Szansa na dobrowolność szczepień w Europie – napisz do europosłów!

20 marca 2018 r. ma się odbyć w parlamencie europejskim posiedzenie komisji zdrowia i środowiska (ENVI) dotyczące głosowania nad poprawkami do projektu rezolucji ?w sprawie uchylania się od szczepień i spadku liczby szczepień w Europie?. Kilku posłów – w tym Bolesław Piecha – chce cenzury w internecie i wynikającego z braku dostępu do pełnej wiedzy, poparcia dla podawania szczepionek pod przymusem w całej Europie.

Pisaliśmy o tym tutaj. http://stopnop.com.pl/rezolucja-szczepienia/

Poseł Urszula Krupa zgłosiła następujące poprawki zasugerowane przez STOP NOP we współpracy z mecenasem Arkadiuszem Tetelą.

? (?) biorąc pod uwagę występujące rozbieżności w zawartości treści ulotek szczepionek produkowanych dla poszczególnych Państw Członkowskich wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia niezależnych badań szczepionek dopuszczonych do obrotu na ich terytorium celem zweryfikowania prawdziwości danych podawanych przez producentów, w szczególności w zakresie składu szczepionek oraz możliwych niepożądanych odczynów poszczepiennych – mówi pierwsza z nich.

– Wzywa państwa członkowskie i Komisję do propagowania kampanii podnoszenia świadomości wśród lekarzy, którzy przepisują szczepienia, z podkreśleniem ich obowiązków, w tym obowiązku dostarczania pacjentom (lub prawnym opiekunom pacjentów) wyczerpujących informacji na temat obowiązkowych i zalecanych szczepionek, w szczególności w zakresie przeciwwskazań do podania szczepionek oraz możliwych działań niepożądanych, tak aby mogli oni podjąć świadomą decyzję; wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy za nieudzielenie powyższych informacji ? brzmi kolejna.

– Wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia dobrowolności szczepień, zapewniając wszystkim podmiotom gotowym do zaszczepienia się dostęp do bezpłatnych szczepionek oraz do tworzenia funduszy odszkodowawczych za niepożądany odczyn poszczepienny w krajach gdzie szczepienia są obowiązkowe ? mówi najważniejsza z poprawek.

– Wzywa Państwa Członkowskie do stworzenia celowego funduszu odszkodowawczego przeznaczonego na wsparcie finansowe, rehabilitację osób, u których wystąpiły powikłania po podaniu szczepionki ? ponieważ tylko czternaście państw europejskich takie fundusze wprowadziła.

– Wzywa państwa członkowskie do monitorowania działań niepożądanych wywołanych przez szczepionki, prowadzenia rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych, wprowadzenia kontroli sądowej nad tymi rejestrami, podejmowaniem działań zmierzających do zminimalizowania lub wyeliminowania działań niepożądanych wywołanych przez szczepionki ? to także postulat STOP NOP wysuwany do polskich władz.

Poprawki mają zostać przegłosowane 20 marca 2018 roku przez komisję ENVI.

Apel do propagowania:

*** SZANSA NA DOBROWOLNOŚĆ SZCZEPIEŃ W EUROPIE ***

PILNE: Poseł Urszula Krupa zgłosiła przełomowe poprawki dotyczące dobrowolności szczepień i odpowiedzialności za ich skutki do projektu rezolucji. Projekt pierwotnie powstał w celu wprowadzenia cenzury w internecie i obowiązku szczepień w całej Europie. Zgłoszone poprawki do agresywnego projektu zostały przekazane pani poseł przez STOP NOP, a opracowane przez mecenasa Arkadiusza Tetelę. Transmisję z głosowaniem będzie można oglądać 20 marca od godziny 9:00 tutaj http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20180320-0900-COMMITTEE-ENVI

Międzynarodowa organizacja EFVV, której STOP NOP jest członkiem https://www.efvv.eu/ planuje zorganizować konferencję prasową w Parlamencie Europejskim, kwestionującą rezolucję dot. szczepień. Zamierza zakwestionować założenie, że szczepionki „chronią”, zweryfikować dane dotyczące skuteczności i kosztów, a także twierdzenia o bezpieczeństwie i konsekwencjach dla zdrowia, żądać przejrzystości i zmiany systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz bardziej wnikliwej analizy chorób, które są skutkiem podawania szczepionek.

PROSIMY O ALARMOWANIE POSŁÓW ŻEBY POPARLI POPRAWKI I POTRZEBY ZMIAN!

Europosłowie


UDOSTĘPNIJ APEL DLA INNYCH I ZAPROŚ DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ!

SZABLON WIADOMOŚCI E-MAIL DO POSŁÓW NA PE – UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZAWIERA TWÓJ ADRES I SPERSONALIZUJ TEKST

Szanowny ???..,

Piszę jako zaniepokojony obywatel, rodzic i członek/zwolennik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP oraz EFVV (Europejskie Forum Czujności Szczepionkowej), które reprezentuje 25 krajów europejskich i setki tysięcy innych rodziców.

Wzywam Panią/Pana, jako naszego przedstawiciela/naszą przedstawicielkę w Europie, do poparcia poprawek do rezolucji w sprawie szczepień zgłoszonych przez poseł Urszulę Krupę, popierających dobrowolność szczepień, co stanowi realizację prawa człowieka do świadomej zgody na zabieg medyczny. http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/poprawki-do-rezolucji-w-sprawie-szczepie%C5%84-21.pdf oraz zapobiegnie takim tragediom jak w filmie „Po pierwsze nie szkodzić”. https://www.youtube.com/watch?v=NcYxKSKZiJg

Wzywam również do przyłączenia się do posłów do PE z różnych krajów i zadawania kluczowych pytań Komisji Europejskiej odnośnie rezolucji dotyczącej szczepionek. Pytania dotyczące skuteczności, kosztów, bezpieczeństwa i konsekwencji zdrowotnych, przejrzystości oraz europejskich systemów zgłaszania działań niepożądanych po szczepieniach oraz chorób będących następstwem szczepionek wciąż pozostają bez odpowiedzi. Pytania te zostaną zadane Komisji Europejskiej podczas wydarzenia, które odbędzie się prawdopodobnie przed końcem marca, kiedy skończy się konsultacja ENVI dotyczące rezolucji. 

Petycja EFVV została przetłumaczona na 12 języków i podpisana przez ponad 140 000 osób z całej Europy:

https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe

Proszę na bieżąco informować mnie o swoim wsparciu w żądaniu większej transparentności w zakresie uzgodnień dotyczących szczepień i skontaktować się z EFVV, w celu uzyskania dalszych informacji board@efvv.eu oraz Stowarzyszeniem STOP NOP w Polsce stopnop@gmail.com

Bardzo dziękuję,

Honorable Mr/Ms

I am writing as a concerned citizen, parent and member / supporter of the National Association for Vaccination Knowledge STOP NOP and EFVV (European Vigilance Forum), which represents 25 European countries and hundreds of thousands of other parents.
I am calling you, as our representative / representative in Europe, to support the amendments to the resolution on vaccinations submitted by MP Urszula Krupa, supporting the voluntary vaccination, which is the implementation of the human right to informed consent to the medical procedure:
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/Amendments-to-the-Draft-Resolution-on-Vaccination.docx and will prevent such tragedies as in the film „First, do no harm.” https://www.youtube.com/watch?v=NcYxKSKZiJg
I am also calling for joining MPs from different countries and asking key questions to the European Commission regarding the resolution on vaccines. Questions about effectiveness, costs, safety and health consequences, transparency and European reporting systems for vaccine related adverse reactions and vaccine related diseases still remain unanswered. These questions will be asked to the European Commission during the event, which will probably take place before the end of March, when the ENVI consultation on the resolution finishes. The EFVV petition has been translated into 12 languages and signed by more than 150,000 people from all over Europe:
https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe
Please keep me informed about your support in requesting greater transparency regarding vaccination arrangements and contact of EFVV for further information board@efvv.eu and STOP NOP Association in Poland stopnop@gmail.com
Thank you very much,

(Twój podpis)