Pomorze walczy z przymusem szczepień – petycja o przestrzeganie praw człowieka i pacjenta

Dzisiaj 17 marca 2017 r. reprezentanci pomorskiej grupy wsparcia „STOP NOP” przekażą wojewodzie petycję o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień. O godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z udziałem Justyny Sochy ze STOP NOP w Domu Harcerza (Gdańsk, ul. Za murami 2/10) pt. „Przymus szczepień a nasze prawa”.

Zapraszamy do pomocy w organizacji kolejnych wydarzeń w ramach wojewódzkich i lokalnych grupa wsparcia „STOP NOP”. 

Informacja dla mediów:

„Zapraszam na konferencję prasową połączoną z wręczeniem petycji do Wojewody Pomorskiego, Pana Dariusza Drelicha wzywającą do przestrzegania Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaniechanie nakładania na rodziców uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień dzieci.

17 marca (piątek) o godzinie 15:00
przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27

W konferencji wezmą udział: wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP? Pani Justyna Socha i rodzice dzieci przymuszanych do poddania ryzykownemu zabiegowi medycznemu wbrew ich woli.

Wojewoda Pomorski stosuje uciążliwe środki egzekucyjne w postaci wysokich grzywien w celu przymuszenia rodziców do poddania małoletnich dzieci obowiązkowym szczepieniom wbrew ich woli, co stanowi czynność bezprawną w rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych. W załączeniu przedstawiamy Państwu skan takiego wezwania a podczas konferencji prasowej i w treści petycji, którą złożymy na ręce Wojewody Pomorskiego przedstawiamy szczegółową argumentację.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP? działa w celu ochrony zdrowia i życia dzieci. Postulujemy o nowy system identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), utworzenie specjalnego funduszu odszkodowań wzorem 14 państw europejskich, utworzenie listy niezależnych ekspertów, zniesienia sankcji i ustawowego obowiązku szczepień oraz wprowadzenia dobrowolnych, refundowanych szczepień wzorem 18 państw europejskich.

Tego samego dnia, o godzinie 16.30 w Domu Harcerza, Gdańsk, ul. Za murami 2/10 odbędzie się spotkanie z Panią Justyną Socha.
Na oba spotkania został zaproszony Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich, aby osobiście mógł zapoznać się z problemami i sytuacją rodzin, na które nakłada grzywny.”

Petycja o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaprzestanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień zdrowych osób.

Niniejszym na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy o petycjach ponownie żądamy zaprzestania przez Wojewodę Pomorskiego nakładania grzywien w celu indywidualnego przymuszenia do szczepień zdrowych dzieci wbrew woli rodziców w celu zmuszenia do poddania ryzykownemu zabiegowi medycznemu, co stanowi prześladowanie w celu odebrania praw podstawowych w rozumieniu Art. 118a §3 a) Kodeksu karnego.

Zgłaszamy również naruszenie obowiązującego prawa poprzez działanie organu niezgodne z właściwością i kompetencjami ustawowymi oraz zasadami współżycia społecznego. Nakładanie drastycznie wysokich grzywien, prowadzi do niszczenia rodzin, zagraża ich poczuciu bezpieczeństwa, poważnie pogarsza sytuację majątkową i społeczną wpływając negatywnie na warunki wychowania dzieci.

Uzasadnienie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP? jest instytucją społeczną powołaną do działań na rzecz ochrony praw człowieka i praw pacjenta w polskim systemie opieki medycznej, oraz wspierania represjonowanych przez polski system osób stosujących alternatywne w stosunku do szczepień metody zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Swoje cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez wsparcie prawne dla osób nie szczepiących, szczepiących wg indywidualnego kalendarza szczepień oraz dotkniętych niepożądanymi odczynami poszczepiennymi czy też innymi powikłaniami, które wystąpiły po szczepieniu.

W związku z prowadzoną działalnością, władze stowarzyszenia znalazły się w posiadaniu informacji i dowodów o zamierzonym stosowaniu przez organ uciążliwych środków egzekucyjnych w celu zmuszenia rodziców do poddania małoletnich dzieci obowiązkowym szczepieniom wbrew woli, co stanowi czynność bezprawną w rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych.

Podkreślamy, że prawo osoby do odmowy wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych zostało zagwarantowane przez art. 31 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z przywołanym art. 16 pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tejże ustawy. Analogiczną regulację zawierają przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty jak i postanowienia Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie z 19 listopada 1996 r., przede wszystkim zaś jej art. 5 oraz art. 8.

Co więcej Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniach Matter vs Słowacja z dnia 5 lipca 1999 r. oraz Salvetti vs Włochy z dnia 9 lipca 2002 r. wskazał:

„Trybunał przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98 , DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji, który stanowi co następuje: 

Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków, zgodnie z prawem i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, na ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Trybunał uważa, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczając ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez art. 8 ust. 1.?

W związku z niekonstytucyjnymi działaniami Ministra Zdrowia, jak i organów administracji w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych, dochodzi do naruszenia podstawowych praw i wolności osób nie stosujących zaleceń zawartych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego (Program Szczepień Ochronnych), który to komunikat nie jest źródłem prawa. Również Wojewoda nie ma kompetencji do wydawania postanowień nakładających indywidualne terminy szczepień dla zdrowych osób oraz grzywny w celu przymuszenia do ich wykonania w tych terminach.

Obowiązek szczepień i nakładanie grzywien w celu przymuszenia do szczepień narusza następujące przepisy Konstytucji: art. 48, 72 i 53 gdy przymus podania szczepionki godzi w przekonania religijne obywatela, czego Organ nie ustala w toku analizy materiału dowodowego. Może to wynikać np. z występowania w składzie dużej części szczepionek materiału organicznego pochodzącego ze świń i/lub z abortowanych płodów ludzkich.

Obowiązek szczepień godzi w art. 30 Konstytucji gwarantujący niezbywalne prawo do poszanowania godności człowieka. Obejmuje on także prawo do ochrony przed naruszeniem integralności cielesnej przez przerwanie tkanek (uszkodzenie ciała) i/lub przez wywołanie wprowadzeniem substancji do organizmu stanu patologicznego w rozumieniu stanu odbiegającego od normalnego (rozstrój zdrowia).

Obowiązek szczepień narusza również art. 39 Konstytucji. Żaden lekarz w Polsce nie podpisze oświadczenia, że zastosowanie szczepienia nie wywoła w konkretnym przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych lub innych komplikacji zdrowotnych. W Polsce nie stosuje się dostępnej wiedzy, pozwalającej na maksymalizację bezpieczeństwa szczepień.

Ustalenie bezpieczeństwa szczepień w konkretnym przypadku jest dokonywane na drodze eksperymentu, polegającego na wcześniejszym podaniu szczepionki i obserwowaniu efektów, a następnie uznaniu, że skoro eksperyment na danej osobie się nie powiódł, to są podstawy do dalszego zaprzestania szczepień tej konkretnej osoby. Rodzice nie wyrażają zgody na takie eksperymenty w rozumieniu art. 39 Konstytucji.

Obowiązek szczepień narusza art. 31 ust. 1 Konstytucji. Wolność obejmuje także prawo do decydowania o swoim ciele i stanie zdrowia. Ponieważ życie i zdrowie są najwyższymi wartościami a obowiązek ich poszanowania wynika z godności człowieka, to każda ingerencja w to prawo, wymaga szczególnie dużej ostrożności ze strony państwa. Nakazanie wstrzykiwania sobie substancji bez pełnej znajomości długofalowych skutków tej czynności, jest bez wątpienia ingerencją w prawo wolności.

Z kolei art. 31 ust. 3 Konstytucji pozwala na ograniczenie prawa wolności w celu m.in. „ochrony zdrowia publicznego„. Szczepienia nie są jednak po to, by leczyć z chorób, lecz mają charakter profilaktyczny.

Zgodnie z art. 87 Konstytucja jednym ze źródeł prawa są ratyfikowane umowy międzynarodowe. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności przestrzegać Konstytucji i innych przepisów prawa, tymczasem stosowanie wobec obywatela środków przymusu, czy zastraszania w celu realizacji obowiązku poddawania dziecka szczepieniom stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Trybunału Praw Człowieka.

Organ administracji publicznej jest zobowiązany prawem podejmować tylko te czynności, do których ma kompetencje, co w świetle powyższego oznacza naruszenie przez Wojewodę przepisów art. 7 Konstytucji w związku z art. 9.

Ponadto z informacji przekazanych stowarzyszeniu wynika, iż organ nakłada grzywny nie badając przy tym sytuacji rodzinnej jak i majątkowej osób zmuszanych tymi sankcjami do poddania dziecka nielegalnej procedurze przymusowego leczenia, jaką w świetle prawa jest  egzekwowany obowiązek szczepienia. W większości przypadków postępowania egzekucyjne w celu zmuszenia do poddania się obowiązkowym szczepieniom prowadzone są przeciwko obojgu rodziców odrębnie, a łączna kwota sięgająca niejednokrotnie wysokości kilku a nawet kilkunastu tysięcy zł, i jest dramatycznie dotkliwa dla rodzin – Wojewoda z pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że kwota ta może stanowić nawet wielokrotność miesięcznych dochodów rodziny.

Brak w treści postanowień o nałożeniu grzywny wyjaśnienia przesłanek, jakimi kierował się organ przy zastosowaniu grzywny w celu przymuszenia. Powyższe oznacza całkowitą arbitralność w tym zakresie i prowadzi do sytuacji, w której rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego w tej części wymyka się spod kontroli sądu.

Rozstrzygnięcia w takiej formie stanowią również naruszenie przepisów międzynarodowych w zakresie praw podstawowych, i mogą być skutecznie skarżone przed Europejskim Trybunałem Prawa Człowieka – szczególnie, iż polskie prawo administracyjne nie spełnia cywilizowanych norm prawnych, w związku z czym od dawna jest przedmiotem przegranych Polski w orzeczeniach ETPC – analizy Rzeczników Praw Obywatelskich Jana Kochanowskiego [1] oraz Ireny Lipowicz [2].

Informujemy tym samym organ, że zgodnie z obowiązującymi Polskę prawnymi standardami międzynarodowymi, prowadzone w sprawie egzekucji obowiązku szczepień postępowania egzekucyjne, których skutkiem jest nałożona sankcja administracyjna, podlegają takim samym kryteriom oceny legalności prawnej, jak sprawa karna.

Stowarzyszenie wzywa więc Wojewodę do uwzględnienia obowiązujących Polskę przepisów międzynarodowych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby usunąć przesłanki do nałożenia na Polskę karnych sankcji finansowych w wyniku masowych skarg poszkodowanych w tym zakresie obywateli.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę m.in. na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego dotyczące kar administracyjnych. Trybunał w Strasburgu opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia ?sprawy karnej” i dąży do szerokiego stosowania gwarancji procesowych zawartych w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. W konsekwencji sprawy rozpatrywane na tle art. 6 EKPC Trybunał traktuje jako sprawy karne, niezależnie od tego jak są kwalifikowane w prawie krajowym. […]”

Nadmieniam, że treść petycji została skorygowana po konsultacjach społecznych.

W związku z tym wzywamy jak w petitum.