Odpowiedź na wezwanie z sanepidu

Sanepid wzywa cię do wykonania szczepień? Zyskaj czas. 

Wniosek możesz wysłać nawet kilkukrotnie, zadając nowe pytania i kierując skargę na urzędników do sądu administracyjnego.

W sprawie pomocy napisz sms na numer

606 668 891

WNIOSEK O INFORMACJE – Wyślij wniosek o udzielenie informacji do sanepidu, który wzywa do wykonania szczepień podając numer indywidualnej sprawy z wezwania lub upomnienia. Wniosek pobierz stąd >>> wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Ważne jest, aby żądanie udostępnienia informacji było sformułowane w odniesieniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz powiązane z numerem sprawy przymuszającej (sygnatura akt w lewej, górnej części wezwania lub upomnienia z sanepidu). 

Treść alternatywnego wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej (do wykorzystania jeśli są trudności z pobraniem powyższego pliku).

Miasto, dn. ……………
Imiona i nazwisko

……………………………………….
adres
Do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w ………………..
Sygn. akt: ………………….

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. ……… r. informujemy, że nie jesteśmy osobami
uchylającymi się od szczepień. Celem wykonania nałożonego obowiązku poddania naszego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym wniesiemy o przeprowadzenie przez lekarza badania kwalifikującego nasze dziecko do szczepień ochronnych. Ponadto wniesiemy o
udostępnienie badań bezpieczeństwa szczepionek, które mają być podane naszemu dziecku lub wskazanie, która instytucja nam je udostępni dla każdej szczepionki oraz całego schematu szczepień, a także udostępnienie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek. Wniesiemy o udostępnienie
szczepionek pojedynczych, niezawierających związków glinu i rtęci, zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, oraz szczepionek etycznych (nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji i niezawierających ludzkiego DNA). Wniesiemy o przeprowadzenie wszelkich badań, na podstawie których można wykluczyć u naszego dziecka przeciwwskazania do podania poszczególnych szczepionek, w tym wymienionych przez producentów w treści ulotek, którymi ma być zaszczepione nasze dziecko, wykluczenie alergii na składniki szczepionki oraz wykluczenie niedoborów odporności.
Szczegółowe badania są konieczne szczególnie z uwagi na fakt, że w Polsce nie stworzono
wiarygodnego i sprawiedliwego systemu odszkodowawczego dla dzieci i rodziców dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi, co narusza art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A to wszystko celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia u naszego dziecka niepożądanych objawów po szczepieniu i wykonania przez lekarza ciążącego na nim obowiązku.
W imieniu własnym, na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem:

1. Ile lat maksymalnie utrzymuje się odporność po podaniu szczepionki osobno dla każdej: przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, inwazyjnemu zakażeniu haemophilus influenzae, gruźlicy,
wirusowemu zapaleniu wątroby, odrze, śwince, różyczce oraz pneumokokom u osób szczepionych na terenie działania Państwa urzędu?
2. Na jakiej ustawowej podstawie prawnej tworzona jest lista osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych?
3. Jakie są statystyki szczepień wykonanych u osób narodowości ukrainskiej za ostatnie 5 lat na terenie działania Państwa urzędu?
4. Kto ustala listę przeciwwskazań do szczepień w Polsce? Kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?
5. Ile nałożono grzywien na lekarzy, którzy nie wywiązali się z ustawowego obowiązku zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego w ciągu ostatnich 5 lat na terenie działania Państwa urzędu?
6. Ile dzieci i dorosłych do 19 roku życia zmarło do 4 tygodni od szczepienia na terenie działania
Państwa urzędu w ciągu ostatnich 5 lat?
7. Ile odnotowano ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych na terenie działania Państwa urzędu w ciągu ostatnich 5 lat? Jakie to były niepożądane odczyny poszczepienne?
8. Za ile z tych niepożądanych odczynów poszczepiennych wypłacono odszkodowanie?
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania wyróżnia trzy rodzaje niepożądanych odczynów  poszczepiennych: łagodne, poważne i ciężkie. Czy przymuszanie do szczepień, które mogą wywołać
te odczyny nie jest sprzeczne z art. 47 Konstytucji RP, który gwarantuje każdemu prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym?
10. W jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu na skutek niepożądanych odczynów poszczepiennych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia?
11. W jaki sposób lekarz może wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed
szczepieniem? Proszę wymienić konkretne badania, które można wykonać w celu wykluczenia nadwrażliwości na składniki szczepionki lub niedoborów odporności.
12. Czy prawdą jest, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienia ochronne? Czy zaleca przymuszanie do szczepień? Jeśli tak, to w jakiej formie?

Z poważaniem,
…………………….

2. WYŚLIJ SKARGĘ DO SĄDU – Gdy sanepid nie odpowie wyczerpująco na wszystkie pytania z wniosku lub nie odpowie wcale w ciągu 14 dni, wyślij skargę do sądu administracyjnego na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji. Uwaga! Skargę należy wysłać w dwóch egzemplarzach adresując ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w swoim województwie, za pośrednictwem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na pozniejsze wezwanie sądu nalezy pokryć koszty sądowe w wysokości 100 zł od rodzica. Nie trzeba brać udziału w posiedzeniu sądu, którego termin zostanie wyznaczony dopiero po udzieleniu odpowiedzi przez sanepid i wniesieniu opłaty przez rodziców. Wzór skargi pobierz stąd >>> skarga do sądu na brak informacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny może stwierdzić przewlekłość postępowania i nieudzielenie informacji. Za to grozi urzędowi kara grzywny i/lub obowiązek pokrycia kosztów postępowania. 

Jest już ponad kilkadziesiąt korzystnych wyroków sądów. Sanepidy musiały pokryć koszty od 100 do 580 zł.

Tutaj można zapoznać się z jednym z orzeczeń.  orzeczenie WSA – 580 zł kosztów do pokrycia przez sanepid.

Broń się przed przymus szczepień!  www.stopnop.com.pl/taktyka