Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie

Komisja środowiska i zdrowia Parlamentu Europejskiego (ENVI) przygotowała projekt rezolucji „w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie”. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań poparli projekt wymieniając słowo „obowiązek” jako remedium na szczepionkowy sceptycyzm. Rezolucja powołuje się na „znaczne epidemie odry” w Europie, chociaż nie ogłoszono przecież żadnej epidemii, poza tymi medialnymi, gdzie każdy przypadek tej niedawno uznawanej, że łagodną, choroby wieku dziecięcego, urasta do rozmiarów ogromnej tragedii.  W dokumencie tym kompletnie pomija się temat narastającego problemu powikłań poszczepiennych, dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia dzieci i badań naukowych, których autorzy biją na alarm. Właśnie to jest prawdziwą przyczyną rezygnacji ze szczepień. To nie rezolucja, to jednostronna kampania reklamowa szczepionek.

Czy urzędnicy UE zdają sobie sprawę, ze dzieci są dyskryminowane? Żeby rzekomo chronić całe społeczeństwo, często obowiązkowo, podaje im się niedostatecznie przebadane szczepionki. Faktem jest, że w badaniach naukowych tych preparatów nie jest stosowane neutralne placebo, co eliminuje z wyników wiedzę o pełnej skali powikłań poszczepiennych.

Dokąd ma prowadzić to szaleństwo? Do nałożenia obowiązku na całe społeczeństwa? Uzasadniając to propagandowymi sloganami bez pokrycia w faktach np. powołując się na „epidemie odry” – nazywając tak ogniska tej choroby związane z masowymi migracjami. Przemilczano fakt, że na odrę chorują również osoby, których rodziców oszukano w latach 70 – 80, że ich dzieci ochroni jedna dawka szczepionki. Nie mieli okazji przechorować tej choroby jako dzieci, gdy ryzyko powikłań było mniejsze.

PE apeluje by Komisja Europejska odebrała ludziom i mediom wolność słowa, możliwość społecznej kontroli poczynań wielkiego przemysłu, w zamian wymuszając indoktrynację. A tymczasem stan zdrowia dzieci jest coraz gorszy. Już niemal co 3- 4 dziecko jest przewlekle chore. Im więcej szczepionek w masowych programach szczepień.

Możesz wyrazić swoja opinie i oburzenie biorąc udział w konsultacjach publicznych na tej stronie https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_pl

Prawnicy współpracujący z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP przygotowali uwagi do projektu rezolucji żądając uwzględnienia problemu rosnącej liczby dzieci z powikłaniami poszczepiennymi, realnego ryzyka oraz wzywają do wprowadzenia dobrowolności szczepień w całej Europie.

1. Adwokat Arkadiusz Tetela – poprawki do rezolucji w sprawie szczepień.

2. Radca prawny – uwagi do projektu Rezolucji Parlamentu Europejskiego.

 

B8 0000/2017
Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie
(2017/0000(RSP)

Parlament Europejski,
— uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),
— uwzględniając konkluzje Rady w sprawie szczepień ochronnych dzieci przyjęte przez ministrów zdrowia państw członkowskich UE w czerwcu 2011 r.,
— uwzględniając konkluzje Rady z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie szczepień jako jednego ze skutecznych narzędzi w dziedzinie zdrowia publicznego,
— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,
— uwzględniając globalny plan szczepień WHO (GVAP) zatwierdzony w maju 2012 r. przez 194 państwa członkowskie Światowego Zgromadzenia Zdrowia,
— uwzględniając rezolucję 68.6 Światowej Organizacji Zdrowia przyjętą w maju 2015 r. przez 194 państwa członkowskie Światowego Zgromadzenia Zdrowia,
— uwzględniając europejski plan działania w dziedzinie szczepień na lata 2015–2020 Światowej Organizacji Zdrowia,
— uwzględniając sprawozdanie techniczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z kwietnia 2017 r. w sprawie systemów informacji na temat szczepień w UE i EOG,
— uwzględniając sprawozdanie techniczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób z czerwca 2017 r. w sprawie chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom i programów szczepień: podstawowe kompetencje,
— uwzględniając deklarację polityczną ONZ wydaną na posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego w dniu 21 września 2016 r. w Nowym Jorku (USA) w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,
— uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego z marca 2017 r. w sprawie zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami: zagrożenie dla naszej przyszłości gospodarczej, Waszyngton
— uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,
— uwzględniając pytanie do Rady w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie (O-000000/2017 – B8 0000/2017),
— uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie (O-000000/2017 – B8 0000/2017),
— uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,
— uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że w grudniu 2010 r. światowi liderzy w sektorze ochrony zdrowia zobowiązali się do zagwarantowania odkrywania, rozwoju i rozpowszechniania na całym świecie szczepionek ratujących życie, w szczególności w krajach najuboższych, i nazwali kolejne 10 lat (2011–2021) dekadą szczepień;
B. mając na uwadze, że cena pełnego pakietu szczepień dla jednego dziecka, nawet po najniższych cenach światowych, wzrosła 68 razy od 2001 do 2014 r.;
C. mając na uwadze, że państwa UE/EOG znacznie się różnią między sobą, jeśli chodzi o zalecane szczepionki i organizację służby zdrowia;
D. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły plan działania w dziedzinie szczepień na lata 2015–2020 Światowej Organizacji Zdrowia;
E. mając na uwadze, że wysoki poziom sczepień chroni obywateli przed chorobami, którym można zapobiec dzięki szczepieniom i które są pandemiczne w krajach o niskim poziomie szczepień ochronnych;
F. mając na uwadze, że spadek liczby szczepień w Europie doprowadził w niektórych krajach europejskich do znacznych epidemii odry i powiązanych z tą chorobą zgonów;
1. zauważa rolę, jaką mogą odgrywać szczepienia w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i podkreśla, że nadal należy prowadzić badania w tej dziedzinie;
2. z zadowoleniem stwierdza, że wprowadzenie na dużą skalę w Europie szczepień ochronnych znacznie przyczyniło się do zwalczenia wielu chorób zakaźnych lub spadku zachorowań na te choroby; jednak wyraża zaniepokojenie, że ww. dokonania są obecnie poważnie zagrożone w wyniku niepokojącego zjawiska uchylania się od szczepień;
3. zwraca uwagę, że zgodnie z WHO szczepienia są bezpieczne, ponieważ licencjonowane szczepionki, zanim zostaną zatwierdzone do użytku przechodzą rygorystyczne testy na wielu etapach badań klinicznych oraz, już po wprowadzeniu do obrotu, są poddawane regularnym ocenom;
4. z zadowoleniem przyjmuje czynne zaangażowanie Komisji w kwestię szczepionek oraz włączenie wspólnego planu działania w dziedzinie szczepień, współfinansowanego z unijnego programu na rzecz zdrowia, do programu prac Komisji na rok 2018;
5. zdecydowanie popiera umowę w sprawie wspólnych zamówień, która daje państwom członkowskim i Komisji ramy dla wspólnego zamawiania szczepionek, łącząc w ten sposób siłę nabywczą państw członkowskich, zapewniając że szczepionki pandemiczne są dostępne w dostatecznych ilościach, by zagwarantować dostęp do nich, przy czym wszystkie uczestniczące państwa członkowskie traktowane są tak samo;
6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 24 państwa członkowskie podpisały umowę w sprawie wspólnych zamówień, co oznacza, że umowa obejmuje 447,8 mln z 508,2 mln obywateli UE; wzywa państwa członkowskie, które nie podpisały jeszcze umowy w sprawie wspólnych zamówień, do uczynienia tego, aby zagwarantować, że wszyscy obywatele UE zostaną nią objęci;
7. przypomina o znaczeniu przejrzystości w budowaniu i utrzymania zaufania obywateli do leków;
8. przypomina znaczenie rozporządzenia w sprawie badań klinicznych dla pobudzania i ułatwiania badań nad nowymi szczepionkami i zagwarantowania przejrzystości wyników badań klinicznych; wzywa Komisję i Europejską Agencję Leków do wdrożenia bez dalszej zwłoki rozporządzenia w sprawie badań klinicznych;
9. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, by wszyscy pracownicy służby zdrowia posiadali niezbędne szczepienia; wzywa Komisję, by uwzględniła kwestię poziomu szczepień wśród pracowników służby zdrowia we wspólnym planie działania;
10. zauważa z zaniepokojeniem, że dane epidemiologiczne dotyczące obecnej wyszczepialności w państwach członkowskich pokazują istotne luki w poziomie szczepień oraz niedostateczną wyszczepialność, która jest konieczna dla zagwarantowania odpowiedniej ochrony; wyraża zaniepokojenie, że szeroko rozpowszechnione uchylanie się od szczepień stało się niepokojącym zjawiskiem ze względu na szereg skutków zdrowotnych w państwach członkowskich;
11. jest zaniepokojony z powodu znacznych różnic w szczepionkach, które są zalecane, dostarczane i/lub obowiązkowe w poszczególnych państwach członkowskich; wyraża zaniepokojenie, że te różnice w wyszczepialności pogłębiają nierówności w dziedzinie zdrowia między państwami członkowskimi oraz podważają starania na rzecz redukcji i wyeliminowania chorób, którym można zapobiec;
12. potępia rozpowszechnianie niewiarygodnych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z nauką informacji o szczepieniach dodatkowo pogłębionych przez spory w mediach; wzywa państwa członkowskie i Komisję podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania rozpowszechniania dezinformacji oraz do dalszego podnoszenia świadomości i organizowania kampanii informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodziców, w tym utworzenia europejskiej platformy mającej na celu zwiększenie wyszczepialności;
13. jest zaniepokojony z powodu wysokich cen niektórych szczepionek ratujących życie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia środków, do których wzywa Parlament Europejski w sprawozdaniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków;
14. wyraża zaniepokojenie, że wysokie ceny szczepionek nieproporcjonalnie oddziałują na kraje o niskich i średnich dochodach, w tym kraje, które tracą wsparcie darczyńców w ramach Gavi (Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień); wzywa Komisję i państwa członkowskie do przedsięwzięcia środków, aby pomóc w ułatwieniu dostępu do szczepień w tych krajach;
15. z zadowoleniem przyjmuje obiecujące postępy w walce z rakiem szyjki macicy dzięki programom sczepień przeciwko wirusowi HPV; wzywa państwa członkowskie do dalszego rozwoju tych programów, zbadania sposobów zwiększenia wyszczepialności oraz zapobiegania innym rodzajom raka, na przykład dzięki włączeniu do programu szczepień chłopców;
16. uważa, że decydujące znaczenie ma umożliwienie szczepień dla migrantów i uchodźców dostających się na terytorium UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania, jakie konkretnie programy szczepień są wdrażane w odniesieniu do migrantów i uchodźców dostających się do państw UE oraz do likwidowania odkrytych luk;
17. wzywa państwa członkowskie i Komisję do propagowania kampanii podnoszenia świadomości wśród lekarzy, którzy przepisują szczepienia, z podkreśleniem ich obowiązków, w tym obowiązku dostarczania pacjentom (lub prawnym opiekunom pacjentów) wystarczających informacji na temat zalecanych szczepionek, tak aby mogli oni podjąć świadomą decyzję;
18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przygotowania kompleksowego planu działania UE uwzględniającego rosnący problem społeczny uchylania się od szczepień, wzmacniającego zobowiązania państw członkowskich, w tym działania priorytetowe i działania w danych regionach oraz uwzględniającego różną sytuację i konkretne wyzwania w poszczególnych państwach członkowskich;
19. wzywa Komisję, by ułatwiła bardziej zharmonizowany harmonogram szczepień w UE, wymianę najlepszych praktyk, zagwarantowała równy poziom szczepień w całej UE i zredukowała nierówności w dziedzinie zdrowia;
20. wzywa państwa członkowskie do terminowego dostarczania danych dotyczących szczepień;
21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, Światowej Organizacji Zdrowia oraz rządom państw członkowskich.