Szczepienia: Czy poddasz swoje dzieci eksperymentom?

Rodzicu! Jesteś sam. Nie licz na nikogo, ufaj tylko sobie. Tylko na ciebie spadnie odpowiedzialność za każdą decyzję. Na ciebie i twoje dziecko. To dla niego musisz być silny i ŚWIADOMY! Swoich praw i konsekwencji każdej decyzji. To jest ta trudniejsza droga. Jeśli nie chcesz nią iść nie czytaj dalej.

Decydując się na ślepe zaufanie dla systemu bierzesz udział w eksperymencie. Nikt nie odpowie ci na pytanie jak twoje dziecko zareaguje na podane szczepionki i jakie są możliwe powikłania. Od tych, którzy przysięgali chronić zdrowie i życie nie dowiesz się też na ile realne jest ryzyko zachorowania, powikłań chorób, innej profilaktyki, nawet nie dostaniesz ulotki szczepionki.

Najprawdopodobniej dziecko zabiorą ci już kilkanaście minut po urodzeniu i zaszczepią bez twojej wiedzy i zgody. Przeszkodą dla tych szaleńców nie będzie nawet stan zamartwicy czy zapalenie płuc. Gdy odmówisz zgody na jej podanie dziecku, zostanie ci podsunięte specjalne oświadczenie – donos na siebie samego. Już w pierwszych chwilach życia dziecka na porodówce będziesz nękany żeby poświadczyć fałsz, iż udzielono ci wyczerpujących informacji. Możesz się spodziewać użycia wielu pokrętnych sposobów żeby cię do tego nakłonić. Wtedy napisz po prostu „Odmawiam podpisania oświadczenia świadomej odmowy szczepień”. Gdy jednak się poddasz i podpiszesz – możesz się spodziewać ekspresowego nałożenia grzywny, która ma cię przymusić do zmiany zdania.

Możliwe, że wybrałeś taką samą drogę jak 98% rodziców w Polsce i twoje dziecko dobrze znosi szczepienia. Nie rozumiesz o co chodzi tym oszołomom z „ruchu antyszczepionkowego”. Twoje przekonania potwierdzają medialne kampanie o zmyślonych „ospa party” albo dziesiątkującej odrze czy powrocie krztuśca przez nieszczepione dzieci. Tylko jedno może przerwać ten amok… Cierpienie twojego dziecka.

Bo jest też inny scenariusz. Pełen ślepej ufności pozwalasz zrobić ze swoim dzieckiem wszystko co przewidują procedury drobiazgowo opracowane przez zatrudnionych przez przemysł farmaceutyczny ekspertów i służących im urzędników. Jednak twoje dziecko okazuje się być niedopasowane do idealnej, poddanej trzem fazom badań klinicznych, tak zachwalanej szczepionki. Od tej chwili stajesz się wyrzutkiem. Wszyscy zaprzeczają. Nieliczni lekarze mówią na ucho, że twojemu dziecku zrobiła to szczepionka. Ale pamiętaj – jesteś zdany na siebie. Od tej pory musisz sam znaleźć lekarza, który będzie potrafił postawić diagnozę i co trudniejsze, zdobyć pieniądze na leczenie. To mogą być dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Zapożyczysz się, staniesz na głowie żeby ratować swój skarb. W międzyczasie możesz dostać kilka tysięcy grzywny żeby szczepić dalej. Nie próbuj nawet myśleć o odszkodowaniu za powikłania poszczepienne. Przecież dokumentacja już sfałszowana, a zresztą żaden biegły nie potwierdzi co było przyczyną. Nie znajdziesz też pieniędzy na prawnika, bo przecież wszystko idzie na leczenie. Nie znajdziesz też czasu żeby tym się zająć, biegając od lekarza specjalisty do rehabilitanta i spowrotem. A gdy minie dziesięt lat już będzie za późno. Za błąd nie odpowie też lekarz – odpowiedzialność przedawnia się po trzech latach, urzędnika po pięciu. Wybij więc sobie to z głowy i cierp w ciszy.

Możesz się przecież cieszyć, że dzięki twojej i twojego dziecka ofierze, nie wracają choroby i ochroniłeś stado dorosłych, nieszczepiących się i podatnych na wiele chorób hipokrytów przed epidemią.

To dzięki tobie Ministerstwo Zdrowia może się pochwalić przed Światową Organizacją Zdrowia największą liczbą zaszczepionych dzieci i szkolić delegacje z innych krajów jak maksymalnie wykorzystywać zapasy szczepionek w ciałach dzieci unikając kosztownej utylizacji oraz odpowiedzialności za ich zniszczone zdrowie.

Jeśli doczytałeś do tego fragmentu odpowiedz sobie na kilka pytań:
Czy kiedykolwiek otrzymałaś/łeś ulotkę szczepionki od lekarza?
Czy kiedykolwiek lekarz poinformował cię o możliwości wystąpienia powikłań innych niż zaczerwienienie i gorączka?
Czy wiesz, że w Europie nie praktykuje się barbarzyńskiego zwyczaju obmasowych szczepień w pierwszej dobie życia dwiema szczepionkami?
Czy wiesz, że 400 mln obywateli UE z 18 państw ma wolny wybór w kwestii szczepień?
Czy wiesz, że w 14 państwach europejskich są fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne?
Czy jesteś dumny, że mieszkasz w państwie, które praktykuje taki terror wobec rodzin?

Trzeba być szaleńcem żeby świadomie godzić się na to wszystko biorąc udział w eksperymencie na masową skalę.

Jaka jest recepta? Bez względu na decyzję jaką podejmiesz poprzyj postulaty „STOP NOP”, KTÓRE WALCZY O PRAWO DO PEŁNEJ INFORMACJI I WOLNOŚCI WYBORU, wywierając presję na urzędnikach i korzystaj z możliwości złożenia skargi zawsze gdy twoje prawa są łamane!
TERAZ możesz to zrobić udostępniając ten apel, dzieląc się jego treścią z przyszłymi rodzicami.

TERAZ możesz zaprotestować dołączając do Międzynarodowego protestu przeciw przymusowi szczepień, który odbędzie się 3 czerwca w Warszawie o godz. 12:00 na ul. Miodowej 15 (pod Ministerstwem Zdrowia). http://stopnop.com.pl/protest/

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ŚWIADOMEJ ZGODY ZA ZABIEG MEDYCZNY?
– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody;
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2;
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.


WSZELKIE NIEDOBROWOLNE I WYMUSZONE LECZENIE JEST NARUSZENIEM:
* Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
* Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
* Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,
* Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie,
* Europejskiej Karty Praw Pacjenta,
* Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,
* a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).


Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza:

„Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej”. Stwierdza również: „Wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii” i wreszcie: „zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku musi być przestrzegana „.


Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie:

„Interesy i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki”. Stwierdza również: „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. „

Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie:

„Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 – Prawo do wyrażenia zgody)”.

Stwierdza również:

„Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji (5 – Prawo do Wolnego Wyboru)”, a także: ” Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 – prawo do bezpieczeństwa) „.


Kodeks Norymberski stwierdza wyraźnie:

„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna”.

Justyna Socha

socha dziewczynki