Stop segregacji sanitarnej! Petycja

Miejsce???.. dnia????.

Imię i nazwisko

Ulica 

Kod pocztowy, Miejscowość

e-mail: ????????????.

Przewodniczący / Przewodnicząca Rady Gminy ????????

Sz. P. ????????????????????.

Adres: ????????????????????

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy ???????????.do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o poniższej treści.

UCHWAŁA

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy???????? z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników, funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek segregacji mieszkańców gminy ??????????????

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być mieszkańcy gminy ?????????, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Z poważaniem,

Imię Nazwisko 

????????????????????..

Podpis

Wyrażamy zgodę na ujawnianie na stronie internetowej naszych danych osobowych oraz administrowanie naszymi danymi zgodnie z przepisami RODO.