestnicy dopuścili się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie. Ireneusz … zeznał jedynie, iż uczestnicy zgromadzenia nie zachowywali dystansu, nie zakrywali nosa i ust, ani nie reagowali na wezwania do rozejścia się.”

W protokole zatrzymania wskazano, że skarżący „w sposób oczywisty stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego” uczestnicząc w zgromadzeniu, w żaden sposób nie jest jednak tożsame z „gwałtownym zamachem”. Postawiony zatem skarżącemu zarzut z art. 254 § 1 k.k. nie znajduje **żadnego** odbicia w zgromadzonym materiale dowodowym.”

W ocenie Sądu stwierdzić zatem należy, iż na chwilę zatrzymania nie było dostatecznych przesłanek uzasadniających podejrzenie, że skarżący dopuścił się popełnienia czynu z art. 254 § 1 k.k. Tym samym zatrzymanie skarżącego należy uznać za **niezasadne**.”

Mieć jednak na uwadze należy, iż Policja może zatrzymać tylko taką osobę, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo. Jako wskazano w poprzednim akapicie, zachowanie skarżącego w chwili zatrzymania nie uzasadniało przypuszczenia, że skarżący popełnił przestępstwo z art. 254 § 1 k.k. Z tych względów należało uznać, że zatrzymanie skarżącego było **nielegalne** w świetle obowiązujących przepisów prawa.”

Co jeszcze można zrobić w tej sprawie? 

Jeśli pokrzywdzony zna dane funkcjonariusza zatrzymującego może również wystąpić bezpośrednio przeciwko niemu. Jeśli nie zna, zostaje mu roszczenie do Skarbu Państwa, któremu przysługuje regres od funkcjonariusza. Wszyscy zatrzymani i osoby, które chciały wziąć udział w manifestacji mają roszczenie do komendanta o naruszenie dóbr, w tym wypadku prawa do pokojowego demonstrowania. 

Obrona lekarzy

Trwa okolo 100 postępowań wszczetych przeciwko lekarzom za publiczne wyrażanie ich poglądów 

Lekarz ma prawo do ujawniania zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka” – art. 27 kodeksu etyki lekarskiej, a jednym z praw człowieka jest prawo do **świadomej** zgody na zabieg medyczny

Mimo to izby lekarskie stosują wobec lekarzy nieuzasadnione represje zarzucając im szerzenie postaw antyzdrowotnych. Na skutek tych ataków lekarze postanowili się bronić i założyli Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. 

Lekarze apelowali:

Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub innego fizycznego upośledzenia” WHO 1948r.

 Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):

Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.

Nie ma już medycznego i naukowego uzasadnienia dla kontynuacji stosowanych obostrzeń.

Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne do zagrożenia i powoduje więcej szkody niż dobra.

Wzywamy do zakończenia nieuzasadnionych epidemiologicznie działań i natychmiastowego przywrócenia normalnych, demokratycznych zasad funkcjonowania Państwa, struktur prawnych, wszystkich naszych swobód obywatelskich oraz przestrzegania praw człowiekarozpoczynał się pierwszy apel poparty przez ponad 1000 lekarzy i medyków jesienią 2020 roku. Powstały również kolejne listy otwarte i petycje dotyczące szczepionek przeciw covid i segregacji sanitarnej poparte przez wielu lekarzy. 

Po wielu miesiącach przesłuchań w całej Polsce, Naczelna Izba Lekarska poinformowała w ostatnich dniach około setkę lekarzy, wobec których wystosowano wniosek o ukaranie za poparcie petycji i apeli kwestionujących politykę władz w kwestii obostrzeń i szczepień, że połączyła sprawy i rozpozna je wspólnie w trzech miastach: w Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu. Terminy posiedzeń nie zostały jeszcze wyznaczone. 

Ostatnie represyjne działania izb lekarskich wobec wybranych lekarzy. 

Dr Katarzyna Bross Walderdorff – wiceprezes PSNLIN 

5 października 2022 r. beskidzki sąd lekarski postanowił ocenić wypowiedź Pani dr med. Katarzyny Bross Grafin von Walderdorff. Wypowiedź dotyczyła m.in. bezpieczeństwa zastrzyków dla kobiet w ciąży i ich potomstwa. Wypowiedź wskazywała na eksperymentalny charakter stosowanych preparatów. Wcześniej jesienią 2021 r. ten sam sąd lekarski postanowił w trybie tzw. „zabezpieczenia” (bez wyroku sądowego) zawiesić Panią doktor w prawach lekarza za tę wypowiedź. Sąd uznał winę Pani doktor i zawiesił ją w prawach lekarza na okres jednego roku (licząc od dnia pierwotnego zawieszenia, 16 listopada 2021 r.). Wyrok jest prawomocny. 

Rozprawa nie była krótka. Mecenas Arkadiusz Tetela przedstawił wiele wyników badań, które jednoznacznie wskazują jak ważne jest uświadamianie pacjenta, co do możliwych ryzyk.

Dr Anna Furmaniuk  

27.10.2022 Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie wydał orzeczenie w sprawie lekarza Anny Furmaniuk. Sąd utrzymał w mocy orzeczenie zawieszające prawo wykonywania zawodu lekarza na okres 1 roku. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej domagał się zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 5 lat. Obrońca Arkadiusz Tetela domagał się uniewinnienia. Sprawa dotyczyła poglądów wyrażanych przez lekarza w mediach społecznościowych: „Covid ściema największa zbrodnia przeciwko ludzkości jak do tej pory”.

„Polacy nie szczepcie się, system nie dźwignie Waszych powikłań przez następne 30 lat”.

Wyrok jest prawomocny. Przysługuje od nie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego oraz skarga do Trybunału Konstytucyjnego.

Dr n. med. Dorota Sienkiewicz – prezes PSNLIN 

Pani doktor usłyszała 13.11.2022 wyrok samorządu lekarskiego w sprawie dotyczącej poglądów wyrażonych w apelu do dzieci i młodzieży – zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres 1 roku. Rozprawa trwała od godziny 15 do 21, podczas której adwokat Arkadiusz Tetela przedstawił w wyświetlonej prezentacji aktualną wiedzę medyczną w kwestii ryzyka szczepionek. Sąd wyłączył jawność rozprawy, choć przepisy wskazują, że:

Art. 79 ustawy o izbach lekarskich

1. Postępowanie przed sądem lekarskim odbywa się na rozprawie **jawnej**.

2. Sąd lekarski wyłącza jawność rozprawy, jeżeli jawność mogłaby:

1) naruszyć tajemnicę lekarską, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) wywołać zakłócenie spokoju publicznego;

3) obrażać dobre obyczaje;

4) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy;

5) naruszyć ważny interes prywatny.

Wyrok jest nieprawomocny i pani doktor zamierza się od niego odwołać. 

Czy jest nadzieja na obronę lekarzy?

Została złozona skarga do Trybunału Konstytucyjnego dotycząca karania jednego z lekarzy za poglady. Już czeka na rozpatrzenie. Jesli wyrok bedzie pozytywny – przynalezność do samorządu będzie dobrowolna.

Walka z segregacją sanitarną

Na skutek wielotorowych działań udało się doprowadzić do zatrzymania niebezpiecznych projektów ustaw m.in. dzięki wysłuchaniu publicznemu dotyczącemu druku 1846.  Niestety nadal jest nałożony na medyków rozporządzeniem nielegalny obowiązek szczepień – a więc narzucony z pominięciem ich głosu w parlamencie. Szczepienia są wymuszane również u mundurowych. 

Obrona ofiar powikłań poszczepiennych i ich rodzin

Zgłasza się do nas coraz więcej piszkodowanych osób, które chcą walczyc o sprawiedliwość. Niektóre z tych spraw są w trakcie postępowania prowadzonego przez prokuratury. Sprawy cywilne natomiast dotyczące powikłań poszczepiennych wymagają wpisu sądowego, są długotrwałe, trwają co najmniej kilka lat. Najprościej jest pozwać producenta, ale Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na pytanie zadane przez nas we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, czy o jeśli tak, to przez kogo, producenci szczepionek przeciw covid zostali zwolnieni z odpowiedzialności. W związku z tym została skierowana skarga do sądu administracyjnego i czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia oraz wyrok zobowiązujący organ do odpowiedzi. Producent opowiada na zasadzie ryzyka i to on musi udowodnić, że jego produkt nie spowodował powikłań. w przypadku pozwu wobec skarbu panstwa to pozywajacy musi udowodni zwiazek przyczynowy z uszczerbkiem na zdrowiu. Powstały fundusz kompensacyjny nie przewiduje świadczeń za działania niepożądane nie wymienione w charakterystyce produktu leczniczego przez producenta, dla osób, które były w szpitalu krócej niż 15 dni, brak też możliwości uzyskania świadczenia za zgon po szczepieniu. 

Wymaga ponadto wyjaśnienia czy wzrost umieralności Polaków (statystycznie zmarło ich więcej o ponad 8 procent niż w poprzednich latach) ma związek z masowo podawanymi szczepionkami. Szczególnie w przypadku nagłych zgonów związanych z problemami z krążeniem i sercem, powinno zostać przeprowadzono jedno istotne badanie – badanie na obecność białka kolca lub innego obcego białka powodującego według badań naukowych zapalenie mięśnia sercowego.

Historia 21-letniego Dawida 

23.11.2022 Sąd Rejonowy we Wrocławiu uchylił postanowienie umarzające postępowanie, w którym prowadzone śledztwo pominęło wątek zastrzyków jako możliwy powód zapalenia mięśnia sercowego u młodego człowieka i w konsekwencji zgonu. Sąd zobowiązał prokuratora między innymi do sprawdzenia obecności białka kolca w zabezpieczonych tkankach.

Postanowienie Sądu jest niezaskarżalne i wiążące dla śledczych. To ważne!

Szczepienia niemowląt i małych dzieci

Tymczasem w poniedziałek 12.12.2022 roku minister Adam Niedzielski ogłosił rozpoczęcie „wyszczepiania” preparatem firmy Pfizer niemowląt i małych dzieci do 5 roku życia, ignorując fakty naukowe i protesty osób z  środowiska medycznego, choć wiele państw nie podjęło tej decyzji. 

Urugwaj przestał podawać zastrzyki dzieciom w wieku poniżej 13 lat po tym, gdy sędzia nakazał wstrzymanie wszystkich zastrzyków w tej grupie wiekowej, dopóki urzędnicy nie przedstawią dokumentów dotyczących umów podpisanych z producentami zastrzyków.”

Potencjalny mechanizmy zapalenia mięśnia sercowego po zastrzyku opartym na mRNA może polegać na nieswoistej wrodzonej odpowiedzi zapalnej lub mechanizmie mimikry molekularnej między wirusowym białkiem kolca, a nieznanym białkiem serca.*”

*dr n. med. Piotr Witczak „SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIWKO COVID-19, NIEWIELKIE KORZYŚCI, ISTOTNE RYZYKO”

*Larson, Kathryn F., et al. „Myocarditisafter BNT162b2 and mRNA-1273 Vacc….” Circulation (2021) – artykuł o badaniach histopatologicznych serca u dwóch młodocianych zmarłych po drugiej dawce – wnioski: obraz nietypowy dla „zwykłego” myocarditis – obraz jak po wyrzucie katecholamin (adrenalina/noradrenalina, czyli hormony stresu). 

Podsumowanie

Dziękuję za możliwość krótkiego podsumowania intensywnych działań prawnych podjętych wraz z adwokatem Arkadiuszem Tetelą od siedmiu lat wspierającego ruch STOP NOP – ruch rodziców, którzy walczą intensywnie o prawo do pełnej informacji i wolnego wyboru, które to postulaty stały się obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Dziękujemy za podejmowanie działań przez posła Grzegorza Brauna wraz z zespołem już od grudnia 2019 roku gdy w sejmie forsowano pierwsze totalitarne ustawy związane z ogloszoną wkrótce przez WHO pandemią. 

Niezwykle istotne jest z możliwie najszersze docieranie do opinii publicznej z prawdą z czym mamy do czynienia i kto jest odpowiedzialny oraz rozliczenie tych osób gdy „Polska wróci”. 

Justyna Socha