Szczepienia a żłobek i przedszkole – publiczne placówki nie maja prawa żądać informacji o szczepieniach

Przedszkole i żłobek nie mają prawa żądać informacji o szczepieniach oraz uzależniać przyjęcia dziecka od szczepień.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto Ministerstwo Zdrowia w stanowisku z tego roku informuje, że nie zamierza zmienić przepisów, które w jakikolwiek sposób dyskryminowałyby dzieci w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych – jest to niezgodne z Konstytucją RP. W przypadku podejmowania nielegalnych działań zmierzających do uzyskania informacji o danych medycznych dziecka lub odmowy przyjęcia – należy złożyć skargę do organu nadzorującego pracę placówki opiekuńczej lub edukacyjnej.

Informacja na temat stanu zdrowia dziecka jest objęta tajemnicą, to podstawowe prawo pacjenta (art. 13 i 14 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy.

Nie ma również podstaw prawnych, aby odmawiać przyjęcia do przedszkoli i szkół dzieciom, które nie otrzymały szczepionek z obowiązkowego kalendarza szczepień. Takie kryterium kwalifikacji uczniów nie jest wymienione w ustawie o systemie oświaty i jest nielegalne, ponieważ ograniczenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy. (art. 70 i por. z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ministerstwo w przesłanej na początku sierpnia 2017 r. do Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedzi na apel o ograniczenie ww. praw, przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który unieważnił uchwałę Rady Miasta Częstochowy, która miała takie kryterium wprowadzić i poinformowało, że ?(…) wprowadzenie dodatkowych przepisów uzależniających przyjęcie dziecka do placówki opiekuńczej (żłobek) lub oświatowej (przedszkole lub szkoła) od przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych mogłoby budzić wątpliwości co do realizacji konstytucyjnej zasady równego dostępu do opieki i edukacji?.

Uchwały częstochowskich radnych naruszają uchwałę o danych osobowych. W ustawie żłobkowej zawarte jest unormowanie, że rodzic przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Czym innym jest stan zdrowia, a czym innym informacja o świadczeniach medycznych w tym szczepieniach. Nie można domagać się informacji o zabiegach wykonywanych na dzieciach ? argumentuje Stanisław Nitecki, sędzia WSA w Gliwicach. (Źródło: http://www.tvn24.pl) (orzeczenie WSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE81F5F05F oraz http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/63E9D93E02)
Powyższego dowodzi również stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w poniższych pismach.

Wzory skarg do sądu na uchwałę dotyczącą żłobków i przedszkoli

W związku z bezprawnymi uchwałami podejmowanymi przez samorządy w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu dzieciom dostępu do żłobków i przedszkoli publikujemy przykładowe wzory skarg do sądu administracyjnego.
Osoby, które moga wykazać interes prawny (mają dzieci w wieku złobkowo – przedszkolnym) i chętne wysłać skargę, a których nie stać na pokrycie kosztów opłaty sądowej w wysokości 300 zł prosimy o kontakt przez email stopnop@gmail.com
Warto inspirować się również opinią prawną mecenasa Arkadiusza Teteli specjalizującego się w tematyce szczepień.

Dnia 16 lipca 2019 roku, do Wojewody Wielkopolskiego, złożony został przez nas wniosek o unieważnienie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyjęcia dzieci zamieszkałych na terenie miasta Poznania do żłobków w zakresie obowiązku przedstawiania kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie szczepień przez dziecko.

Wzór wniosku do edytowania, przystosowania pod konkretną uchwałę i wykorzystania w celu unieważnienia podobnych uchwał podejmowanych w innych miastach na terenie kraju:

WZÓR