Projekt obywatelski przeciw przymusowi szczepień

Po konsultacjach założeń projektu rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów i wkrótce zarejestrujemy komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Sejmie RP. Właściwa zbiórka 100 tysięcy podpisów rozpocznie się z chwilą potwierdzenia tego faktu przez Marszałka Sejmu.

Tabelę do zbiórki podpisów oraz treść projektu można pobrać stąd:

bezpieczne_szczepienia_formularz_2019(1)

Projekt_zmiany_ustawy_bezpieczne_szczepienia_ver.2(1)

Tabele z podpisami można przesyłać na adres:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

ul. Św. Marcin 29/8

61-806 Poznań

Ostateczna wersja treści projektu zostanie opublikowana wkrótce rozszerzona o zapis dotyczący zgłoszenia działania niepożądanego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych połączonego ze zgłoszeniem niepożądanego odczynu poszczepiennego do Państwowego Zakładu Higieny, co da możliwość zgłaszania pogorszenia stanu zdrowia dzieci po szczepieniach (NOP) także rodzicom.

Co zmieni obywatelska inicjatywa ustawodawcza „BEZPIECZNE SZCZEPIENIA?

PRZECZYTAJ! WYDRUKUJ TABELĘ! ZBIERZ PODPISY! WYŚLIJ DO NAS!

Porównaj obecne prawo ze zmianami projektu obywatelskiego

  1. #wybór DOBROWOLNE, REFUNDOWANE SZCZEPIENIA

– dobrowolność szczepień ma 20 państw europejskich – z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe”, co jest wyrazem szacunku dla praw rodzicielskich. Państwo nadal będzie mogło nałożyć taki obowiązek w sytuacji zagrożenia epidemicznego, ale w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, w tym również do sądu administracyjnego.

JAK JEST OBECNIE?

– gdy nie szczepisz według narzuconego przez urzędników schematu, bo chcesz później, pojedynczo lub wcale np. po doświadczeniu NOP (niepożądanego odczynu poszczepiennego) przez dziecko – jesteś narażony na poniżające traktowanie przez personel medyczny, otrzymanie grzywny przymuszającej do szczepienia od 1000 do kilku tysięcy złotych na rodzinę, ostracyzm oraz próby ograniczenia władzy rodzicielskiej

2. #świadomazgoda WYWIAD LEKARSKI

– dokładny wywiad lekarski „odnośnie aktualnego stanu zdrowia, w tym alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych” również u członków rodziny oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem – pozwolą zminimalizować ryzyko NOP. Lekarz będzie musiał poinformować rodziców o szczepionkach dopuszczonych do obrotu i które z nich powstały z użyciem linii komórkowych z aborcji

JAK JEST  OBECNIE?

– lekarz informuje tylko o łagodnych odczynach ignorując kwestię rzetelnej informacji i wykluczenie przeciwwskazań, które przewiduje producent.  Gdy dziecko straci zdrowie zostajesz z tym sam, często bez prawidłowej diagnozy i wsparcia oraz z widmem grzywny gdy nie chcesz szczepić dalej.

3. #odpowiedzialność WYWIAD PO SZCZEPIENIU

– dokładny wywiad lekarski podczas pierwszej wizyty po szczepieniu, który pozwoli odnotować więcej NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych o związku czasowym) i ocenić czy polskie dzieci są bezpieczne

JAK JEST OBECNIE?

– teraz lekarz nie chce zgłaszać NOP, bo może to oznaczać donos na siebie, natomiast nadzorem zajmuje się sanepid, który przecież czuwa nad maksymalną liczbą szczepień (sprzeczność kompetencji) – NOPy są przeszkodą w osiągnięciu tego celu – w efekcie do statystyk nie trafiają nawet zgony

4. #bezpieczeństwo KONTROLA SĄDOWA NAD NOP

– rodzic zgłosi pogorszenie zdrowia po szczepieniu (NOP), będzie nadzór sądowy nad ich rejestrem (co jest realizacją praw konstytucyjnych)

JAK JEST OBECNIE?

– zgłoszenie NOP jest traktowane jako dokuczliwy obowiązek lekarza – nierespektowana obecnie dyrektywa UE przewiduje prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych – brak zgłoszeń to niebezpieczeństwo dla dzieci – podawane są szczepionki, ktore powinny być poddane kontroli i wycofane

5. #kontrolaspołeczna KONSULTACJE PUBLICZNE ZMIAN

– możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień (konsultacje publiczne są koniecznością w demokratycznym państwie).

JAK JEST OBECNIE?

– teraz decyzje ekspertów o nieujawnionym związku z producentami szczepionek są niejawne i dokładanie kolejnych obowiązkowych dawek motywują np. „równym dostępem producentów” do essaymoment udziału w przetargu.

6. #prawakonsumenta BADANIE SZCZEPIONEK

– prawo wnioskowania o przebadanie serii szczepionki niezależnie od producenta oraz otrzymanie wyników przez rodziców dziecka z NOP

JAK JEST OBECNIE?

Urzędy nie wstrzymują serii, proszą producenta o opinię i badanie jej, chociaż ma konflikt interesów.