Dlaczego dr Hubert Czerniak ma zawieszone prawo wykonywania zawodu? Za co sądzeni są inni lekarze?

Sąd lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi 30 października 2019 roku zawiesił na rok prawo wykonywania zawodu dr Hubertowi Czerniakowi zarzucając mu, że propagował postawy antyzdrowotne wypowiadając się na temat ostrożności w szczepieniu noworodków i przesunięcia szczepień na 6 miesiąc życia oraz apelując o ostrożność w podawaniu szczepionek zawierających związki aluminium.

Co niespotykane podczas każdego z posiedzeń pod sądem wspierali go oraz niżej wymienionych lekarzy, wdzięczni pacjenci, działacze oraz rodzice dzieci, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. Od kilkudziesięciu do 700 osób w styczniu 2019 r.

Transmisja z FB z sądu lekarskiego.

Cała fotorelacja z protestu spod izby lekarskiej.

Dr Hubert Czerniak powoływał się m.in. na cytat z książki prof. Wiesława Magdzika, autorytetu w kwestii wakcynologii, najnowsze artykuły prof. Christophera Exleya, artykuł dr. n. med. Doroty Sienkiewicz i prof. Wojciecha Kułaka oraz badania prof. Marii Doroty Majewskiej. Sąd oddalił wnioski pełnomocnika o przyjęcie jako dowodów badań naukowych, przesłuchanie świadków, poszkodowanych pacjentów, prof. Christophera Exleya oraz opinii z niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha. Nie został rozpatrzony żaden z nich.

To bardzo ważna sprawa, której finalne zakończenie powinno dać odpowiedź na pytanie, czy antyzdrowotną postawą jest mówienie o ryzyku wykonywania szczepień prewencyjnych u noworodków w pierwszej dobie bez wykluczenia przeciwwskazań producenta w postaci niedoborów odporności, alergii na składniki szczepionki, w tym adjuwanty, których możliwa szkodliwość została potwierdzona przez badania naukowe przedłożone w toku tego postępowania prof. Christophera Exleya i prof. Molda, czy też antyzdrowotną postawą jest zmuszanie do wykonywania ślepo procedur bez możliwości wykluczenia tych przeciwwskazań – komentował sprawę mecenas Arkadiusz Tetela, pełnomocnik dr Huberta Czerniaka i innych lekarzy.

Za publiczne wypowiadanie się w kwestii powikłań pozczepiennych trwają również postępowania dyscyplinarne przeciw dr Katarzynie Bross – Walderdorff, dr Anecie Borczyk – Kotwas, dr Jerzemu Jaśkowskiemu, dr Andrzejowi Majkowskiemu i dr Jackowi Madejowi.

23 sierpnia 2019 r. uprawomocnił się wyrok przeciw prezes STOP NOP, Justynie Socha za petycję, która powstała m.in. w obronie lekarzy.

Wyrok w sprawie dr Czerniaka jest nieprawomocny, będzie zaskarżony do sądu wyższej instancji, a lekarz może przyjmować pacjentów.

Treść odczytanego wyroku wraz z uzasadnieniem

Orzeczenie z dnia 30 października, 2019 roku. Okręgowy sąd w składzie:
przewodniczący, lekarz Aleksander Wójcik, członkowie sędziowie:
Lekarz Fabian Obzejda, lekarz Anna Grzanek, z protokulantami mgr. Anna Mikulska-Korpacka, mgr. Marta Kowalczyk, w obecności okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy dr Januariusza Kaczmarka.
Po rozpoznaniu na sprawie jawnej w dniach 9 stycznia 2019 r., 30 stycznia 2019 r., 10 kwietnia 2019 r., 16 października 2019 r., 30 października 2019 r., w sprawie przeciwko lekarzowi Hubertowi Czerniakowi, nr prawa wykonywania zawodu 3286651, obwinionemu o to, że propaguje postawę antyzdrowotną, przez publiczne wypowiadanie się m.in. w programie „Rozmowa Dnia” wyemitowanym dnia 16 maja 2016 roku, na kanale NTL, oraz podczas wykładów „Wiosna Zdrowia” które odbyły się w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku w Katowicach, na temat szkodliwości szczepień wykonywanych u dzieci do 6 miesiąca życia, które to wypowiedzi są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, tj. o popełnienie przewinienia zawodowego polegającego na naruszeniu art. 71 Kodeksu etyki lekarskiej, w związku z art. 4 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co stanowi przewinienie zawodowe w rozumieniu przepisu art. 53, ustawy o Izbach Lekarskich.
Uznaje za winnego popełnionego czynu przewinienia zawodowego i na mocy art. 83, ust.1. pkt.6 ustawy o Izbach Lekarskich, skazuje na karę zawieszenia wykonywania zawodu na okres jednego roku.
Na podstawie art. 89, ust. 4, ustawy o Izbach Lekarskich, sąd postanowił, że koszty postępowania w wysokości 1698 zł, poniesie obwiniony na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, tu podpisy składu sędziowskiego.

Zapoznam państwa ze wstępnym uzasadnieniem ustnym, które zostanie odczytane.

Okręgowy sąd lekarski w Łodzi na przeprowadzonej rozprawie w dniach 9 i 30 stycznia, 10 kwietnia, 16 października i 30, tego roku, rozpatrzył sprawę lekarza Huberta Czerniaka, w związku z wnioskiem o ukaranie lekarza, przesłanym do sądu przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zarzut dotyczył propagowania przez obwinionego lekarza postawy antyzdrowotnej podczas publicznych wypowiedzi w programie „Rozmowy Dnia” wyemitowanym 15 maja 2016 r., na kanale NTL, oraz podczas wykładów „Wiosna Zdrowia”, które odbyły się w dniach 1-2 kwietnia 2017 r. w Katowicach, na temat szkodliwości szczepień wykonywanych u dzieci do 6 miesiąca życia, które to wypowiedzi są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.
Jest to przewinienie zawodowe polegające na naruszeniu art. 71 kodeksu etyki lekarskiej, w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co stanowi przewinienie zawodowe w rozumieniu przepisu art. 53 ustawy o Izbach Lekarskich.
W trakcie przewodu sądowego obwiniony lek. Hubert Czerniak stwierdził, że nie rozumie wniosku o ukaranie, jednocześnie nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, odmówił odpowiedzi na pytania sądu i rzecznika. Wyraził jedynie zgodę odpowiedzi na pytania swojego obrońcy.

Wygłoszenie swobodnej wypowiedzi, jak i wyjaśnienia złożone przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w charakterze obwinionego, lek. Hubert Czerniak stwierdził, że nie jest przeciwnikiem szczepień, pragnie jedynie dyskusji nad modyfikacją zwłaszcza szczepień noworodka w pierwszej dobie, jego zastrzeżenia wynikają z jakości stosowanych w Polsce szczepionek, zawartości w nich metali ciężkich, związków rtęci i aluminium, będących adiuwantami glinu lub środkami konserwującymi – rtęć na przykład tiomersal, które odkładają się w tłuszczu doprowadzając do uszkodzeń m.in. mózgu.
Poruszył w swych wypowiedziach problem kumulacji w organizmie tzw. efekt koktajlu, dostrzega w tym również związek kumulacji poszczepiennej aluminium w mózgu z wystąpieniem autyzmu u dzieci od 15 miesiąca po szczepieniu.
Chciałbym również powiedzieć, zwrócił uwagę na brak rzetelnej informacji o zawartych w ulotce leku, składów szczepionek, możliwych powikłaniach, zwłaszcza dotyczących reakcji uczuleniowej na składniki szczepionek, czy występowania chorób z autoagresji u szczepionych dzieci.
Brak prowadzenia niezależnych od firm farmaceutycznych, finansowanych przez przez rząd, badań pod względem toksyczności szczepionek.
Powołując się na rozwój dziecka występującego braku bariery krew-mózg do co najmniej 6 miesiąca życia, braku odporności immunologicznej z jednoczesnym ochronnym działaniem mleka matki, wnioskuję on o zmianie kalendarza szczepień dzieci do 6 miesiąca życia.
Uzasadnia zmiany kalendarza szczepień niemożliwością ustalenia przez lekarzy kwalifikujących noworodki do szczepienia niedoborów odporności i uczuleń na poszczególne składniki.
Zwrócił również uwagę na brak w Polsce funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi przy istniejącym obowiązku szczepień.
Dla poparcia swoich wywodów, powołuje się na rozwiązania istniejące w innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki północnej.
Roszczenia te, jak twierdzi obwiniony lekarz, opiera również na własnym doświadczeniu obserwacji, skutecznym leczeniu powikłań poszczepiennych u dzieci występujących ciężkich objawów nopów, poszczepiennego autyzmu, gruźlicy poszczepiennej, czy występujących u szczepionych dzieci problemów immunologicznych, chorób z autoagresją i alergii.
Powołuje się też na wypowiedzi różnych osób, włącznie ze specjalistami z tytułami profesorskimi, jak profesor Bernatowska, pediatra dr Dorota Sienkiewicz, neurolog doktor habilitowany Krystyna Szymańska, czy na badania profesora Kułaka z instytutu medycznego w Białymstoku, a także na artykuły publikowane w prasie zagranicznej, jak chociażby artykuły profesora Christophera Exleya które potwierdzają wygłaszane przez niego poglądy i teorię.
Zapomina jednocześnie że mogą one często zawierać informacje nierzetelne, nieprawdziwe lub zafałszowane, które wyrażają własne opinie ich autorów.
Publikacje te,  niejednokrotnie są wstepnymi doniesieniami, obserwacjami autorów, nie potwierdzonymi badaniami i obserwacjami w innych ośrodkach naukowych. Mają więc z punktu widzenia naukowego znikomą wiarygodność.
Lekarz Hubert Czerniak uważa się za eksperta w sprawie szczepień i wygłasza publicznie swoje poglądy, między innymi w programach „Rozmowy dnia” wyemitowanym w dniu 15 maja 2016 roku na kanale NTL Radomsko, czy uczestnicząc wykładach „Wiosna Zdrowia” 1 i 2 kwietnia 2017 roku w Katowicach gdzie wygłosił referat „Szczepienia – przemilczane fakty”. Wpisując się tym samym w istniejący ruch antyszczepionkowy reprezentowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. W reprezentowanych przez obwinionego poglądach, brak jest odniesienia do oficjalnego stanowiska lekarskich towarzystw naukowych, chociażby polskiego towarzystwa wakcynologii, czy polskiego towarzystwa pediatrycznego, wydanych i opublikowanych opinii ekspertów do spraw szczepień i ich skutków ubocznych.
Obwiniony lekarz Hubert Czerniak nie podejmuje swojej działalności i dyskusji na zjazdach naukowych, nie publikuje swoich tez w pismach naukowych i medycznych krajowych i zagranicznych, wygłasza jedynie swoje tezy często w formie monologu na wykładach i projekcjach ogólnie dostępnych dla publiczności. W tym miejscu sąd pragnie zwrócić uwagę na pojęcie medycyny opartej na faktach EBM. Zasady jej są oparte na porządkowaniu przez ekspertów publikowanych wyników badań, klasyfikacji ich przydatności na podstawie wiarygodności i analizy uzyskanych z takich badań wniosków, które są podstawą formułowania zaleceń postępowania w praktyce medycznej. Zdaniem sądu poglądy często wymyślone w oparciu o fałszywe przesłanki czy kazuistyczne przypadki a następnie wygłaszane przez lekarza Huberta Czerniaka, nie mają nic wspólnego z medycyną opartą na faktach. Będąc natomiast czynnym lekarzem publicznie kwestionuje zdobycze naukowe medycyny, podważające autorytet uczciwie i rzetelnie wykonujących zawód lekarzy.
Posługuje się argumentami wprowadzającymi niepokój strach u rodziców którzy w obawie o zdrowie swoich dzieci rezygnują z ich szczepień.
Wypowiedzi jego opinii dla sądu mają charakter antyzdrowotny i charakteryzują się wysoką szkodliwością społeczną. Sąd zapoznał się z opinią powołanych w sprawie biegłych z dziedziny wakcynologii, w dziedzinie chorób zakaźnych, uzupełnienia w formie odpowiedzi ustnych na zadawane pytania, podczas odbytych przed sądem rozpraw, jak i na zadane pytania uzupełniające na piśmie przez biegłego chorób zakaźnych.
Opinie biegłych w ocenie sądu są są wspólne logiczne i mogą stanowić podstawę do rozstrzygnięcia. W przekonaniu sądu nie wymagają dodatkowego uzupełnienia.
Wobec powyższego sąd uznał lekarza Huberta Czerniaka winnym zarzucanego mu przewinienia zawodowego, polegającego na tym że w publicznych wypowiedziach wygłaszanych w programie „Rozmowy Dnia” wyemitowanym w dniu 15 maja 2016 roku na kanale NTL i wykładzie „Wiosna Zdrowia” w Katowicach, 1-2 kwietnia 2017 roku na temat szkodliwości szczepień, niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i skazał na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres jednego roku.
Wymierzając karę sąd wziął pod uwagę naruszenie zasad etyki lekarskiej i przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego.
Skutki jego czynu mają wysoką szkodliwość społeczną, zaprezentowane przez postawę przed sądem. Na wysokość kary ma również wpływ kontynuowanie działalności przez obwinionego lekarza między innymi na internetowych platformach społecznych. Orzeczona kara zdaniem sądu jest adekwatna do popełnionego przewinienia.
Tu podpisy sędziów i pouczenie sądu że w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem można składać odwołanie w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem tutejszego sądu, do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie.
Na tym sprawa jest zakończona. Dziękuję państwu.

Literatura:

 1. Sienkiewicz D., Kułak W., Okurowska-Zawada B., Paszko-Patej G ?Neurologic adverse events following vaccination? Progress in Health Sciences Vol. 2(1) 2012?pp 129-141

2. Aluminium in human brain tissue: how much is too much? C Exley, MJ Mold JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry, 1-4

3. Aluminium in brain tissue in autism M Mold, D Umar, A King, C ExleyJournal of Trace Elements in Medicine and Biology 46, 76-82

4. Early postnatal thimerosal administration, in a vaccination-like scheme, causes vast structural damage in rat brain: implication for autismM Olczak, M Duszczyk, P Mierzejewski, M MajewskaActa Neurobiologiae Experimentalis 69

Lista publikacji zgłoszonych w postępowaniu dowodowym:

 1. Willak-Janc E.: Szczepienia ochronne u dzieci a choroby alergiczne. Alergia Astma Immunol 2003,8,3: 107-109
 2. Taraszkiewicz F., Bogus-Parfieniuk W, Ołdak E., Sulik A.: Niepożądane odczyny poszczepienne u dzieci w wieku od o do 2 lat. Przeg Epid 1994, 48, 4: 505-509
 3. Byers R., Moll FC.: Encephalopathies following prophylactic pertussis vaccine. Pediatrics 1948,1:437
 4. Michalak. S.: Powikłania poszczepienne w obrębie układu nerwowego.W: II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Niepożądane działania leków.” Poznań, 16.IV.2004. Materiały naukowe: 37-41
 5. Kieć-Świerczyńska M.: Rtęć jako czynnik alergizujący. Med Pracy 1996, 48, 1: 77-79
 6. Geler D.A., Geler M.R.: A comparative evaluation of the effects of MMR immunization and Merkury doses from thiomersal-containing childhood vaccines on the population prevalence of autism. Med Sci Monit 2004, 10,3: P133-39
 7. http://www.epa.gov/iris/subst/0073.htm
 8. Shaw C.A., Petric M.S.: Aluminium hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration. J Inorg Biochem 2009, 103:1555-1562
  Strona z 1 4
 9. Brever J.M., Conacher M., Hunter C.A I in., J Immunol 1999, 163: 6448-6454
 10. Valensi J.P., Carlson J.R., Van Nest G.A., J Immunol 1994, 153: 4029-4039
 11. Lindblad E.B., Vaccine 2004, 22: 3658-3668
 12. Zeman K.: Zaburzenia odporności u dzieci. PZWL Warszawa, 2002: 40-52
 13. Jakóbisiak M.: Immunologia. Wyd. Naukowe PWN 1996: 383-384
 14. Constant S., Bottomly K.: Induction of Th1 and Th2 CD4+ T cell responses; the alternative approaches. Ann Rev Immunol 1977, 15:297-305
 15. Kay A.: Allergy and allergic diseases. N Engl J Med 2001, 344:1263-1269
 16. Deggeller L.: Concerning Childhood Vaccination Today. J Anthroposophic Med. 1992, 9, 2: 1-15
 17. Brett E.M.: Pediatric Neurology. Churchil, Livingstone 1991
 18. Strózik K., Konior R.: Odczyny i powikłania poszczepienne. Med 2000, 1997, 54-56
  Strona z 2 4
 19. Ad hoc Group for the study of Pertussis Vaccines In Sweden: protective efficacy and adverse Evans. Lancet 1988: 955-960
 20. Miller D. et all.: Pertussis immunization and serious acute neurological illnesses in children. BMJ, 1993: 1171-1176
 21. Peter G.: Childhood immunizations. N. Engl J Med 1992, 327: 1794-1800
 22. Sidor K., Radzikowski A.: Szczepienia ochronne u dzieci z zaburzeniami w ośrodkowym układzie nerwowym. Klin Pediatr 1996,2,4: 57-59
 23. GretherJ et al.,Int J Toxicol 2004, 23: 275-6
 24. Mutter J et al., Neuro Endocrinol Lett. 2005, 26: 439-46
 25. Zhou W. et al.: Surveillance for safety after immunization: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ? United States, 1991-2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2003, 52: 113-16
 26. Panasiuk B, Prokopowicz D.: Czy szczepienia są bezpieczne? Nowa Pediatr 2006, 4: 86-89
 27. Majewska M.D., Katedra Marii Curie Komisji Europejskiej, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Nieznany Świat 2010, 230: 62-70
 28. http://www.epa.gov/iris/subst/0073.htm
  Strona z 3 4
 29. http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS108558+03Jan-2008+PRN20080103
 30. Rüdiger von Kries et al.: Sudden and unexpected deaths after the administration of hexavalent vaccines (diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilius in?uenza tye b)| is there a signal? Eur J Pediatr 2005, 164: 61-69
 31. Menkes J.H.: Textbook of Child neurology. 1995, 521-556
 32. Sidor K., Horwath A.: Poszczepienne powikłania neurologiczne u dzieci. Nowa Pediatr 1999,16:29-31:
 33. Dunin-Wąsowicz D i In.: Padaczka i napady drgawkowe u niemowląt w przebiegu zakażenia wirusem cytomegalii ? problem szczepień ochronnych. Neurol Dziec 2002,11,21: 29-43
 34. Modrzejewska M. i In.: Gwałtowna progresja retinopatii wcześniaków prawdopodobnie po szczepieniu BCG. Pediatr Pol 2008, 83,3: 290-294
 35. Zwolska Z i In.: Zastosowanie nowoczesnych metod mikrobiologicznych do diagnozowania powikłań po szczepieniu BCG. Opis przypadków. Pneumonol Alergol Pol 2004,72: 508-510
 36. Zieliński A., Czarkowski M.P., Rudowska J.: Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce. Pediatr Pol 2002,78, 2: 91-98 37. http://www.euvac.net/graphies/euvac/vaccination/sweden.html

(Wyrażamy zgodę na kopiowanie zdjęć i artykułu z podaniem źródła).

Zbiórka na pomoc prawną dla lekarza.

Więcej: http://stopnop.com.pl/lekarze/