Obywatelski projekt ustawy o dobrowolności szczepień – tabela do zbiórki podpisów

Z radością informujemy o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, której celem jest przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności szczepień w Polsce wzorem 20 państw europejskich.

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP to

– głównym celem jest dobrowolność szczepień z której korzystają obywatele 20 państw europejskich ? z ustawy zostaje usunięte słowo ?obowiązkowe?
– dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
– dokładny wywiad lekarski po szczepieniu
– możliwość zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez rodziców i nadzór sądowy nad rejestrem NOP
– możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień

TABELA I PROJEKT DO ZBIÓRKI PODPISÓW

Tabela do zbiórki podpisów STOP NOP.

Projekt zmiany ustawy  z uzasadnieniem. Projekt ustawy STOP NOP.

ADRES DO WYSYŁKI ZEBRANYCH PODPISÓW

X-PRESS „STOP NOP” skr. 9104
Ul. Domaniewska 34A
02-672 Warszawa

JAK SIĘ ZAANGAŻOWAĆ W ZBIÓRKĘ?

Każdy podpis na wagę złota! Po prostu prześlij tabelę z podpisami na adres skrytki pocztowej w Warszawie.

Jeśli chcesz zaangażować się bardziej aktywnie w zbiórkę 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy znoszącej przymus szczepień, zgłoś się do koordynatora Twojej grupy lokalnej lub napisz na stopnop.ustawa@gmail.com  Jeśli jesteś gotowy i zdeterminowany aby wyjść na ulicę, do centrów handlowych, na skwery, blisko imprez masowych, w miejsca gdzie można pozyskać cenne podpisy – nie zwlekaj! Liczymy na Twoją pomoc we wspólnej sprawie. Koordynator grupy udzieli Ci wskazówek jak wyposażyć się w identyfikator oraz koszulkę, a także udzieli informacji niezbędnych do zbierania podpisów.

O KOMITECIE

Komitet złożył projekt w sejmie 28 marca 2018 roku i 11 kwietnia otrzymał informację od Marszałka Sejmu o zarejestrowaniu go. Może zbierać 100 tysięcy podpisów od osób popierających projekt w całej Polsce! Mamy na to 3 miesiące, jednak planowaną liczbę chcemy zebrać do 11 czerwca!

Kulminacją akcji będzie Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień, który odbędzie się 2 czerwca w Warszawie. http://stopnop.com.pl/protest/

Wszelkie uwagi dotyczące projektu można było zgłaszać do stowarzyszenia do końca lutego 2018 roku. Idea projektu została skonsultowania z członkami naszego środowiska, które chce przede wszystkim wolnego wyboru, a założenia i proponowane brzmienie zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia STOP NOP 17 lutego 2018 r.

Założenia projektu

Podstawowa grupa zmian ma na celu odejście od obowiązku stosowania szczepień ochronnych i wprowadzenia zasady dobrowolności tych szczepień. Proponowane zmiany, pozostawiając samą instytucję szczepień ochronnych wraz z system jej kontroli, wprowadzają zasadę, że szczepienia te są dobrowolne.

Przedstawiono do oceny Walnego Zebrania Członków STOP NOP propozycję obowiązkowego ubezpieczania osób, które nie chcą poddać się szczepieniom. Pomysł ten nie zyskał akceptacji. Omawialiśmy go również w grupie STOP NOP.

Projekt proponuje aby Program Szczepień Ochronnych ogłaszany był przez właściwego ministra w formie rozporządzenia, co da możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień publikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Odnośnie samej procedury zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego wprowadzona jest zmiana dającą osobie poddającej się szczepieniu bądź jej prawnym przedstawicielom prawo zgłoszenia NOP do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Samo zaś wpisanie NOP do rejestru, według proponowanych zmian, ma następować w drodze decyzji administracyjnej co umożliwi jej zaskarżanie także do sądów administracyjnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma na celu likwidację obowiązku szczepień ochronnych. W to miejsce zostaje wprowadzona zasada dobrowolności tych szczepień.

W projekcie ustawy uprawnionym podmiotem do ustalania Programu Szczepień Ochronnych na dany rok, w miejsce Głównego Inspektora Sanitarnego, jest Minister właściwy do spraw zdrowia, który zrobi to w drodze rozporządzenia. Kwestie związane z Programem Szczepień Ochronnych są na tyle istotne, iż właściwym jest wprowadzanie go w drodze rozporządzenia. Nie tak, jak do tej pory, w formie komunikatu ogłaszanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Da to możliwość zgłaszania uwag dotyczących zmian rozporządzenia w drodze konsultacji publicznych wszystkim zainteresowanym, również organizacjom społecznym.

Dalsze zmiany to wprowadzenie uprawnienia dla osoby, u której wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny (dalej ?NOP?) albo jej opiekuna prawnego zgłaszania tego faktu bezpośrednio do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rozwiązanie to zostało skorelowane z rozwiązaniem występującym w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., które w art. 36e ust. 2 przewiduje, iż zgłoszenie pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego stanowiącego niepożądany odczyn poszczepienny, następuje równocześnie ze zgłoszeniem dokonywanym na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Ponieważ na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne zgłoszenia takiego może dokonać sam pacjent, to aby mógł zgłosić to w trybie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych musi takie rozwiązanie zawierać także ta ustawa. Rozwiązanie przyjęte w Prawie farmaceutycznym jest zgodne z Dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej ? w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii ? dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgodnie z którą pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi i opiekunowie faktyczni, zyskali uprawnienia do bezpośredniego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, których doświadczyli lub które obserwowali u osób trzecich. Powyższa zmiana pozytywnie wpłynie na wiarygodność rejestru NOP, gdyż zarówno wedle Światowej Organizacji Zdrowia, jak i polskich specjalistów rejestr ten w obecnym kształcie jest niedoszacowany. W roku 2017 profesor Mirsoław Wysocki (dyrektor w latach 2010 ? 2017 NIZP-PZH) apelował:

„Nie podlega żadnej dyskusji, że powinniśmy lepiej niż dotychczas rejestrować niepożądane odczyny poszczepienne. Dialog w tej kwestii jest bardzo potrzebny” – powiedział otwierając konferencję zorganizowaną w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2017.”.

Nadto zmiana ta pozwoli wyeliminować istnienie potencjalnego konfliktu interesów, kiedy to lekarz kwalifikujący do szczepienia zobligowany jest poinformować o wystąpieniu NOP-u, który potencjalnie może być również skutkiem błędnej kwalifikacji ? nierozpoznania przeciwskazań do wykonania szczepienia. Prawo zgłoszenia NOP-u przez rodzica (w przypadku zaniechania lekarza) pozwoli na wykluczenie wskazanego konfliktu interesu jak i wpłynie na wiarygodność rejestru NOP.

Zgodnie z projektem ustawy zarejestrowanie do rejestru wpisu niepożądanego odczynu poszczepiennego ma następować w drodze decyzji administracyjnej od której służy odwołanie. Zmiana jest wynikiem występujących w praktyce nieprawidłowości związanych z wpisywaniem niepożądanego odczynu poszczepiennego i występującym brakiem kontroli, w tym sądowej, nad zmianami dokonywanymi w tym rejestrze. Do tej pory osoba u której wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny nie miała wpływu na to co państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgłosi do rejestru.
Dotychczas odnotowanie przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny NOP nie podlegało kontroli – kognicji sądu administracyjnego.

Powyższa zmiana jest tym bardziej uzasadniona, gdyż dotychczas za prowadzenie rejestru NOP odpowiedzialny jest organ (i to bez kontroli sądowej), który jednocześnie odpowiada za utrzymywanie wysokiej wyszczepialności. W tej sytuacji w interesie tych organów było  nieodnotowywanie Nop-ów, gdyż jednocześnie organ ten sam mógłby narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą (np. w sytuacji zaszczepiania na skutek przymusu i następnie wystąpienia powikłań).

Niemniej podstawowe założenie zawarte w projekcie ustawy przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych na rzecz ich dobrowolności. W mocy pozostaną przepisy związane ze szczepieniami ochronnymi, z kontrolą tych szczepień, z ich przeprowadzaniem itd. Cały wypracowany system funkcjonowania szczepień ochronnych, poza ich obowiązkowością, pozostaje w zasadzie bez zmian.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynikła z faktu występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, które w dużym stopniu są wynikiem obowiązku stosowania szczepień ochronnych. Również brak w systemie prawnym rozwiązań, które umożliwiłyby otrzymywanie odszkodowań w sytuacji wystąpienia NOP jest także przesłanką przemawiającą za rezygnacją ze stosowania obowiązku szczepień ochronnych. Celem zmiany ustawy jest więc eliminacja ww. obowiązku, która w efekcie winna znacznie ograniczyć występowanie NOP.

 

 

Comments are closed.