Tysiące pytań spowodują przełom – żaden polski urząd nie ma badań bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek!

Iwona B. opublikowała w grupie STOP NOP – powikłania poszczepienne i prawo wpis bijący rekordy popularności:

Postanowiłam napisać do instytucji państwowych, które zajmują się badaniem i dopuszczaniem do obrotu szczepionek.

Sanepid w swym piśmie poinformował o tym, że:
?Szczepionki są przed dopuszczeniem do obrotu, na każdym etapie produkcji, badane przez producenta, następnie przez niezależne Państwowe Laboratoria Europejskie, w tym w Polsce przez Narodowy Instytut Leków zarówno pod kątem immunogenności (skuteczności) jak i bezpieczeństwa.

Napisałam więc do Narodowego Instytutu Leków i otrzymałam następującą odpowiedź:
? W odpowiedzi na wiadomość e-mail Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ? w przedmiocie udostępnienia wyników badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych Narodowy Instytut Leków informuje, iż nie przeprowadza badań jakości szczepionek i nie posiada wyników badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo wskazanych wyżej preparatów.

Celem uzyskania przedmiotowych informacji, Narodowy Instytut Leków sugeruje zwrócić się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ? Państwowego Zakładu Higieny, który w ramach swojej działalności prowadzi badania jakości surowic i szczepionek?.

Napisałam do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ? Państwowego Zakładu Higieny
?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIZP-PZH (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi wyników badań przeprowadzonych przez NIZP-PZH, potwierdzających, że stosowane jako substancje pomocnicze w dopuszczonych do obrotu szczepionkach preparaty glinu (amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu oraz uwodniony wodorotlenek glinu ) nie wykazują działania neurotoksycznego?.

Odpowiedź otrzymana od NIZP-PZH
?Bezpieczeństwo szczepionek zawierających związki glinu jako adiuwanty zostały potwierdzone w klinicznych badaniach bezpieczeństwa przeprowadzonych na ludziach, które zostały zaakceptowane przez instytucje (Europejska Agencja leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych) w procesie rejestracji. NIZP-PZH zajmuje się jedynie kontrolą jakościową każdej serii szczepionki wprowadzanej na rynek, w tym oceną zawartości związków glinu na zgodność z obowiązującymi specyfikacjami, które zostały wcześniej ustalone i zatwierdzone w procesie dopuszczenia danej szczepionki do obrotu jako bezpieczne. NIZP-PZH nie prowadzi oceny działania neurotoksycznego szczepionek w badaniach klinicznych na ludziach i w konsekwencji w tym zakresie brak jest możliwości rozpoznania Pani wniosku?.

Dodatkowo napisałam do Ministerstwa Zdrowia i otrzymałam następującą informację:
?W zakresie badań nad składem i bezpieczeństwem szczepionek oraz ich wpływem na organizm ludzki, stanowiących podstawę dopuszczenie ich do obrotu właściwy jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych?

oraz do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, od którego otrzymałam następującą odpowiedź:
?Organem właściwym w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania oraz monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych?

Napisałam do URPL
?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi wyników badań potwierdzających, że stosowane jako substancje pomocnicze w dopuszczonych do obrotu szczepionkach preparaty glinu (amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu oraz uwodniony wodorotlenek glinu ) nie przyczyniają się do powstawania u dzieci chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością?.

Odpowiedź od URPL
?Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych nie jest w posiadaniu wnioskowanych informacji, tj. wyników badań wpływu substancji pomocniczych stosowanych w szczepionkach: amorficznegon hydroksyfosforanosiarczanu glinu oraz uwodnionego wodorotlenku glinu na powstawanie u dzieci chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością?

Wniosek: pozostaje pisać do Europejskiej Agencji Leków, ponieważ instytucje zajmujące się bezpieczeństwem szczepionek w Polsce żadnych wyników badan nie posiadają.
Pomimo powyższego, szczepionki pozostają nadal najbardziej przebadanymi i bezpiecznymi preparatami?miejmy nadzieję?

P.S. Osoby pragnące wykorzystać powyższe informacje w walce o wolność wyboru w kwestii szczepień, zachęcam do wysyłania podobnych pytań do wymienionych urzędów. Może ktoś z nas uzyska wnioskowane informacje 🙂

Kolejnego dnia opublikowała pytania i apel: 

Mój ostatni post na grupie wzbudził ogromne zainteresowanie. Setki osób proszą o skany odpowiedzi na pytania, które otrzymałam od urzędników. Uwierzcie, że zadałam im jedynie kilka prostych pytań. To samo może zrobić każdy z Was. I każdy powinien to zrobić. W załączniku przesyłam Wam adresy mailowe oraz treści wysłanych przeze mnie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Kopiujcie, zmieniajcie nazwy szczepionek oraz substancji pomocniczych na takie, które Was osobiście interesują i WYSYŁAJCIE do wszystkich instytucji, podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem. Im więcej dostaną maili, tym większa jest szansa, że w końcu dowiemy się jakie badania przechodzą wszystkie szczepionki. Ja osobiście wysłałam kilka pytań do Europejskiej Agencji Leków i czekam niecierpliwie na odpowiedzi.
Kto w to w chodzi, niech polubi ten post.
Razem możemy zmienić ten niezdrowy system.

Wzór wniosków do wysłania:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny dyrektor@pzh.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia kancelaria@mz.gov.pl
Narodowy Instytut Leków sekretariat@nil.gov.pl
Główny Inspektorat Farmaceutyczny gif@gif.gov.pl

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Biobójczych

ol@urpl.gov.pl

pl@urpl.gov.pl

gp@urpl.gov.pl

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
wnoszę o udostępnienie mi wyników badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych

1. Hexacima (producent Sanofi Pasteur SA)
2. Pentaxim (producent Sanofi Pasteur SA)
3. Priorix (producent GlaxoSmithKline Biologicals S.A

4. … (inne szczepionki do których podania wzywa cię przechodnia lub sanepid)

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres email ??..
Z poważaniem ???.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIZP-PZH (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi wyników badań przeprowadzonych przez NIZP-PZH, potwierdzających, że stosowane jako substancje pomocnicze w dopuszczonych do obrotu szczepionkach preparaty glinu (amorficzny hydroksyfosforanosiarczan glinu oraz uwodniony wodorotlenek glinu ) nie wykazują działania neurotoksycznego.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres email ??????.
Z poważaniem ???.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Ministra Zdrowia (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Niniejszym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej: kopia dokumentacji potwierdzającej skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Hexacima, w oparciu o którą Minister Zdrowia podjął decyzję o włączeniu tej szczepionki do Programu Szczepień Ochronnych.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres email ??????????
Z poważaniem?????????????.

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
wnoszę o udostępnienie mi informacji, gdzie mogę się zapoznać z wynikami badań, które świadczyłyby o tym, że podanie dziecku preparatów szczepionkowych:
1. Hexacima (producent Sanofi Pasteur SA)
2. Pentaxim (producent Sanofi Pasteur SA)
3. Priorix (producent GlaxoSmithKline Biologicals S.A)4

4. … (inne szczepionki do których podania wzywa cię przechodnia lub sanepid)

w cyklu szczepień przewidzianym Programem Szczepień Ochronnych nie zwiększy ryzyka wystąpienia u dziecka chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej jak i żeńskiej. Proszę o przesłanie wyników takich badań lub o informację, gdzie w internecie można się z nimi zapoznać.

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres email ???????????????.
Z poważaniem ????????

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy warunkiem dopuszczenia do obrotu preparatów szczepionkowych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest przedstawienie przez producenta wyników badań które świadczą o tym, w/w preparaty szczepionkowe nie powodują u dziecka chorób metabolicznych, neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych i psychicznych oraz potencjalnych problemów z płodnością i przedwczesnym przekwitaniem zarówno u płci męskiej jak i żeńskiej?

2. Czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest w posiadaniu wyników badań, o których mowa w pytaniu nr 1?

3. Jeżeli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest w posiadaniu wyników badań o których mowa w pytaniu nr 1, czy może udostępnić te wyniki badań?

4. Jeżeli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych nie jest w posiadaniu wyników badań o których mowa w pytaniu pierwszym, uprzejmie proszę o wskazanie instytucji, która takie dane posiada.

Z poważaniem???????..

Forma udostępnienia informacji publicznej na adres email:??????????????.

_________________________

Więcej wzorów wniosków o informację publiczną znajdziesz tutaj:

http://szczepienie.info