Europa odrzuca obowiązek szczepień – Polska nadal łamie prawa człowieka

Większość państw Europy ma dobrowolny system szczepień. Polska należy do mniejszości państw byłego bloku wschodniego, gdzie interesy ogromnych korporacji są ponad prawami obywateli do poszanowania życia prywatnego. W zeszłym roku na fali straszenia przez media chorobami, przez wiele europejskich krajów przetoczyła się debata na temat możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień. Powołując się na szacunek dla praw obywatelskich i konstytucji, pomysł ten odrzuciła Szwecja, Niemcy i Dania, a stanowisko ministra zdrowia we Włoszech objęła osoba deklarująca, że jest przeciwna obowiązkowi, skutkiem czego zniesiono obowiązek przedstawiania zaświadczeń w przedszkolach i szkołach. 

Dobrowolne, refundowane szczepienia prowadzi Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja,  Wielka Brytania, a nawet Rosja. Źródło: https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/ Obowiązek dotyczy tylko ośmiu państw UE, w tym Polski.

W zeszłym roku mimo fali protestów włoski rząd zatwierdził prawo rozszerzające liczbę obowiązkowych szczepionek do 10 i wprowadził sankcje za odmowę zgody na ich podanie dziecku m.in. utrudnienia w dostępie do edukacji oraz kary finansowe.
Zdeterminowani rodzice wpłynęli jednak na wynik wyborów, a na nową minister zdrowia powołano osobę przeciwną obowiązkowi szczepień z partii antysystemowej. Źródło
Niechlubnym wyjątkiem jest Francja, która rozszerzyła obowiązekr wprowadzając 11 obowiązkowych szczepionek bez przyjecia których dzieci urodzone po 21 grudnia 2017 r. nie mogą uczęszczać do państwowych szkół i przedszkoli. Stąd
http://www.infovaccin.fr/faq.html
Spowodowało to protest naukowców i medyków apelujących o zniesienie obowiązku, przesuniecie szczepień na po drugim roku życia oraz wycofanie aluminium ze składu szczepionek. www.stopnop.com.pl/francuscy-naukowcy
Wcześniej w grudniu 2016 roku stanowisko zajęła również duńska minister zdrowia wyrażając brak poparcia dla takich rozwiązań.
W maju zeszłego roku szwedzki parlament odrzucił siedem poprawek, które miały wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Uznał, że są sprzeczne z konstytucyjnymi prawami obywateli. Źródło http://www.thenhf.se/riksdagen-rostade-nej-till-alla-vaccinmotioner/
Na podobnym stanowisku stoi niemiecka kanclerz Angela Merkel mimo, że ich kraj przyjął 6 mln często nieszczepionych imigrantów. ? Nie byłoby wiec korzystniej wprowadzić obowiązku szczepień na terenie Niemiec? ? zapytano pod koniec zeszłego roku kanclerz Niemiec w rozmowie opublikowanej na rządowej stronie ? To jest bardzo kontrowersyjne pytanie ? odpowiedziała. ? W Niemczech z wielu dobrych powodów taki obowiązek nie został wprowadzony. Szanujemy prawo obywateli Niemiec do podejmowania takich decyzji we własnym zakresie ? podkreśliła kanclerz.
Warto wspomnieć jaką rolę w budowaniu poparcia dla utrzymania obowiązku mają fałszywe, medialne alarmy straszące rzekomym powrotem chorób. http://stopnop.com.pl/straszenie-epidemiami/
Polscy rodzice postanowili nie czekać na rząd i wzięli sprawy w swoje ręce. Zebrali ponad 120 tysięcy podpisów poparcia dla obywatelskiej ustawy o dobrowolność szczepień. Projekt po nadaniu numeru druku ma trafić do sejmu jesienią. Z jego założeniami i treścią można się zapoznać tutaj www.stopnop.com.pl/ustawa
Autorzy projektu w uzasadnieniu podają dowody na łamanie praw człowieka.

Nakładanie na obywateli w drodze przepisów prawa obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym zostało wielokrotnie uznawane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) za sprzeczne z prawem do poszanowania prawa do życia prywatnego.

 

Prawo to zostało wyrażone w treści art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Stosownie do tego przepisu każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego.

ETPCz kilkakrotnie wypowiadał się w kwestii zgodności obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., 31534/96 w sprawie Wilibald Rudolf Matter przeciwko Słowacja Trybunał uznał, że: Sąd uznaje, że przymusowe badania wnioskodawcy w szpitalu od 19 sierpnia do 2 września 1993 r. stanowią ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1 Konwencji.

 

W decyzji z dnia 9 lipca 2002 r. wydanej w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko rządowi włoskiemu, 42197/98 Sąd uznał, że obowiązkowe szczepienia będące przymusowym świadczeniem zdrowotnym oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1).

 

W wyroku z dnia 15 marca 2012 r., 24429/03 w sprawie Sergey Dmitriyevich Solomakhin ca Ukraina Trybunał uznał, że: Obowiązkowe szczepienia ? jako przymusowe świadczenia zdrowotne ? oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, które obejmuje fizyczną i psychiczną integralność osoby, zagwarantowanego w art. 8 § 1.

 

Podsumowując, orzecznictwo ETPCz w kwestii prowadzenia obowiązkowych świadczeń zdrowotnych, w tym obowiązku szczepień jest jednoznaczne ? obowiązek ten stoi w sprzeczności z prawem do poszanowania prywatności.

 

W tym kontekście zasadne jest stwierdzenie, że w obecnej sytuacji zobowiązanie obywateli do poddania się szczepieniom stanowi nie tylko naruszenie art. 31, art. 47 Konstytucji RP ale także prawa do poszanowania życia prywatnego wskazanego wprost w art. 8 § 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 

Justyna Socha
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie tego artykułu z podaniem źródła.