Globalna petycja przeciw przymusowi szczepień

Stop COVID-1984

Petycja do Rządów i Parlamentów wszystkich państw świata 

Pod pretekstem epidemii COVID-19 doszło do naruszeń niezbywalnych praw obywateli na skutek nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego ograniczania fundamentalnej wolności na całym świecie, w tym dotyczących przymusowych procedur medycznych. Ponieważ z każdą z nich wiąże się ryzyko, od czasu procesów norymberskich, procedur medycznych nie można przeprowadzać bez zgody i przymuszać do ich przeprowadzenia. 

Jest ryzyko, musi być wybór! 

Nie chcemy “nowej normalności” i totalnej kontroli wprowadzanej na fali wywołanej przez media paniki! 

W związku z tym żądamy:

  1. Respektowania prawa do wolnej i świadomej zgody oraz odmowy zgody na leczenie i szczepienia, a także zakazu jakichkolwiek jawnych lub ukrytych form wymuszania procedur medycznych. 
  2. Zakazu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia przez prywatne podmioty. Przejrzystości kryteriów ogłaszania pandemii przez WHO i jej działania oraz ujawnienia jaka była rola podmiotów ją finansujących i ich faktyczny wpływ na decyzje. 
  3. Wzywamy do dochodzenia w sprawie „Fundacji Billa i Melindy Gatesów”, powiązanych z nią firm i organizacji oraz jej wpływu na WHO, inne organizacje międzynarodowe oraz na rządy i podejmowane decyzje. 
  4. Wycofania obostrzeń prawa wprowadzonych na fali paniki koronawirusowej i totalnej kontroli, w tym również zmierzających do likwidacji transakcji gotówkowych.
  5. Wprowadzenia zaleceń, a nie obowiązków związanych z sytuacją epidemiologiczną – wzorem Szwecji.
  6. Respektowania wolności słowa i prawa do zgromadzeń publicznych.

PODPISZ PETYCJĘ!

http://vaccineappeal.com/

„Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny”

Artykuł 2  
( Prymat istoty ludzkiej ) 
Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.

ZGODA
Artykuł 5 
( Postanowienia ogólne ) 
Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.

“Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka”

Artykuł 6 – Zgoda, pkt 1
Jakakolwiek  interwencja  profilaktyczna,  diagnostyczna  i  terapeutyczna  może  być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć,  udzielonej  w  oparciu  o  dostateczne  informacje.  W  odpowiednich  przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie  oraz  z  dowolnej  przyczyny,  bez  stawiania  takiej  osoby  w  niekorzystnej  sytuacji  bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

Lista organizacji, które udzieliły poparcia petycji 

International Revolution for Choice (międzynarodowa)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” (Polska)

Ligue Nationale pour la Liberte des Vaccinations (Francja) 

Associazione Corvelva (Włochy)

Stowarzyszenie Art. 32 (Polska) 

Partia Zjednoczeni (Polska) 

Ponadto popieramy następujące petycje, apele i wnioski:

Petycje dotyczące szczepień
https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19
https://www.anhinternational.org/news/the-10-point-vaccine-transparency-approach/
https://veritasliberabitvos.info/apel/ 

Petycje dot. WHO

https://niefinansujmywho.pl/https://stopnop.com.pl/list-who/

Petycja dot. Billa Gatesa
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

Powyższe postulaty uzasadniamy stanowiskami naukowców, danymi i opiniami

Fakty o COVID-19
https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/
Fakty o szczepionkach  na COVID-19 http://vaccineappeal.com/?p=23
https://www.corvelva.it/en/speciale-corvelva/corvelva-ebook/covid-19-il-vaccino-che-verra.html

Protestujemy przeciw planom globalnej kontroli
https://childrenshealthdefense.org/news/the-brave-new-world-of-bill-gates-and-big-telecom