Odpowiedź na wezwanie z sanepidu

Sanepid wzywa cię do wykonania szczepień? 

Nie chcesz dostać grzywny lub powstrzymać, choćby na pewien czas jej nałożenie? Sanepid grozi ci wysyłając wezwanie lub upomnienie? Obroń się przed presją i zyskaj  czas, gdy inni rodzice przecierają szlak w sądach administracyjnych, Trybunale Konstytucyjnym i Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Wniosek możesz wysłać nawet kilkukrotnie, zadając nowe pytania i kierując po uzyskaniu odpowiedzi skargę na niewyczerpującą odpowiedź urzędu na pytania do sądu administracyjnego

1️⃣ WNIOSEK O INFORMACJEWyślij wniosek o udzielenie informacji do sanepidu, który wzywa do wykonania szczepień podając numer indywidualnej sprawy z wezwania lub upomnienia. Pobierz go stąd >>> wniosek 6_01 (1)

Treść wniosku:

Miasto, dn. ………………………..
……………………………………………………..
Imiona i nazwisko
……………………………………………………..
……………………………………………………..
adres
Do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w ……………………………..
Sygn. akt: ……………………………………

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. ……………… r. informujemy, że nie jesteśmy osobami
uchylającymi się od szczepień. Celem wykonania nałożonego obowiązku poddania naszego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym zamierzamy wnieść o przeprowadzenie przez lekarza
badania kwalifikującego nasze dziecko do szczepień ochronnych. Ponadto wniesiemy o
udostępnienie badań bezpieczeństwa szczepionek, które mają być podane naszemu dziecku lub wskazanie, która instytucja nami je udostępni dla każdej szczepionki oraz całego schematu szczepień, a także udostępnienie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek. Wniesiemy o udostępnienie
szczepionek pojedynczych, niezawierających związków glinu i rtęci, zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, oraz szczepionek etycznych (nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji i niezawierających ludzkiego DNA). Wniesiemy o przeprowadzenie wszelkich badań, na podstawie których można wykluczyć u naszego dziecka przeciwwskazania do podania poszczególnych szczepionek, w tym wymienionych przez producentów w treści ulotek, którymi ma być zaszczepione nasze dziecko, wykluczenie alergii na składniki szczepionki oraz wykluczenie niedoborów odporności.
Szczegółowe badania są konieczne szczególnie z uwagi na fakt, że w Polsce nie stworzono
wiarygodnego i sprawiedliwego systemu odszkodowawczego dla dzieci i rodziców dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi, co narusza art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A to wszystko celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia u naszego dziecka niepożądanych objawów po szczepieniu i wykonania przez lekarza ciążącego na nim obowiązku.
W imieniu własnym, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

1. Ile lat maksymalnie utrzymuje się odporność po podaniu szczepionki osobno dla każdej: przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnemu zakażeniu haemophilus influenzae, gruźlicy,
wirusowemu zapaleniu wątroby, odrze, śwince, różyczce oraz pneumokokom u osób szczepionych na terenie działania Państwa urzędu?
2. Czy Państwa urząd posiada listę osób dorosłych powyżej 19 roku życia uchylających się od szczepień i czy są one obarczone przymusem administracyjnym? Jaka to liczba za ostatnie 5 lat? Jeśli nie to dlaczego?
3. Według informacji od prof. Iwony Paradowskiej – Stankiewicz ogniska odry w Polsce związane są
zmigracjami (chorują osoby narodowości romskiej, czeczeńskiej i ukraińskiej). Jakie są statystyki wykonanych u takich osób szczepień za ostatnie 5 lat na terenie działania Państwa urzędu?
4. Ile szczepień zostało odroczonych przez lekarzy w ciągu ostatnich 5 lat na terenie działania Państwa urzędu i kto ustala listę przeciwwskazań do szczepień w Polsce? Kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?
5. Ile nałożono grzywien na lekarzy, którzy nie wywiązali się z ustawowego obowiązku zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego w ciągu ostatnich 5 lat na terenie działania Państwa urzędu?
6. Ile dzieci i dorosłych do 19 roku życia zmarło do 4 tygodni od szczepienia na terenie działania
Państwa urzędu w ciągu ostatnich 5 lat?
7. Ile odnotowano ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych na terenie działania Państwa urzędu w ciągu ostatnich 5 lat? Jakie to były niepożądane odczyny poszczepienne?
8. Za ile z tych niepożądanych odczynów poszczepiennych wypłacono odszkodowanie?
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania wyróżnia trzy rodzaje niepożądanych odczynów  poszczepiennych: łagodne, poważne i ciężkie. Czy przymuszanie do szczepień, które mogą wywołać
te odczyny nie jest sprzeczne z art. 47 Konstytucji RP, który gwarantuje każdemu prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym?
10. W jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu na skutek niepożądanych odczynów poszczepiennych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia?
11. W jaki sposób lekarz może wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed
szczepieniem? Proszę wymienić konkretne badania, które można wykonać w celu wykluczenia nadwrażliwości na składniki szczepionki lub niedoborów odporności.
12. Czy prawdą jest, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia ochronne? Czy zaleca przymuszanie do szczepień? Jeśli tak, to w jakiej formie?

Z poważaniem,
……………………………………………….…………

2️⃣ WYŚLIJ SKARGĘ DO SĄDU – Gdy sanepid nie odpowie wyczerpująco na wszystkie pytania z wniosku lub nie odpowie w ciągu 14 dni, wyślij skargę do sądu administracyjnego na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji Uwaga! musisz pokryć koszty sądowe w wysokości 100 zł, nie musisz brać udziału w posiedzeniu sądu). Pobierz stąd >>> skarga do sądu na brak informacji

Ważne jest, aby żądanie było sformułowane w odniesieniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz powiązane z numerem sprawy przymuszającej. Wojewódzki Sąd Administracyjny może stwierdzić przewlekłość postępowania i nieudzielenie informacji. Za to grozi urzędowi kara grzywny i/lub obowiązek pokrycia kosztów postępowania.

WIĘCEJ: kliknij>>> Pomoc od otrzymania wezwania z sanepidu i grzywny przymuszającej do szczepień.

Jest już ponad kilkadziesiąt korzystnych wyroków sądów. Sanepidy musiały pokryć koszty od 100 do 580 zł!

Tutaj można zapoznać się z jednym z orzeczeń.  orzeczenie WSA – 580 zł kosztów do pokrycia przez sanepid.

Tysiące wniosków o udostępnienie informacji publicznej wysłanych w całej Polsce może sparaliżować nielegalne działania przymuszające do szczepień!

Broń się przed przymus szczepień!  www.stopnop.com.pl/taktyka