Rzecznik Praw Dziecka: nie zajmę się NOP a za odmowę szczepień traficie do sądów rodzinnych

Farmaceutyczny Jugendamt? Kolejny powód żeby sprzeciwić się polityce rządu i wziąć udział w proteście 3 czerwca!

Więcej informacji tutaj>>> MIĘDZYNARODOWY PROTEST PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ ? 3 CZERWCA 2017 R. WARSZAWA

Informowaliśmy o szokującej historii rodziny z Gniewkowa (można przeczytać o niej >>>TUTAJ) i próbie ograniczenia władzy rodzicielskiej za odmowę szczepień u noworodka. W rzeczywistości podanie rodziców do sądu rodzinnego było aktem zemsty ze strony przychodni, ponieważ rodzice złożyli skargi na lekarza, który zignorował ciężkie powikłania poszczepienne u ich dziecka.

Okazuje się, że Rzecznik Praw Dziecka pochwala kierowanie spraw do sądu. Świadczy o tym opinia umieszczona na stronie rzecznika (>>>TUTAJ). 

Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki stoi na stanowisku, że

(?) abstrahując od oceny etycznej tak głębokiej ingerencji w autonomię życia rodzinnego, należy uznać za nadużycie składanie przez państwowych inspektorów sanitarnych wniosków do sądu opiekuńczego o ograniczenie, a tym bardziej pozbawienie władzy rodzicielskiej w przypadku kiedy rodzice odmawiają dokonywania szczepień obowiązkowych dzieci  (>>>TUTAJ artykuł i pełna treść pisma)

Rzecznik Praw Dziecka powołuje się natomiast art. 109 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o którego nowelizację paradoksalnie zabiegał minister Jaki:

Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna, może zawiadomić sąd opiekuńczy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka o fakcie uchylania się przez przedstawicieli ustawowych ? rodziców, od poddania obowiązkowym szczepieniom ich małoletnich dzieci. Sąd w celu sprawdzenia sytuacji opiekuńczo ? wychowawczej małoletniego wszczyna postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. (?) Przesłanką zastosowania art. 109 kro jest zagrożenie dobra dziecka, nawet jeżeli nie będzie miało miejsce naruszenie jego dobra. (?) Należy wskazać, iż ratio legis poddania władzy rodzicielskiej ograniczeniom z art. 109 kro tkwi nie w ?karaniu? rodziców, ani nie stanowi środka represji w stosunku do rodziców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka.

To jednak kara dla dziecka za to, że ma troskliwych rodziców, którzy dopominają się o respektowania praw człowieka i pacjenta.

Ponadto nie została rozwiązana kwestia bliskich związków z przemysłem farmaceutycznym doradców społecznych Rzecznika Praw Dziecka o co upominaliśmy się w petycji Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej

Rzecznik Praw Dziecka odmówił interwencji w sprawie ignorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych

STOP NOP wnioskowało w 2014 r. o interwencję w sprawie narażania dobra i zdrowia dzieci na uszczerbek poprzez ignorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy i urzędy.

Szanowna  Pani,odpowiadając na kolejne pismo, przedstawiające różne aspekty szczepień ochronnych  u dzieci, szczególnie podkreślające problem niepożądanych odczynów poszczepiennych, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.Rzecznik Praw Dziecka podtrzymuje stanowisko dotyczące szczepień ochronnych  u dzieci, wyrażone w piśmie do Pani z 19 lutego 2013 r. Uważa, że działania mające na celu rozstrzygniecie, czy rejestracja odczynów poszczepiennych u dzieci, w tym ocena skali zjawiska jako problemu epidemiologicznego, powinna być prowadzona przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne kraju.Z treści pism przekazanych Rzecznikowi wynika, że w sprawie powikłań poszczepiennych u dzieci przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili się do właściwych instytucji, w tym kontrolnych.Jednocześnie informuję, że Rzecznik Praw Dziecka nie zastępuje innych organów w załatwieniu sprawy co do jej istoty, w sprawie należącej do ich kompetencji. Nie jest również władny zastępować obywateli w prowadzonych przez nich postępowaniach, ani nie wykorzystuje środków prawnych w ich imieniu. Zgodnie bowiem z zasadą subsydiarności podejmowanych działań, nie wyręcza i nie zastępuje stron w prowadzeniu ich spraw.Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych Prawa Administracyjnego

Barbara Sochal

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepienaich STOP NOP
os.Jagiellońskie 69/1
61-217 Poznań
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
   Zgodnie z przepisami ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka stojącego na straży prawa do życia i ochrony zdrowia, przekazując poniższą skargę informujemy o naruszeniu praw i dobra dzieci oczekując podjęcia skutecznych czynności, które są przewidziane w ustawie i będą sygnałem dla organów nadzorujących do wszczęcia kontroli podmiotów, które przez swoje zaniedbanie działają na niekorzyść małoletnich oraz doprowadzą do zmiany nieskutecznych i niekorzystnych przepisów prawnych. Problem dotyczy dzieci, które ucierpiały na skutek tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz przez nieskuteczny i niefunkcjonujący system ich rejestracji są narażone na nieprawidłową diagnozę i leczenie, również dzieci niepełnosprawnych, które są otoczone szczególną opieką przez Rzecznika.
    Informujemy również, że na skutek złożenia skargi przez nasze Stowarzyszenie oraz do tej pory ponad 50 osób (będzie ich jeszcze przybywać), które znalazły w sobie odwagę a ich dzieci doświadczyły niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz wad systemu szczepień, prokuratura w Warszawie podjęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w toku czynności związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce, czym działano na szkodę interesu publicznego., tj. czyn o Art. 231 par. 1 KK.
Również Najwyższa Izba Kontroli rozważa podjęcie kontroli w tej sprawie.
Skargę tę wysłaliśmy również do Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
Ministerstwo Zdrowia zostało powiadomione przez nasze stowarzyszenie o problemie w formie petycji podpisanej przez ponad 10 000 osób już w 2011 r., jednak nie odniosło to żadnego skutku. Informowaliśmy o tym również niejednokrotnie posłów oraz sejmową komisję zdrowia, a w tym roku sprawą zainteresowała się część senatorów składając oświadczenie.
    W związku z powyższym oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań przez RPD zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dzieci w naszym kraju, przekazując treść skargi, pod którą podpisy są zbierane na stronie http://petycje.pl/9970
Justyna Socha
RPD do STOP NOP, 2013 rok.
—– Original Message —–
Sent: Tuesday, February 19, 2013 4:33 PM
Subject: przekazanie informacji w sprawie ZSS/073/7/2013/EK

Warszawa,   19 lutego 2013 r.

ZSS/073/7/2013/EK

PaniJustyna SochaSzanowna Pani,
 odpowiadając na pismo, w którym zwraca się Pani z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka, uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Dziecka jest konstytucyjnym jednoosobowym organem Państwa, ustanowionym art. 72 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ? zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) ? podejmuje działania przewidziane prawem, biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik realizuje swoje zadania przez badanie, czy wskutek działania lub zaniechania organów państwowych, organizacji lub instytucji, bądź innych osób za dziecko odpowiedzialnych, nie doszło do naruszenia dobra lub praw dziecka. Rzecznik nie zastępuje innych organów w załatwieniu sprawy co do jej istoty, czyli nie wydaje rozstrzygnięcia w sprawie należącej do ich kompetencji.W związku z powyższym Rzecznik Praw Dziecka uznaje, że instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo epidemiologiczne Państwa jest Ministerstwo Zdrowia oraz powołane specjalistyczne instytucje wypełniające wyznaczone w tym zakresie zadania. Należy zauważyć, że przyjęte rozwiązania prawne, zapewniające bezpieczeństwo epidemiologiczne, muszą uwzględniać powszechne interesy obywateli. Muszą również być podejmowane na podstawie ugruntowanej wiedzy specjalistów. W związku z tym, nie jest możliwe wprowadzenie rozwiązań pozwalających na osobiste podejmowanie decyzji o poddawaniu się szczepieniom ochronnym.Jedną z metod zapobiegania chorobom zakaźnym jest stosowanie sczepień ochronnych. Nad bezpieczeństwem szczepień w szeroko rozumianym zakresie: zakupu preparatów szczepionkowych, kalendarza szczepień, jakości poszczególnych preparatów stosowanych w szczepieniach, wskazań i przeciwwskazań do ich wykonywania, możliwych niepożądanych objawów ubocznych, organizacji przeprowadzenia szczepień, zagwarantowania środków finansowych na bezpłatne wykonanie szczepień dzieciom, sprawuje nadzór wiele wyspecjalizowanych instytucji, z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego jako instytucją wiodącą.Szanując prawo organizacji obywatelskich do prezentowania swoich przekonań na każdy temat, Rzecznik Praw Dziecka wyraża pogląd, że decyzje o zmianie przepisów dotyczących szczepień ochronnych powinny odbywać się w trybie i na zasadach przyjętych w demokratycznym państwie prawa, uwzględniających opinie specjalistów i możliwości budżetu państwa. Przyjęte procedury przewidują dialog społeczny, w ramach którego istnieje możliwość zaprezentowania swoich oczekiwań i poglądów.Jednocześnie Rzecznik uznaje, że – wobec niemożności dokonania oceny zasadności zgłoszonych postulatów – propozycja odbycia spotkania w sprawie petycji skierowanej do Ministra Zdrowia nie może zostać przyjęta.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego

Barbara Sochal