Ogłaszamy kolejny obywatelski projekt: o wolność lekarzy i pacjentów – konsultacje

W obronie lekarzy poddawanych represjom ze strony korporacji lekarskich oraz w imię szczególnej ochrony wszystkich pacjentów w Polsce, szczególnie dzieci, ogłaszamy powołanie kolejnej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej o nazwie ?Wolność i zdrowie?.

Obywatelski projekt ma dać możliwość tworzenia wielu lekarskich i aptekarskich samorządów zawodowych oraz dobrowolnolnej przynależności do nich, przełamując monopol często finansowanych przez przemysł farmaceutyczny obecnych izb lekarskich.

Projekt ma dać również możliwość realizacji podstawowego prawa człowieka i pacjenta do swobodnej, świadomej i poinformowanej zgody na leczenie i zabieg medyczny oraz możliwość wyboru rodzaju terapii, zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.

Zapraszamy do współtworzenia założeń projektu środowiska lekarskie, pacjenckie i wolnościowe oraz przesyłanie uwag na email stopnop.ustawa@gmail.com

Zarząd STOP NOP

Jednocześnie publikujemy sprawozdanie finansowe Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.