Szczepienia: Żłobkom grożą grzywny za złamanie RODO

Poznań, 09.07.2019 r.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP
ul. Św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
stopnop@gmail.com

Do
Rady Miasta Poznania

Szanowni Państwo,

W związku z inicjatywą wprowadzenia kryterium odbycia wszystkich obowiązkowych szczepień ochronnych przez dzieci jako kryterium niezbędnym przy przyjęciu dziecka do żłobka, wnioskujemy o odrzucenie uchwał w tej sprawie.Reprezentujemy ponad 120 tysięcy osób, które w zeszłym roku poparły projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
STOP NOP, a której celem było respektowanie praw człowieka, pacjenta i szacunek dla polskich rodzin, poprzez wprowadzenie dobrowolnych szczepień wzorem 20 państw europejskich, bezpiecznej kwalifikacji do szczepień, pełnej informacji, poprawy systemu odnotowywania NOP oraz kontroli społecznej zmian kalendarza szczepień.

Podkreślamy, że inicjatywa obywatelska ?Szczepimy, bo myślimy? popierająca podobne rozwiązania dotyczące żłobków, mimo dużego wsparcia głównych mediów, nie zdołała zebrać wymaganej liczby podpisów, co świadczy o braku poparcia społecznego dla takich rozwiązań.

Nasze Stowarzyszenie chętnie włączy się w konsultacje dotyczące zmiany prawa mające na celu odzyskanie zaufania do lekarzy, systemu ochrony zdrowia i szczepień. Droga do tego nie prowadzi jednak przez sankcje i przymus administracyjny oraz ograniczenia odbierane przez rodziców jednoznacznie jako dyskryminujące. Własne rozpoczęła się zbiórka podpisów pod kolejnym projektem obywatelskim ?Bezpieczne szczepienia?, który pozwoli rodzicom dzieci z NOP (niepożądanym odczynem poszczepiennym) wnioskować o przebadanie serii szczepionki, po której wystąpił oraz będą mogli otrzymać wyniki tych badań. O potrzebie takich zmian świadczy szeroko omawiana tragiczna historia
Szymonka z Radomia, u którego pięć dni od szczepienia na pneumokoki wystąpiły drgawki i encefalopatia.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do pisma, świadczącymi, że system szczepień wymaga naprawy.

Wszelkie zaostrzenia prawa i wprowadzanie kolejnych sankcji wobec rodziców odmawiających zgody na szczepienia,
szczególnie gdy u dziecka wystąpił NOP, będą powodować jeszcze większy bunt i narastanie problemu, który chcecie Państwo rozwiązać.

Niezwykle ważną kwestią uniemożliwiającą wprowadzenie proponowanych uchwał jest ochrona wrażliwych danych medycznych dzieci, co opisał adwokat Arkadiusz Tetela w opinii prawnej, którą otrzymacie Państwo osobno.

Z poważaniem,
Justyna Socha

Załączniki:
1. Komunikat prasowy dotyczący badań szczepionki Synflorix
2. Pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie badania Synflorix
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)
4. Wypowiedzi ekspertów dotyczące braku wiarygodności systemu NOP
5. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Komunikat prasowy na temat wstępnej analizy próbki szczepionki Synflorix seria
ASPNB005AE, którą otrzymał Szymon z Radomia

Do analizy próbki szczepionki zastosowano metodę spektrometrii masowej do badania zanieczyszczeń w złożonych
matrycach.
System ten jest szeroko stosowany w fazie badań i rozwoju szczepionek i okazał się bardzo pomocny w zastosowaniu do
analizy składu produktu końcowego trafiającego na rynek.
Z analizy obrazowej pierwszego poziomu (badanie składu składników czynnych, zgodność z charakterystyką produktu
leczniczego oraz zanieczyszczeń chemicznych i białkowych), wykryto że antygeny nie zostały zidentyfikowane, tj. nie było
możliwe ich sekwencjonowanie z powodu tworzenia się agregatów z aluminium, co czyniło je nierozpuszczalnymi i
niestrawnymi.
Podobna charakterystyka została znaleziona w innych szczepionkach Glaxo (np.Infanrix Hexa). Taka właściwość
antygenów budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa, ponieważ wiadomo, że adiuwant glinowy zawarty w szczepionce
może być transportowany w mózgu przez specyficzne komórki układu odpornościowego, a zatem może również przenosić
antygeny szczepionkowe z potencjalną neurotoksycznością.
Niezbędne jest sprawdzenie, czy agregaty glinu związane z antygenami szczepionkowymi są obecne w uszkodzonych
tkankach mózgu.
? obecność dwóch zanieczyszczających białek w ilościach nie będących resztkami, tj. między nanogramami i
mikrogramami, toksyczne zidentyfikowane w bazach danych:
? białko jądrowe EBNA-1 wykorzystywane do otrzymywania białek metodą rekombinacji DNA z wirusa Epsteina Barra
(wirus powodujący mononukleozę)
? białko Acetylocholinoesteraza, enzym, który hydrolizuje ważny neuroprzekaźnik kwasu octowego i cholinę acetycoliny
– pochodzenie tego zanieczyszczenia nie jest obecnie jasne.
Fakt, że udało się zsekwencjonować i zidentyfikować te dwa białka potwierdza, że niestrawny i nierozpuszczalny agregat
antygenów z glinem jest charakterystyczny dla tych antygenów, a nie jest błędem w metodzie analitycznej.
Skład i struktura molekularna tego agregatu zostaną dogłębnie zbadane.
Również obecność tych dwóch białek stwarza problem w zakresie bezpieczeństwa tej szczepionki, ponieważ oba mogą
być potencjalnie toksyczne, jeśli dotrą do mózgu, co jest możliwe, jeśli zostaną przeniesione przez aluminium.
? obecność chemicznego zanieczyszczenia w ilościach nie będących pozostałościami, o wzorze chemicznym nadal
nieznanym i nadal badanym.
Z pierwszego badania wynika, że szczepionkę można uznać za wadliwą, a zatem potencjalnie niebezpieczną dla
zdrowia publicznego.
Aby móc zbadać związek przyczynowy z bardzo poważnym uszkodzeniem tkanek nerwowych, które doprowadziły do
śmierci małego Szymona, konieczne jest kontynuowanie analizy szczepionki, mając na względzie badanie agregatu
antygen – aluminium, dwóch zanieczyszczonych białek zidentyfikowanych przez kryteria kontroli, oraz nieznaną
cząsteczkę chemiczną – te kwestie zostaną szczegółowo zbadane.
Kontynuujemy również analizę zanieczyszczenia materiałem genetycznym, w szczególności wirusa EBV i linii
komórkowych wykorzystywanych do produkcji szczepionki.
Również w tym przypadku obecność zanieczyszczonego materiału genetycznego jest szczególnie niebezpieczna, jeśli jest
przenoszona przez aluminium, ponieważ może powodować mutacje DNA i autoimmunizację, jak podano w literaturze
dla innych szczepionek.
Zasadnicze znaczenie ma badanie tkanek zwłok ze specjalistycznymi metodami na wypadek powikłań poszczepiennych i
dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania sekcji zwłok i przechowywania próbek.
Dr Loretta Bolgan

Dr Loretta Bolgan ukończyła Wydział chemii i technologii farmaceutycznych Uniwersytetu w
Padwie. Tytuł doktora nauk farmaceutycznych zdobyła w Harvard Medical School w Bostonie.
Badała choroby nowotworowe i przez ponad 15 lat pracowała jako doradca naukowy w
zakresie powikłań poszczepiennych, skażenia środowiska oraz uzupełniających i
alternatywnych metod leczenia. Pełniła funkcję konsultanta ds. szczepionek we włoskiej
parlamentarnej komisji śledczej ds. zubożonego uranu, która ujawniła, że przyczyną problemów zdrowotnych u włoskich żołnierzy były powikłania poszczepienne. 8 stycznia br. wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich
rozpoznawania
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2010 r.)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
RODZAJE I KRYTERIA ROZPOZNAWANIA NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW
POSZCZEPIENNYCH NA POTRZEBY NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO*

(?)
II. Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na
potrzeby nadzoru epidemiologicznego
1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;
2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia,
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-BarrĂ?go;
3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny,
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG,
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.
______
* Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze
szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po
podaniu szczepionki. Mogą one być wynikiem:
1) indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki;
2) błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki;
3) zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

STATYSTYKI NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH (NOP) SĄ NIEWIARYGODNE

?Urazy spowodowane przez szczepionki mogą być ciężkie i skomplikowane oraz są często przyczyną cierpienia dzieci, które wymagają
opieki przez całe życie (?) zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności, potrzebne są mechanizmy, aby zapobiec nieumyślnemu
pasożytowaniu na ofiarach szczepień.?- czytamy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.
Dowód nr 1: Prof. Mirosław Wysocki 0 dyrektor NIZP ? PZH w latach 2010 ? 2017 podczas konferencji z okazji Europejskiego
Tygodnia Szczepień 2017 r.:
?Nie podlega żadnej dyskusji, że powinniśmy lepiej niż dotychczas rejestrować niepożądane odczyny poszczepienne. Dialog w tej
kwestii jest bardzo potrzebny.?
Dowód nr 2: Apel o skrupulatne zgłaszanie NOP Krajowego Specjalisty ds. Epidemiologii ? prof. Andrzeja Zielińskiego ze strony
www.pzh.gov.pl
Raportowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest podstawą oceny bezpieczeństwa szczepionek w ich praktycznym
zastosowaniu po zarejestrowaniu i dopuszczeniu na rynek. Raportowanie to stanowi podstawową barierę zabezpieczającą przed
szkodliwymi efektami nie wykrytymi w badaniach klinicznych lub występującymi w skutek błędów w przechowywaniu i transporcie
szczepionek. (?) Nadzór epidemiologiczny jest konieczny dla racjonalnego planowania działań z dziedziny zdrowia publicznego w tym
alokacji środków finansowych. Jest podstawowym źródłem wiedzy o zmianach rozpowszechnienia chorób i obciążenia społeczeństwa
chorobami Jest on podstawą wskazań do szczepień profilaktycznych i podstawą oceny ich skuteczności populacyjnej. Większość
lekarzy to wie i rozumie, a jednak ciągle zgłaszalność chorób zakaźnych i NOP w Polsce jest niedostateczna i bardzo zróżnicowana
terytorialnie. Tłumaczenie przeciążeniem pracą z pacjentami i niechęcią do ?papierkowej roboty? nie jest argumentem błahym.
Lekarze są zapracowani i współczesna medycyna wymaga dokumentowania niemal każdego działania podejmowanego dla dobra
pacjenta. (?)
Dowód nr 3: Publikacja dr Hanny Czajki i prof. Jacka Wysockiego o braku odnotowywania wielu przypadków zespołu hipotoniczno-
hiporeaktywnego po szczepionce DTP
Drugim dowodem na fikcyjny nadzór nad systemem rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz nie wywiązywanie się
lekarzy z ustawowego obowiązku, co naraża zdrowie dzieci jest publikacja pt. Zespół hipotoniczno-hiporeaktywny (HHE) po
zastosowaniu skojarzonej, pełnokomórkowej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPw) Autorami są
dr n.med. Hanna Czajka i prof. dr hab.n.med. Jacek Wysocki. Do 48 godzin od szczepienia dziecko robi się blade, wiotkie i słabo
reaguje na bodźce zewnętrzne. Przerażeni rodzice często jadą z nim wtedy do szpitala. Medycy jednak przekonują najczęściej, że to
był przypadek nie potrafiąc rozpoznać tego niepożądanego odczynu poszczepiennego. (Źródło: ?Zespół hipotoniczno-hiporeaktywny
(HHE) po zastosowaniu skojarzonej, pełnokomórkowej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPw)?).
Dowód nr 4: Dr Paweł Grzesiowski o przyczynach nieodnotowywania NOP
5 grudnia 2016 r. dr Grzesiowski o przyczynach lekkomyślnego zachowania wielu lekarzy jako gość telewizji NOVA TV w programie Tu
i teraz: P.G.- To jest odzwierciedleniem naszej ogólnej świadomości, naszego społeczeństwa, ale też i lekarzy. Co jest za tym, że coś
zgłoszę. Co się dzieje gdy ja coś zgłoszę? Co się stanie kiedy nie zgłoszę? My nie zgłaszamy bardzo wielu rzeczy w Polsce. Różnych
naruszeń. Otóż to, że lekarz nie zgłasza zdarzenia, które matka sugeruje, że jest niepożądane, wywodzi się bardzo często z tego, że się
boi, że nie wie co tak naprawdę go czeka. Że w większości sytuacji nastąpi prosta retorsja. Interwencja sanepidu w jego punkcie
szczepień. Ja zgłaszam niepożądane odczyny poszczepienne. Najdalej jak w dniu wczorajszym zgłosiliśmy i w dniu jutrzejszym też
zgłoszę. I proszę mi wierzyć, że gdyby nie to, że jestem osoba znaną od strony ? mam nadzieję ? fachowości i sanepid wie gdzie się
odbywają szczepienia, jak wygląda nasza przychodnia szczepień, to boję się, że drugie czy trzecie zgłoszenie z tego samego punktu
szczepień, mogłoby pociągnąć za sobą np. kontrolę. Czyli np. sprawdzenie wielu czynników? Redaktor ? Czyli strategia lekarza jest
nie informować, nie zgłaszać? P.G. ? Raczej myślę, że tak. Redaktor ? Ale to nie dobrze, to znaczy, że system zgłoszeń nie działa.
P.G. ? Tak. W wielu sytuacjach, w wielu krajach zgłoszenie oznacza w pewnym sensie ochronę osoby zgłaszającej. U nas jest trochę
inaczej. Redaktor ? Powinno tak być. To dobrze, że pan zgłosił, bo to ważne. Żebyśmy mogli to odnotować. P.G. ? A w Polsce jest
trochę tak, że jak ja cos zgłoszę to w pierwszej kolejności jestem podejrzewany o błąd. I w pierwszej kolejności jestem rozliczany z tego
czy zrobiłem dobrze czy źle. Tu na pewno wymagana jest spora praca żeby odwrócić ten trend. Pamiętajmy, że lekarze w Polsce to nie
jest bardzo młoda populacja. To ludzie doświadczeni przez wiele lat różnymi zmianami systemowymi i niestety w niektórych
przypadkach zachowują się asekuracyjnie. Wolą nie mieć problemów. Redaktor ? Czyli jest pole do zmian. P.G. ? Zgadzam się.
Uważam, że powinniśmy walczyć o notyfikacje niepożądanych odczynów poszczepiennych.

TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA: OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ NARUSZA PRAWO DO POSZANOWANIA
ŻYCIA PRYWATNEGO

Nakładanie na obywateli w drodze przepisów prawa obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym zostało
wielokrotnie uznawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) za sprzeczne z prawem do poszanowania
prawa do życia prywatnego.
Prawo to zostało wyrażone w treści art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Stosownie do tego przepisu każdy ma prawo do poszanowania swojego
życia prywatnego i rodzinnego.
ETPCz kilkakrotnie wypowiadał się w kwestii zgodności obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym z art. 8
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
W wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., 31534/96 w sprawie Wilibald Rudolf Matter przeciwko Słowacja Trybunał uznał, że: Sąd
uznaje, że przymusowe badania wnioskodawcy w szpitalu od 19 sierpnia do 2 września 1993 r. stanowią ingerencję w
prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1 Konwencji.
W decyzji z dnia 9 lipca 2002 r. wydanej w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko rządowi włoskiemu, 42197/98 Sąd uznał, że
obowiązkowe szczepienia będące przymusowym świadczeniem zdrowotnym oznaczają ingerencję w prawo do
poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1).
Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii obowiązku szczepień wyrażone w orzecznictwie:
?Trybunał jednak przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 ,
decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji,
który stanowi co następuje:
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej
korespondencji.
2. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i
koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub
dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub
ochronę praw i wolności innych osób. Trybunał uważa, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne
oznaczając ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 § 1.
(patrz Matter v. Słowacja wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., § 64 , niepublikowany)
W wyroku z dnia 15 marca 2012 r., 24429/03 w sprawie Sergey Dmitriyevich Solomakhin ca Ukraina Trybunał uznał, że:
Obowiązkowe szczepienia ? jako przymusowe świadczenia zdrowotne ? oznaczają ingerencję w prawo do
poszanowania życia prywatnego, które obejmuje fizyczną i psychiczną integralność osoby, zagwarantowanego w art.
8 § 1.
Podsumowując, orzecznictwo ETPCz w kwestii prowadzenia obowiązkowych świadczeń zdrowotnych, w tym obowiązku
szczepień jest jednoznaczne ? obowiązek ten stoi w sprzeczności z prawem do poszanowania prywatności.
W tym kontekście zasadne jest stwierdzenie, że w obecnej sytuacji zobowiązanie obywateli do poddania się
szczepieniom stanowi nie tylko naruszenie art. 31, art. 47 Konstytucji RP ale także prawa do poszanowania życia
prywatnego wskazanego wprost w art. 8 § 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Z uzasadnienia obywatelskiego projektu o dobrowolność szczepień. www.stopnop.com.pl/ustawa

Do pobrania opinia prawna – mecenas Arkadiusz Tetela

Dnia 16 lipca 2019 roku, do Wojewody Wielkopolskiego, złożony został przez nas wniosek o unieważnienie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wprowadzenia dodatkowych kryteriów przyjęcia dzieci zamieszkałych na terenie miasta Poznania do żłobków w zakresie obowiązku przedstawiania kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego odbycie szczepień przez dziecko. Wzór wniosku do edytowania, przystosowania i wykorzystania w celu unieważnienia podobnych uchwał podejmowanych w innych miastach na terenie kraju:

WZÓR