Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy skargi na polski rząd za wymuszanie szczepień

Dotychczas sądy administracyjne w Polsce nie odniosły się merytorycznie do zarzutu naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.
Z tych względów rodzice pokrzywdzonych dzieci zdecydowali się, aby złożyć skargi do ETPCz.
Pierwsze z nich zostały przyjęte do rozpoznania.
Argumentów wiele. Brak systemu odszkodowawczego, właściwych badań kwalifikujących, badań dotyczących bezpieczeństwa, mit odporności zbiorowiskowej bazujący na 1/4 części społeczeństa – dzieciach? i wiele innych?
Co chcielibyście dodać ?

Każdy rodzic na którego została nałożona grzywna przymuszająca lub któremu została ograniczona władza rodzicielska ma prawo po wyczerpaniu drogi prawnej w Polsce do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału.

W orzeczeniu z dnia 9 lipca 2002 r. wydanym w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko Włochy, 42197/98 stwierdzono:
?Sąd uznaje, że obowiązkowe szczepienia będące przymusowym świadczeniem zdrowotnym oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1 Konwencji.?

W innym wyroku z dnia 15 marca 2012 r., 24429/03 w sprawie Sergey Dmitriyevich Solomakhin ca Ukraina Trybunał uznał, że:
?Obowiązkowe szczepienia ? jako przymusowe świadczenia zdrowotne ? oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, które obejmuje fizyczną i psychiczną integralność osoby zagwarantowanego w art. 8 § 1.?

#Skargi do #Europejskiego #Trybunału #Praw #Człowieka#Europejski Trybunał Praw Człowieka, a #przymus…

Opublikowany przez Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Tetela Środa, 23 października 2019

Koszty pomocy prawnej są pokrywane z darowizn. Wesprzyj STOP NOP!