Podpisz list otwarty: LEKARZE BEZ CENZURY

PODPISZ! UDOSTĘPNIJ!
SUMIENIE vs ?JEDYNIE SŁUSZNA PRAWDA?
Czy zgadzasz się z cenzurowaniem lekarzy? Czy zaufasz lekarzom, którzy nie będą mogli wyrazić swojej opinii? Czy będziesz chciał się leczyć u nich, jeśli nie będą mogli mówić tego, co dyktuje im sumienie, wiedza i doświadczenie?
Całość listu otwartego, link do petycji:
https://www.petycjeonline.com/lekarze_bez_cenzury

Listy otwarte i apele lekarzy tutaj www.stopnop.com.pl/wiedza

Lekarze bez cenzury!

Czy zgadzasz się z cenzurowaniem lekarzy? Czy zaufasz lekarzom, którzy nie będą mogli wyrazić swojej opinii? Czy będziesz chciał się leczyć u nich, jeśli nie będą mogli mówić tego co dyktuje im sumienie, wiedza i doświadczenie?

Czy wiesz, że izby lekarskie od lat cenzurują lekarzy, a w tej chwili ograniczają wolność słowa tym, którzy w publicznych apelach i listach otwartych ośmielili się wyrazić odmienne zdanie odnośnie polityki zdrowotnej, którą forsuje rząd, jak również w kwestii bezpieczeństwa szczepionek przeciwko Covid-19?

Czy pozwolisz, żeby szykanowały ich pomimo tego, iż Art. 4. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówi ?Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną„? Jeżeli nie obronimy wolności wypowiedzi lekarskiej, to zasada primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) już wkrótce nic nie będzie znaczyła.

Wiele polskich i międzynarodowych aktów prawnych (1) potwierdza to, że wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i jest podstawowym prawem człowieka i pacjenta. Cenzurowanie głosu lekarzy zagraża nam wszystkim: jeśli lekarz nie będzie mógł wyrazić swojej opinii, pacjent nie będzie mógł świadomie podjąć decyzji o stosowanych zabiegach medycznych.

Postawa tych lekarzy zasługuje na ogromny szacunek, ponieważ wykazali się bohaterstwem i odwagą, dlatego nie godzimy się na ich piętnowanie.

Mówimy VETO!

Dołącz do nas w walce o WOLNOŚĆ wypowiedzi lekarzy. Niech cała Polska stanie razem w ich obronie tak, jak oni stanęli w obronie naszego zdrowia i życia. Gdyby ich głosu wysłuchano w debacie publicznej, moglibyśmy uniknąć wielu tragedii:

  • utraty zdrowia i życia na skutek pozbawienia pacjentów opieki lekarskiej
  • zaburzeń psychicznych i zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży spowodowanych zamknięciem szkół i izolacją
  • problemów ekonomicznych wielu rodzin i bankructw spowodowanych zamknięciem gospodarki
  • depresji i samobójstw, itd.

_______________________________________________________

 *** Prosimy pamiętać o potwierdzeniu podpisu! *** Po podpisaniu petycji strona petycjeonline.pl wysyła link potwierdzający, w który należy kliknąć żeby potwierdzić petycję. Bez potwierdzenia podpis jest nieważny.  

————————————————————————————

Do:
Pana Grzegorza Wrony
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Oraz
Pana prof. dr hab. Andrzeja Matyji
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,
Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Państwa o natychmiastowe zaprzestanie przesłuchiwania oraz prowadzenia dalszych czynności procesowych w stosunku do lekarzy, którzy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego wyrazili publicznie swoją opinię dotyczącą covidowej polityki rządu, jak również wątpliwości odnośnie szczepionek przeciwko Covid-19 wbrew szeroko reklamowanej i nagłaśnianej w mediach opinii ekspertów rządowych o ich domniemanym bezpieczeństwie.

Lekarze Ci działali zgodnie z Art. 2. 2. Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącym o tym, iż ?Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.? Do respektowania której to zasady, również Państwa wzywamy.

Zgodnie z Art. 4. Kodeksu Etyki Lekarskiej ?Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.?, której to swobody w tej chwili zabraniają Państwo lekarzom.

Jako obywatele RP jesteśmy im niesamowicie wdzięczni za ich odwagę, że wbrew naciskom politycznym, i jak widzimy również naciskom izb lekarskich odważyli się wyrazić swoje szczere wątpliwości w stosunku do tych nowych, i tak mało zbadanych szczepionek, żeby nie narażać życia i zdrowia Polaków.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem wolności słowa jaki wydaje się panować w środowisku lekarskim. Domagamy się zaprzestania wszelkich represji ze strony izb lekarskich w stosunku do lekarzy, którzy podpisali w/w apele jak również w stosunku do wszystkich innych, którzy odważą się mieć inną opinię niż ta przekazywana w mediach mainstreamowych.

Niezależnie od tego, czy popieramy apele lekarzy i naukowców, czy nie, uważamy, że nie można zamykać im ust, straszyć przesłuchaniami i prowadzeniem czynności procesowych. Jeżeli część środowiska medycznego nie zgadza się z opinią w nich wyrażoną, to czy nie słuszne byłoby doprowadzenie do merytorycznej debaty publicznej?

Każdy człowiek ma prawo do poznania różnych opinii lekarzy i naukowców, oraz do podjęcia wolnej i świadomej decyzji w sprawie swojego zdrowia i dlatego domagamy się, żeby przestali Państwo prześladować lekarzy, którzy odważą się wyrazić inną opinię niż ta jedyna, akceptowalna przez rząd.

Jak mówi Dr Zbigniew Hałat, były Główny Inspektor Sanitarny, lekarz i epidemiolog: W biologii i medycynie nie robi się niczego na rozkaz polityków, bo inaczej to totalitaryzm…

Z poważaniem,
Pacjenci w obronie lekarzy


Do wiadomości:
Pan dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Pan dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Pan dr Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

—————————————————
(1) Akty nawiązujące do praw pacjenta/człowieka
? Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy – Szczepionki Covid-19: względy etyczne, prawne i praktyczne https://pace.coe.int/en/files/29004/html
? Kodeks Norymberski http://p-ntzp.com/files/07Kodeks.pdf
? Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ? art. 3 ? prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody; http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422
? Konwencja Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie ? art. 5 stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję; https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf
? Europejskiej Karty Praw Pacjenta http://www.przychodnia-prima.pl/strefa-pacjenta/europejska-karta-praw-pacjentow-i-deklaracja-praw-pacjenta-who.html
? Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf

Pacjenci w obronie lekarzy