OBYWATELE PAŃSTW UE MÓWIĄ „NIE” CYFROWEMU ZIELONEMU CERTYFIKATOWI

Wyślij! Reaguj!

Aktualne informacje o akcji https://naukaiprawo.stronazen.pl/

Grupa I

magdalena.adamowicz@europarl.europa.eu;

joachim.brudzinski@europarl.europa.eu;

andrzej.halicki@europarl.europa.eu;

patryktomasz.jaki@europarl.europa.eu;

lukasz.kohut@europarl.europa.eu;

jadwiga.wisniewska@europarl.europa.eu;

bartosz.arlukowicz@europarl.europa.eu;

beata.kempa@europarl.europa.eu;

sylwia.spurek@europarl.europa.eu;

boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu;

elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu;

tomasz.poreba@europarl.europa.eu;

kosma.zlotowski@europarl.europa.eu;

tomasz.frankowski@europarl.europa.eu;

zdzislaw.krasnodebski-office@europarl.europa.eu;

Grupa II

jerzy.buzek@europarl.europa.eu;

izabela.kloc@europarl.europa.eu;

beata.szydlo@europarl.europa.eu;

grzegorz.tobiszowski@europarl.europa.eu;

marekpawel.balt@europarl.europa.eu;

adam.jarubas@europarl.europa.eu;

elzbieta.kruk@europarl.europa.eu;

janusz.lewandowski@europarl.europa.eu;

jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu;

roza.thun@europarl.europa.eu;

dominik.tarczynski@europarl.europa.eu;

witoldjan.waszczykowski@europarl.europa.eu;

ewa.kopacz@europarl.europa.eu;

joannamaria.kopcinska@europarl.europa.eu;

anna.zalewska@europarl.europa.eu

TEMAT NR 1: OBYWATELE PAŃSTW UE MÓWIĄ NIE CYFROWEMU ZIELONEMU CERTYFIKATOWI

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Jesteśmy siecią europejskich naukowców, prawników, lekarzy i obywateli z różnych środowisk zawodowych, piszących do Pani/Pana w odpowiedzi na wniosek dotyczący zielonego certyfikatu cyfrowego, który jest obecnie rozpatrywany przez Parlament. Zjednoczeni poważnymi obawami dotyczącymi długoterminowych skutków tego instrumentu dla wartości i zasad europejskich, jesteśmy głęboko przekonani, że proponowany instrument stanowi nadmierne ograniczenie podstawowych wolności obywateli Unii Europejskiej, nie zajmując się jednocześnie podstawowymi problemami zdrowotnymi.

Analizując wniosek, zauważyliśmy, że zabrakło zwyczajowego uzupełnienia w postaci oceny wpływu, analizy kosztów i korzyści oraz konsultacji społecznych. W przepisach dotyczących lepszego stanowienia prawa podkreśla się znaczenie tych procedur dla utrzymania równowagi sił oraz demokratycznych mechanizmów kontroli i równowagi w Europie.

W najbliższych dniach podzielimy się z Państwem pewnymi informacjami prawnymi i naukowymi, aby pomóc Państwu w podjęciu świadomej decyzji w sprawie głosowania. Zwrócimy również Państwa uwagę na pewne inicjatywy obywatelskie, z których część została podjęta z inicjatywy UE, a które świadczą o sile przekonań obywateli europejskich wobec proponowanego instrumentu. Szczególnie zależy nam na ustanowieniu otwartej i przejrzystej linii komunikacyjnej z państwem w celu zapewnienia znaczącego i konstruktywnego dialogu.

Mamy nadzieję, że zainicjuje to ożywioną i konstruktywną korespondencję.

Z poważaniem,

………………………………

Nasz pierwszy wkład polega na podkreśleniu krytycznych aspektów testu PCR. Podczas gdy test jest jednym z filarów Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, przedstawiamy naukowe dowody na jego znaczące niedociągnięcia w udowadnianiu infekcji Covid-19. W duchu swobodnego dyskursu i z szacunkiem dla roli Parlamentu jako współustawodawcy przedkładamy Państwu analizę skuteczności testów PCR. Poniżej przedstawiamy zarys kluczowych obszarów budzących wątpliwości.

Test PCR wykrywa specyficzne segmenty materiału genetycznego obecnego w SARS-CoV-2. Jednakże, test PCR nie jest w stanie odróżnić żywych i martwych wirusów. Dlatego też pozytywny wynik testu PCR nie dostarcza żadnych informacji na temat zarażenia danej osoby. Stosowany w izolacji, nie dowodzi, że dana osoba jest aktywnie zakażona, chora lub może zakażać innych (Jefferson et al, 2020 – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v4).

Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 mogą być zarażone przez krótki okres przed wystąpieniem objawów COVID-19 i przez około osiem dni po wystąpieniu objawów. Ze względu na czułość testów PCR, nieaktywne fragmenty wirusa mogą być wykrywane w wymazach z nosa przez okres do 83 dni od początku chór oby (Jefferson i wsp., 2020 – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v). 

Możliwe jest, że osoba, u której test na SARS-CoV-2 dał wynik pozytywny, nie jest nosicielem wirusa, z powodu błędów w protokole testu PCR. Fałszywie dodatnie wyniki mogą również wynikać z zanieczyszczenia podczas pobierania próbki, podczas obchodzenia się z nią w laboratorium, podczas badania osób bezobjawowych oraz z powodu błędów sprzętowych (Craig, 2021 – https://www.pandata.org/a-miscarriage-of-diagnosis/).

„Startery” (krótkie sekwencje genetyczne) używane w testach PCR mogą niedokładnie wykrywać SARS-CoV-2, szczególnie gdy używany jest tylko jeden starter (Borger i inni, 2020 – https://cormandrostenreview.com/report/). Test PCR może pomylić materiał genetyczny z ludzkiego genomu lub z innych koronawirusów z SARS-CoV-2 (Craig, 2021 – https://www.pandata.org/a-miscarriage-of-diagnosis/).

„Próg cyklu” – liczba powtórzeń amplifikacji materiału genetycznego – jest ważny przy interpretacji wyników testu PCR. Jeśli wartość progu cyklu (Ct) jest niska (np. poniżej 25), oznacza to, że jest dużo wirusowego materiału genetycznego i dlatego jest bardziej prawdopodobne, że wirus jest aktywny. Jeśli wartość Ct jest wysoka (np. powyżej 30), bardziej prawdopodobne jest, że infekcja nie jest już aktywna (Jefferson et al, 2020 – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932v4).

Jeśli nie ma aktywnego wirusa, dana osoba nie jest zakaźna.

W listopadzie 2020 roku grupa naukowców przeprowadziła przegląd pracy Corman-Drosten (Corman i wsp., styczeń 2020 – https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045), która wyznaczyła standard dla globalnych testów PCR dla SARS-CoV-2,. Naukowcy, którzy przeprowadzili przegląd stwierdzili, że „praca Corman-Drosten jest poważnie wadliwa w odniesieniu do jej biomolekularnego i metodologicznego projektu” (Borger et al., 2020 – https://cormandrostenreview.com/report/). Autorzy nie odnieśli się jeszcze w odpowiedni sposób do obaw wyrażonych w tym przeglądzie. W styczniu 2021 roku WHO wydała wytyczne techniczne dotyczące testów PCR, w których przedstawiono ograniczenia testów PCR oraz ryzyko uzyskania wyników fałszywie dodatnich (WHO, 2021 – https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05).

W świetle powyższych rozważań należy poddać w wątpliwość zasadność i przydatność obecnych systemów testowania PCR, szczególnie w przypadku testowania osób bezobjawowych. Dowody naukowe wyraźnie wskazują, że test PCR nie może dostarczyć wiarygodnych wyników dotyczących zakażenia wirusem Covid-19. W związku z tym podstawowe założenie wiarygodności diagnozy Covid-19, na którym opierałby się zielony certyfikat cyfrowy oparty na teście PCR, jest nieprawidłowe i może prowadzić do niesprawiedliwego i dyskryminującego traktowania jego posiadacza, któremu uniemożliwiono by korzystanie z podstawowej swobody przemieszczania się w oparciu o wątpliwe podstawy naukowe.

TEMAT NR 2: OBYWATELE PAŃSTW UE MÓWIĄ NIE CYFROWEMU ZIELONEMU CERTYFIKATOWI

Głosuj „NIE” na Zielony Certyfikat Cyfrowy – ponieważ nie „ułatwia” on swobodnego przemieszczania się, ale je uniemożliwia. Wbrew twierdzeniom zawartym w „Memorandum wyjaśniającym” proponowany certyfikat cyfrowy nie „ułatwi”, ale skomplikuje, a nawet utrudni przepływ osób przez granice wewnętrzne. Głosując za tą propozycją, podważysz największe osiągnięcie UE: swobodny przepływ osób w bloku 27 państw.

Oto pięć powodów prawnych, dla których prosimy Cię o głosowanie przeciwko Zielonemu Certyfikatowi Cyfrowemu:

Uwarunkowanie swobodnego przemieszczania się od stanu zdrowia jest nieuzasadnionym ograniczeniem tej wolności. Wprowadzając jednolity unijny format poświadczania spełnienia tego warunku zdrowotnego, wniosek zakotwicza w prawie UE przeszkodę w swobodnym przemieszczaniu się i narusza zasadę swobodnego przemieszczania się w UE zagwarantowaną w art. 45 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Unia. Dyrektywa o swobodnym przepływie (dyrektywa 2004/38 / WE) zezwala na ograniczenia swobodnego przepływu jedynie w indywidualnych przypadkach, w których zobowiązuje również władze do powiadomienia osoby o powodach, dla których ograniczenia są stosowane, oraz do zapewnienia jej dostępu do sądowych lub administracyjnych środków odwoławczych. (Artykuły 29, 30 i 31) Ustawodawca wyraźnie nie pozostawił podstawy prawnej do podejmowania ogólnych decyzji zezwalających na ograniczenia swobody przemieszczania się, takie jak te przewidziane w niniejszym wniosku. Nienaruszalne poszanowanie czterech podstawowych swobód przemieszczania się w Unii – osób, towarów, usług i kapitału – jest potwierdzone licznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE. Co najmniej 76 decyzji (do 2016 r.) świadczy o niezbywalnym charakterze swobodnego przepływu. W żadnym z nich Trybunał nie orzekł za jakimkolwiek jego ograniczeniem, a już na pewno nie ze względów zdrowotnych. Ponadto oczywiste jest, że wniosek przywraca kontrole na granicach wewnętrznych w strefie Schengen. Istnienie Zielonego Certyfikatu to zakłada, ponieważ jego weryfikacja byłaby niemożliwa w przypadku braku takich kontroli. Wreszcie, co jest jeszcze bardziej niepokojące, wniosek nie gwarantuje, że nie będzie można go wykorzystać do dalszych ograniczeń, czy to w odniesieniu do przemieszczania się osób w obrębie lub przez granice krajowe, czy też do jakichkolwiek innych naruszeń. W następnych dniach będziemy nadal przesyłać Państwu informacje prawne i naukowe uzasadniające i wspierające pogląd, że powinniście głosować przeciwko temu bezprecedensowemu atakowi na nasze podstawowe wolności.

Z poważaniem,

…………………………