Student wygrał z Ministrem Zdrowia w sprawie informacji o preparatach – publikujemy odpowiedz

Damian ponad rok temu 8 lipca 2021 r. wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym z Ministerstwem Zdrowia, który zobowiązał urząd do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień przeciw Covid-19. „Co ja narobiłem? Czemu dopiero teraz jest to nagłaśniane?! Korzystajcie z tego wyroku jak możecie. Ministerstwo Zdrowia się doszczętnie skompromitowało – skomentował w mediach społecznościowych.
Wyrok jest dostępny na stronie
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/560470AB08

Sąd wskazał, że: „Elementem rzetelności działania organów demokratycznego państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, łączącego się z powszechnie aprobowaną w państwach demokratycznych, zasadą „otwartego rządu”, oznaczającą transparentność działalności wszystkich organów władz publicznych (por. wyrok NSA z 10 stycznia 2014 r. , I OSK 2213/13, publik. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Poniżej publikuję dwie odpowiedzi od Ministra Zdrowia udzielone studentowi po wyroku sądu.

Sąd opisał w wyroku postawę organu: „Odnośnie pytania nr 1 „Czy zarezerwowano fundusze na wypłatę odszkodowań za ewentualne powikłania po szczepionce przeciwko COVlD-19? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?” organ nie udzielił na nie odpowiedzi. W zakresie tego pytania stwierdził jedynie, że kwestie odpowiedzialności w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych nie leżą w kompetencjach organu. Przy czym podał, że planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią odczyny poszczepienne, a w szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie. Udzielona odpowiedź nie odpowiada więc w żaden sposób na zadane pytanie.

Po wyroku sądu 8 lipca 2021 ministerstwo odesłało w odpowiedzi do dwóch stron internetowych dotyczących procedowanej ustawy o funduszu kompensacyjnym nie odpowiadając na pytanie o wysokość funduszów.

Również organ nie odpowiedział na pytanie nr 2 „Ile kupiono szczepionek? Ile kosztowały? Z Jakiej firmy farmaceutycznej pochodzą te szczepionki?”

Zobowiązany wyrokiem sądu organ odpowiedział: „Według stanu na dzień 29 grudnia 2020 r. przekazano środki celem zasilenia przez
Polskę Emergency Support Initiative ? Instrumentu Wsparcia w Sytuacjach
Nadzwyczajnych (ESI) w kwocie 129.921.738,94 zł. „

Brak ma także odpowiedzi na pytanie nr 3 „Czy firmy farmaceutyczne, o których mowa w pytaniu nr 2, zostały zwolnione od odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne? Z jakiego powodu? Odnosząc się do tego pytania organ, zasłonił się ogólnym stwierdzeniem o braku kompetencji w zakresie kwestii odpowiedzialności za wystąpienie negatywnych odczynów poszczepiennych.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało: „Komisja Europejska opublikowała umowy zakupu szczepionek zawartych z Pfizer/BioNTech, Moderną, AstraZeneca, Janssen, Sanofi-GSK oraz CureVac z wyłączeniem elementów
stanowiących dane niejawne. Dokumenty dostępne z częściowo utajnionym
informacjami dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-
vaccines-strategy_pl#documents. (…) Jednocześnie wskazać należy, iż
dokumenty te są częściowo chronione przed ujawnieniem na podstawie rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
(Dz.Urz.UE.L Nr 145, str. 43).”

Minister nie udzielił też żadnej odpowiedzi na pytania nr 7 „Czy lekarze byli szkoleni w sprawie szczepień przeciwko COVłD-19? Jeśli tak, to w jaki sposób rozdysponowano fundusze na ten cel? Kto wspierał te szkolenia? Czy była to jakaś firma farmaceutyczna?”

Także nie została udzielona odpowiedź na pytanie nr 8 „Jakie dowody bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 posiada Ministerstwo Zdrowia? Czy wśród tychże dowodów są dokumenty urzędowe, czy tylko badania naukowe?

Nie udzielono też odpowiedzi na pytanie nr 9 dotyczące „Podania imion, nazwisk i funkcji publicznych przez urzędników wchodzących w skład zespołu który opiniował i zatwierdził szczepionki przeciwko C0VID-19”.

Ponadto nie udzielono pełnej odpowiedzi na pytanie nr 10 „Kto ocenił szczepionkę przeciwko C0V1D-19 jako bezpieczną dla społeczeństwa?”