Skarga na Niedzielskiego do UODO za nielegalną akcję telefoniczną – dołącz!

W związku z akcją nielegalnego przetwarzania danych osób, które się nie poddały zastrzykowi, polegającą na telefonicznym nakłanianiu do jego przyjęcia, wysyłamy skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w imieniu osób, których prawa zostały złamane.

Dołącz do akcji wysyłając na nasz e-mail stopsegregacji@gmail.com podpisane pełnomocnictwo o treści:

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam pełnomocnictwa Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP w sprawie o nielegalne przekazywanie danych osobowych. 

Imię i nazwisko

(podpis) 

Treść skargi, którą wysyła STOP NOP w imieniu poszkodowanych osób:

Skarga dotycząca naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

Działając w imieniu ?????????, pełnomocnictwo w załączeniu, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 60 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 61 §1 kpa w zw. z art. 31 kpa w zw. z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych niniejszym składamy skargę na niezgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przetwarzanie przez Ministra Zdrowia danych osobowych ???????.(imię, nazwisko).

Ministerstwo Zdrowia bez podstawy prawnej przetwarza dane osobowe ???.. (imię, nazwisko). Zakresem przetwarzanych bezprawnie danych objęte są imię i nazwisko, numer telefonu oraz informacja o stanie zdrowia, w szczególności dotycząca przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19. 

W związku z powyższym żądamy:

1/ przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Zdrowia w celu ustalenia pełnego zakresu bezprawnie przetwarzanych danych, terminu i formy ich przekazania oraz osób/podmiotów odpowiedzialnych,

2/ usunięcia uchybień, które doprowadziły do bezprawnego przekazania danych, w celu doprowadzenia do całkowitego zaprzestania udostępniania danych osobowych ????? urzędom czy innym podmiotom bez jego/jej zgody i wiedzy, 

3/ ustalenie, czy i do jakich jeszcze urzędów/podmiotów trafiły dane osobowe ??????? po udostępnieniu ich przez Ministerstwo Zdrowia, 

4/ nakazania Ministrowi Zdrowia oraz innym podmiotom, do których trafiły dane osobowe ????? usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez ich usunięcie. 

Wnosimy również o nałożenie na Ministra Zdrowia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie

Z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo Zdrowia podjęło kampanię polegającą na zachęcaniu polskich obywateli do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19. W tym celu stworzono bazę osób niezaszczepionych, która mieści dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, a także informacji na temat wykonania czy też niewykonania szczepienia przeciwko COVID-19.

Dowód:

Wśród osób, których dane osobowe znalazły się na liście osób niezaszczepionych, jest również ??????? (imię, nazwisko). W dniu ??. konsultant infolinii wykonał połączenie telefoniczne do naszej Mandantki/Mandanta, w toku którego próbował przekonać ją/jego do poddania się szczepieniu przeciwko koronawirusowi. 

Wyżej opisane działania Ministerstwa Zdrowia stoją w sprzeczności z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z art. 47: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Tym samym, otrzymywanie połączeń telefonicznych od konsultantów ws. szczepień rażąco godzi w spokój obywateli i w konsekwencji prawo do prywatności. 

Co więcej, przetwarzanie w/w danych stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych powinien przetwarzać dane zgodnie z prawem, zaś samo przetwarzanie danych osobowych powinno realizować następujące zasady:

  1. legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania,
  2. celowości (określenia i ograniczenia celu),
  3. adekwatności (proporcjonalności) danych,
  4. prawidłowości danych (ścisłości),
  5. ograniczenia czasowego. 

Ministerstwo Zdrowia przetwarza dane szczególnie wrażliwe w postaci danych dotyczących zdrowia osoby, co do których art. 9 ust. 1 RODO ustanawia ogólny zakaz ich przetwarzania. Co prawda, ust. 2 przytoczonego artykułu ustanawia wyjątki od ogólnej zasady, niemniej jednak nie znajdują one zastosowania w niniejszej sprawie. Nasza/Nasz Mandantka/Mandant nigdy nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Ministerstwo Zdrowia jej danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz informacji na temat jej stanu zdrowia. Również nie sposób twierdzić, aby przetwarzanie danych osobowych Mandantki/Mandanta było zgodne z zasadą adekwatności. W myśl tej zasady do przetwarzania danych osobowych musi dochodzić z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w sferę prywatności. Przetwarzanie niezbędne, rozumiane w kontekście przepisów chroniących dane osobowe, to czynności koniecznie potrzebne dla osiągnięcia wskazanych celów.

Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami. Jeśli więc osiągnięcie określonego celu jest możliwe w inny sposób, gromadzenie danych może zostać uznane za złamanie zasady adekwatności.

Osiągnięcie tego samego celu, do którego prawdopodobnie dąży Ministerstwo Zdrowia w postaci zwiększenia ilości osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, jest możliwe w inny sposób, m. in. poprzez kampanię medialną. 

Podkreślić należy, że szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne i nikt nie może przymuszać obywateli do poddania się temu szczepieniu. Każde szczepienie jest procedurą medyczną, obarczoną ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, o których informuje producent w treści ulotek czy też charakterystyk preparatów szczepionkowych. W przypadku szczepienia przeciwko koronawirusowi lista i rodzaj tych skutków są nieznane, co potwierdzają sami producenci w treści ulotek.

Z ulotki szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19:

?Lista ta może nie zawierać wszystkich możliwych działań ubocznych szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19. Mogą wystąpić poważne i nieprzewidziane działania uboczne. Badania kliniczne nad szczepionką Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 nadal trwają? (https://www.fda.gov/media/144622/download).

Dowód:

– wydruk ulotki szczepionki.

Co więcej, szczepionki przeciwko COVID-19 nie posiadają przeprowadzonych badań w kierunku długoterminowych skutków ubocznych. Stawarza to realne ryzyko nieodwracalnego pogorszenia się stanu zdrowotnego u osoby, która się podda takiemu szczepieniu. 

?Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła Komisji Europejskiej warunkowe dopuszczenie do obrotu (CMA, z ang. trybie Conditional Marketing Authorisation ) w całej Unii pierwszej szczepionki przeciw Covid-19 o nazwie Comirnaty wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. To oznacza, że szczepionka została dopuszczona do obrotu warunkowo na rok, a badania nad nią trwają dalej, w sumie mają być prowadzone dwa lata?.

Powyższe jest szczególnie istotne w świetle doświadczenia posiadanego przez państwa w zakresie szczepień na grypę H1N1 w roku 2009. Stosowana i wprowadzona do obrotu wówczas szczepionka również nie miała wykonanych badań wykazujących na jej bezpieczeństwo długoterminowe. W późniejszym czasie okazało się jednak, że jednym z niepożądanych działań po jej stosowaniu była narkolepsja.

W polskim systemie prawnym (mimo składanych niejednokrotnie obietnic) nie ma przepisów, które powoływałyby specjalny fundusz, z którego możliwe byłoby wypłacanie odszkodowań dla osób dotkniętych niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. W rezultacie osoby dotknięte NOP na skutek szczepień zostaną pozostawieni sami sobie bez możliwości uzyskania odszkodowania ze strony państwa. Można oczywiście wystąpić z roszczeniem na drogę postępowania cywilnego z powództwem o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Jednak zasadniczo, w praktyce możliwość udowodnienia wszystkich przesłanek takich roszczeń jest niemożliwa.

Zwracamy jeszcze raz uwagę, że poddanie się szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest dobrowolne i nikogo nie wolno zmuszać do tego zabiegu medycznego. Potwierdza to opublikowana w dniu 27 stycznia 2021 r. rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2361 (2021). W punkcie 7.3 przedmiotowy akt normatywny stanowi:

7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiego spożycia szczepionek:

  • 7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić;
  • 7.3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;

W świetle powyższego gromadzenie danych osobowych obywateli w celu wykonywania połączeń telefonicznych i namawiania do poddania się szczepieniu stanowi próbę przymuszenia do poddania się zabiegowi medycznemu o nieokreślonych skutkach ubocznych, mimo że żaden przepis prawa takiego obowiązku nie nakłada. Zarówno przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych nie wprowadzają obowiązku poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19. Stanowi to naruszenie nie tylko naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 31 ust. 2 i 3, art. 47 Konstytucji), ale również aktów prawa międzynarodowego, tzn. art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Potwierdza to Europejski Trybunał Praw Człowieka:

Trybunał przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji, który stanowi co następuje: 

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Trybunał uważa, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczając ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 ust. 1.? (orzeczenie Matter v. Słowacja wyrok z dnia 5 lipca 1999 r., niepublikowany, tak też orzeczenie Salvetti vs Włochy z 2002 r., 42197/98).

Ponadto dostęp do tak szczególnych danych posiadają osoby, które nie są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Pracownicy call centre, którzy wykonują wspomniane połączenia, nie są objęci tajemnicą zawodową, a zatem istnieje duże ryzyko dalszego udostępniania danych osobowych osób, co godzi w prawo do prywatności.

Zatem gromadzenie tak szczególnych danych obywateli jest niezgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zaś panująca obecnie w kraju i na świecie sytuacja epidemiologiczna (biorąc pod uwagę liczbę zachorowań stanem na dzień 23 lipca 2021 r. wynosi 108 w skali 37,5 mln kraju) nie może w żaden sposób uzasadniać działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w postaci wielokrotnych połączeń telefonicznych do obywateli, celem nakłaniania do szczepień przeciw COVID.