Przyszło wezwanie na szczepienia – co teraz?

Dzwonili do mnie z przychodni pytając kiedy zaszczepię. Co mam im powiedzieć? – Dostałam wezwanie – co teraz? – codziennie dostajemy dziesiątki takich pytań.

Przekornie zapytamy – a co odpowiesz gdy zadzwoni do ciebie fryzjer? Sprzątaczka? Dentysta? Personel punktu usługowego jakim jest przychodnia nie ma prawa podejmować takich działań. A ty nie masz obowiązku rozmawiać na temat wrażliwych danych medycznych z osobą niemożliwą do zidentyfikowania przez telefon. Szczególnie w dobie RODO. Przepisy przewidują, że to LEKARZ ma poinformować o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych. I TO WSZYSTKO. A wizyta u lekarza to osobna sprawa. A więc grzecznie poinformuj o tym dzwoniącą osobę i rozłącz się.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 17 pkt 9.:

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych.

Być może nie chcesz już szczepić po doświadczeniu niepożądanego odczynu poszczepiennego lub rozmowach z lekarzami, lekturze ulotek i literatury, idziesz droga środka chcąc szczepić wybiórczo, opóźniać szczepienia lub szczepić pojedynczymi szczepionkami. Często takie decyzje dotyczą rodzin, gdzie dwoje rodziców musi iść na kompromis. Zwykle dla urzędników medycznych w każdym z tych przypadków jesteś rodzicem „opornym”, antyszczepionkowcem, osobą, dla której decyzji nie ma szacunku w systemie obowiązkowych szczepień. Pomocny w podjęciu decyzji może być artykuł dr n.med. Doroty Sienkiewicz o alternatywnym kalendarzu szczepień. ?Bezpieczne szczepienia?. Polecamy też lekturę książek i badań dotyczących szczepień.

Jakie masz prawa? Jakie obowiązki ma lekarz?

Przede wszystkim ty masz obowiązek wobec swojego dziecka. Dbać o jego dobro. A więc jeśli sanepid podejmie próby nakłonienia cię do szczepienia według sztywnego, urzędniczego komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego (który nie jest źródłem prawa, dlatego nie  może wyznaczać terminów szczepień, co potwierdza wyrok sądu), idź do lekarza i oczekuj udzielenia informacji zgodnie z oświadczeniem w sprawie świadomej zgody na szczepienia. http://stopnop.com.pl/oswiadczenie-przychodnia/

27.05.2020

Uwaga! W czasie ogłoszonego stanu epidemii nie polecamy osobistej wizyty u lekarza. Warto wysłać oświadczenie inspirując się np. tą treścią. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW WS. OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

Niniejszym celem wykonania nałożonego obowiązku poddania naszego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym oświadczamy, że stawimy się na badaniu kwalifikacyjnym po odwołaniu w Polsce stanu epidemii. Obecnie wizyta w placówce podstawowej opieki zdrowotnej może narazić nasze dziecko i nas na ryzyko kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, szczególnie gdy regularnym testom nie są poddawani lekarze i personel medyczny. 

Może się to wiązać z ryzykiem zakażenia, a także koniecznością uciążliwej kwarantanny, obowiązkowej hospitalizacji lub przymusowego podania leków, co może narazić naszą rodzinę na niebezpieczeństwo. 

Oświadczamy, że nie jesteśmy osobami uchylającymi się od szczepień. 

Po ustaniu stanu epidemii, wniesiemy o wystawienie przez lekarza kwalifikującego do szczepienia, zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do którego załącznikiem będą wyniki badań przeprowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionek. 

……………………………….

data i podpisy rodziców

To bardzo ważne – zyskujesz dowód!

Przeczytaj też o prawie do świadomej zgody na zabieg medyczny.

Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny?

? art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
? art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
? art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2;
? art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Dostałem grzywnę – jak się bronić?

Jeśli mimo to dostaniesz grzywnę możesz liczyć na pomoc kancelarii adwokackiej w ramach umowy ze STOP NOP. Tutaj znajdziesz zasady pomocy. www.stopnop.com.pl/grzywna Dzięki oświadczeniu w sprawie świadomej zgody na szczepienia złożonemu wcześniej na wizycie u lekarza zyskujesz dowody do wykorzystania w odwołaniach. Ważne jest żeby podjąć również działania zmierzające do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli NOP wystąpił u dziecka.

Może się zdarzyć, że grzywny nie uda się umorzyć, wtedy zyskujesz szansę zaskarżenia jej do sądu, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka– w czym STOP NOP wspiera rodziców. Zyskasz też czas (nawet kilka lat), choć są dwa województwa, które nakładają kolejne grzywny mimo odwołań od poprzedniego postanowienia o nałożeniu grzywny (pomorskie i kujawsko – pomorskie). Może się też okazać, że wojewoda upomni się o zapłacenie grzywny, gdy Minister Zdrowia podtrzyma postanowienie.

W wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., 31534/96 w sprawie Wilibald Rudolf Matter przeciwko Słowacja Trybunał uznał, że: Sąd uznaje, że przymusowe badania wnioskodawcy w szpitalu od 19 sierpnia do 2 września 1993 r. stanowią ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1 Konwencji.

W decyzji z dnia 9 lipca 2002 r. wydanej w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko rządowi włoskiemu, 42197/98 Sąd uznał, że obowiązkowe szczepienia będące przymusowym świadczeniem zdrowotnym oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1).

W wyroku z dnia 15 marca 2012 r., 24429/03 w sprawie Sergey Dmitriyevich Solomakhin ca Ukraina Trybunał uznał, że: Obowiązkowe szczepienia ? jako przymusowe świadczenia zdrowotne ? oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, które obejmuje fizyczną i psychiczną integralność osoby, zagwarantowanego w art. 8 § 1.

Skarga do sądu kosztuje pracę prawników. Jeśli cię nie stać na pokrycie tych kosztów wyślij wniosek z uzasadnieniem o pokrycie tych koszów przez Stowarzyszenie. Organizujemy pomoc żeby doprowadzić do zmian systemowych i zmiany prawa, więc zależy nam żeby skarg do sądów i trybunału było jak najwięcej. Tu nie wystarczy już tylko polityka uników. W sprawie pomocy w pokryciu kosztów napisz na stopnop@gmail.com

Zapamiętaj! Masz prawo żądać dowodów, że zabieg, który urzędnicy medyczni próbują wymusić u twojego dziecka bez twojej świadomej zgody, jest dla niego bezpieczny.

Jest możliwa konsultacja indywidualna (telefoniczna lub spotkanie). Mile widziana darowizna dla Stowarzyszenia. Kontakt stopnop@gmail.com