Napisz skargę do Rzecznika Praw Pacjenta!

Rzecznik Praw Pacjenta nie otrzymuje skarg dotyczących złamania praw w systemie szczepień. Pora to zmienić!

Wyślij skargę do Rzecznika Praw Pacjenta na łamanie prawa w systemie szczepień
(DOSTOSUJ INDYWIDUALNIE DO SWOJEJ SYTUACJI)
Udział polecamy osobom, które mają w toku postępowania przymuszające do szczepień.

Skargi można składać:
pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
faksem pod nr 22 532-82-30
osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Imię, nazwisko, adres

Skarga dotycząca złamania praw naszego dziecka i nas jako opiekunów prawnych oraz powszechnego łamania prawa krajowego i międzynarodowego, praw człowieka i praw pacjenta w zakresie systemu szczepień, wobec dzieci oraz ich opiekunów prawnych, w podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia placówkach medycznych ? inicjowane, wspierane i następnie ignorowane przez urzędników i funkcjonariuszy publicznych – w tym w stosunku do mojego dziecka.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP wzywało rok temu Ministra Zdrowia do natychmiastowego usunięcia drogą uprawnień nadzorczych, powszechnych naruszeń prawa. Podmioty medyczne i pracownicy medyczni stosują je nadal wobec nieletnich pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych. Jest to skutkiem świadomych działań i zaniechań urzędników oraz funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia, organów podległych Ministrowi Zdrowia (NIZP-PZH, GIS).

Naruszenia prawa dotyczą również niektórych funkcjonariuszy publicznych będących jednocześnie ekspertami pełniącymi obowiązki w ramach Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych oraz Rady Sanitarno – Epidemiologicznej – ciał doradczych przy MZ i GIS, oraz władz samorządu lekarskiego.

Publiczne groźby wobec lekarzy realizujących prawa człowieka i pacjenta w zakresie szczepień stanowią podżeganie do łamania prawa. Zostają oni napiętnowani i represjonowani przez władze samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w tym GIS, za realizowanie prawa pacjenta do pełnej informacji o ryzyku procedury medycznej i dopełnianie obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Problem ten dotknął również mojego dziecka ………………………… w następujący sposób:

1. Naruszenie prawa do informacji i wyrażenia zgody na wykonania świadczenia medycznego.
Wykonanie lub usiłowanie wykonania zabiegu zaszczepienia dziecka bez uzyskania poinformowanej zgody przedstawiciela ustawowego.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

2. Naruszenie prawa do informacji i wyrażenia zgody na wykonania świadczenia medycznego.
Wykonanie zabiegu szczepienia wbrew złożonemu przez przedstawicieli ustawowych dziecka ustnie lub na piśmie odmowie zgody na szczepienie szpitalne po porodzie.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

3. Naruszenie prawa do informacji i wyrażenia zgody na wykonania świadczenia medycznego.
Wykonanie zabiegu szczepienia dziecka po porodzie pod nieobecność przedstawiciela ustawowego, niejednokrotnie bez poinformowania go w ogóle o wykonaniu tego zabiegu.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

4. Naruszenie prawa do świadczeń medycznych.
Groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do wyrażenia zgody na szczepienie dziecka np. odmowa wydania kolejnej recepty na mleko zastępcze dla dziecka alergicznego, wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, wydania skierowania do specjalisty lub inny karalny szantaż i przemoc psychiczna mająca na celu zmuszenie do określonego działania.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

5. Naruszenie prawa do świadczeń medycznych.
Groźby karalne wobec przedstawicieli ustawowych w celu przymuszenia do podpisania bezprawnego oświadczenia ?świadomej odmowy szczepień?, rozpowszechnionej przez NIL PZH i GIS np. odmowa wykonania przysługującego dziecku świadczenia medycznego, inny karalny szantaż i przemoc psychiczna mająca na celu zmuszenie do określonego działania.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: …………

6.Naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Nękanie telefoniczne, pisemne, i w trakcie konsultacji lekarskich i wizyt pielęgnacyjnych, oraz w postaci narzucających się nieuprawnionych wizyt personelu medycznego niższego szczebla w miejscu zamieszkania dziecka, w celu przymuszenia do podpisania w/w bezprawnego oświadczenia lub przymuszenia do szczepień, drogą karalnego szantażu i przemocy psychicznej mającej na celu zmuszenie do określonego działania.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

7. Naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Bezprawne nasyłanie na rodzinę pracowników opieki społecznej lub policji, oraz straszenie odebraniem dziecka z powodu szczepień.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

8.Naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Łamanie prawa w zakresie ochrony danych osobowych i medycznych dotyczących szczepień, w tym przestępcze informowanie osób postronnych o szczepieniach cudzego dziecka, czy pokrzykiwanie przy innych pacjentach na rodziców podejmujących indywidualne decyzje w sprawie szczepień dziecka z jednoczesnym ujawnianiem informacji medycznej o stanie zaszczepienia dziecka.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

9. Naruszenie prawa do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego.
Masowe niewywiązywanie się lekarzy z prawnego obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), w tym niejednokrotnie świadome fałszowanie historii choroby dziecka i nieprawidłowe kwalifikowanie wykonanych procedur medycznych, aby uniemożliwić dochodzenie dowodowe w przyszłości, czego skutkiem jest bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu osób szczepionych powszechne fałszowanie oficjalnej statystyki NOP, będącej w Polsce jedyną podstawą oceny bezpieczeństwa szczepień.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

10. Naruszenie prawa do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego.
Systemowe utrudnianie i niejednokrotnie uniemożliwianie rejestrowania NOP przez urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności zdarzeń poważnych i ciężkich, oraz ?niespodziewanych? w rozumieniu przepisów prawa, które każde indywidualnie są podstawą do cofnięcia pozwolenia na obrót preparatem na terenie Polski na podstawie Art. 33 Prawo farmaceutyczne.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

11. Naruszenie prawa do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego. Odmawianie przez lekarzy zarejestrowania NOP nawet, jeśli świadomy wystąpienia NOP rodzic o to aktywnie zbiega.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

12. Naruszenie prawa do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego. Uchylanie się urzędników oddziałów Inspekcji Sanitarnej oraz GIS jako bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad NOP, od egzekwowania wobec lekarzy wykonania prawem nałożonego obowiązku zarejestrowania NOP ? nawet w przypadku, jeśli rodzic na piśmie zawiadamia urząd o popełnionym przez lekarza naruszeniu prawa.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

13. Naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Łamanie przepisów krajowych i międzynarodowych o ochronie danych osobowych, poprzez bezprawne przekazywanie przez przychodnie danych identyfikacyjnych i medycznych osób ?uchylających się od szczepień? i ich przedstawicieli ustawowych, na podstawie naruszających prawo uregulowań zawartych w akcie innym niż ustawa, ponadto niesprecyzowanym co do zakresu danych.
Imię i nazwisko lekarza: …….. Nazwa i adres placówki: ………….

I inne.

Ponadto kolejnymi naruszającym obowiązujące prawo procederami, wymagającymi zmian systemowych są:

Wypowiedzi medialne uznanych ekspertów oraz funkcjonariuszy najwyższego szczebla, podżegające społeczeństwo do agresji, nienawiści i dyskryminacji wobec ofiar szczepień i systemu szczepień, nazywanych przez tychże ekspertów i funkcjonariuszy ?ruchem antyszczepionkowym?. Podżeganie lekarzy do łamania prawa wobec pacjentów (np. wypowiedzi publiczne, iż lekarze, którzy zgodnie ze spoczywającym na nich prawnym obowiązkiem informują pacjentów o dobrze znanych od lat ryzykach szczepień, powinni tracić prawo wykonywania zawodu, czy wypowiedzi informujące iż lekarze powinni przekazywać pacjentowi tylko ?właściwie? informacje na temat szczepień, tj. wyłącznie takie, które do nich zachęcają. Czy inicjowanie kampanii mającej na celu odebranie dzieciom niezaszczepionym prawa do bezpłatnej nauki w ramach gwarantowanego państwowego systemu oświaty.

Wszczynane wobec lekarzy dopełniających obowiązku informacyjnego wobec pacjenta, postępowań dyscyplinarnych z zarzutem ?straszenia szczepieniami? ? postępowanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej jest w tym przypadku inspirowane bezpośrednio zaleceniami tychże ekspertów medialnych i funkcjonariuszy publicznych pełniących urzędy,

Rażące niedopełnienie obowiązków przez Ministra Zdrowia w postaci świadomego uchylania się od ustawą nałożonego obowiązku zapewnienia skutecznego nadzoru epidemiologicznego nad NOP.

Rażące niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy NIZP-PZH, który uchylają się od przeprowadzenia analiz i sporządzenia raportów i podjęcia działań informacyjnych w sprawie statystyk hospitalizacji dzieci z populacji najintensywniej szczepionej, wykazujących nagłą, dramatyczną zapaść zdrowotną w tej populacji ? wzrost o ok. 50% od roku 2003.

Nastąpił też bardzo wyraźny wzrost hospitalizacji o ok. 27% w populacji dzieci w wieku 1-4, ok. 32% w populacji dzieci w wieku 5-14, i ok. 37% w populacji dzieci w wieku 15-19. Ten okres czasu bezpośrednio wiąże się z wprowadzeniem do obrotu na terenie Polski szereg szczepień dodatkowych (pneumokokowe, meningokokowe, rotawirusowe, ospą wietrzną, oraz osławione HPV), kolejne szczepienia obowiązkowe (Hib, MMR), oraz rozpowszechniono płatne zamienniki szczepionek refundowanych, czyli preparaty skumulowane 5-cio i 6-cio składnikowe. Obecnie co czwarte dziecko jest chore przewlekle, a w ciągu 9 lat liczba dzieci z autyzmem wzrosła o 350%.

Nie można też pominąć zjawiska rozkwitu badań klinicznych szczepionek na polskich dzieciach, jaki zaistniał w tym właśnie okresie czasu.

Tak dramatyczny wzrost statystyki najlepiej obrazującej stan zdrowia populacji i zagrożenia, nie mógł przejść niezauważony ani przez system zdrowia, ani przez urzędników zajmujących się kosztami systemu, ani przede wszystkim przez Ministra Zdrowia oraz NIZP-PZH, do którego stałych obowiązków należy badanie chorobowości szpitalnej.

Nie ulega wątpliwości, że powyżej wymienione kwestie, stanowią w rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych rażące naruszenie praw i dóbr osób, oraz stanowią prześladowanie w celu pozbawienia praw podstawowych.

Żądam od Rzecznika Praw Pacjenta przywrócenia praworządności tj. porządku publicznego, w zakresie respektowania niezbywalnych praw podstawowych mojego dziecka i nas jako jego opiekunów prawnych, w systemie opieki medycznej a w szczególności w sektorze szczepień prowadzonych na terenie Polski z zastosowaniem przestępczych praktyk, tj. z naruszeniem przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Ofiarom tego systemu udało się obalić już trzy bezprawne ścieżki administracyjne wykorzystywane przez urzędników w celu nękania rodzin podejmujących przysługujące im indywidualne decyzje w sprawie szczepień swoich dzieci, najczęściej już poszkodowanych przez NOP.

Stowarzyszenie STOP NOP na przestrzeni kilku lat wielokrotnie informowało za pośrednictwem petycji i na terenie Sejmu RP wszystkie urzędy odpowiedzialne i najwyższych urzędników państwa, o szerokim łamaniu prawa krajowego, praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta w placówkach medycznych oraz przez urzędników Inspekcji Sanitarnej w zakresie systemu szczepień.

W związku z powyższym oczekuję:

– wszczęcia postępowania w sprawie ww. praktyk naruszających zbiorowe i indywidualne prawa pacjentów;
opracowywania i przedłożenia Radzie Ministrów projektów aktów prawnych w celu zmian systemowych dotyczących ochrony praw pacjenta w systemie szczepień;
– lub występienia do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta w celu zmian systemowych w systemie szczepień;
przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta w systemie szczepień;
– współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP w celu lepszej ochrony praw pacjenta w systemie szczepień.

Oczekuję również w terminie 30 dni od doręczenia niniejszej skargi, na pisemną informację od Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie podjętych konkretnych działań wpływających na skuteczne i natychmiastowe usunięcie wymienionych naruszeń prawa ? działania te mogą mieć również formę oficjalnego stanowiska i wytycznych, opublikowanych i rozesłanych do podmiotów podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia z nakazem zapoznania się i stosowania.

?……………………….
(podpis)