Vaccinegate. Ostateczny raport techniczny – Analiza profilu molekularnego szczepionek

 

Przedmowa

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za bardzo przydatne komentarze otrzymane od osób, które dokonały przeglądu wyników analiz przeprowadzonych badań naukowych związanych z produktam Priorix Tetra i Infanrix Hexa. Przedstawione problemy krytyczne, okazały się bardzo przydatne i umożliwiły dodanie integracji techniczno-naukowych w celu wyjaśnienia wykonanych wcześniej analiz.Przedstawione krytyczne kwestie były rzeczywiście bardzo przydatne, aby dodać integrację techniczno-naukową zdolną do wyjaśnienia wykonanej pracy. Wierzymy, że tylko dzięki zdrowemu połączeniu wizji naukowych można wyciągnąć wnioski na temat uzyskanych danych, które mogą być użyteczne dla całej społeczności naukowej i dla ludzi, którzy się nią zajmują.

2. Nowe spostrzeżenia i analizy 

2.1 Spostrzeżenia związane z analizą produktu Infanrix Hexa 

Przed przystąpieniem do ilustracji nowych danych dotyczących szczepionek Hexyon i Gardasil9, należy odpowiedzieć na pytanie odnośnie wątpliwości jakie budzi fakt hamowania proteolitycznej aktywności trypsyny spowodowanej obecnością adiuwantów na bazie glinu w szczepionce Infanrix Hexa . W związku z tym należy określić, że kontrola trawienia jest zawsze obecna w trawieniu tryptycznym. W rzeczywistości, trypsyna stosowana do przeprowadzania trawienia, mimo iż w niewielkim stopniu wykazuje właściwości dohamowania autolizy, to w przypadku aktywności enzymatycznej prowadzi do otrzymania fragmentu mającego stosunek masy do ładunku (m/z) 842 i następującą sekwencję peptydową: VATVSLPR. Ten fragment został wykryty w procesie trawienia tryptycznego produktu Infanrix Hexa, co można zweryfikować za pomocą chromatogramu ekstrakcji jonowej (Rysunek 1).

Rysunek 1: Chromatogram ekstrakcji jonowej w stosunku masa/ładunek 842 znaleziony w próbce produktu z serii Infanrix Hexa (partia nr A21CD072D).

Ponad to przeprowadza się kontrolę zewnętrzną poprzez trawienie hemoglobiny, w celu dalszej weryfikacji partii użytej trypsyny. Hemoglobina, analizowana w sekcji, w której monitorowano produkt, została rozpoznana poprzez istotny wskaźnik statystyczny(loge <-100). Dane te potwierdzają aktywność enzymu.

2.2 Nowe analizy dotyczące produktów Hexyon i Gardasil

Analiza produktów Hexyon i Gardasil 9 doprowadziła do wykrycia złożonych profili cząsteczkowych. W tym przypadku wykryto jednak obecność większości antygenów opisanych w ulotce informacyjnej. Wykryto je przez trawienie tryptyczne w obecności adiuwantów. Fakt ten dodatkowo wzmacnia dowód, że obecność adjuwantów nie hamuje reakcji trawienia tryptycznego. W przypadku szczepionek Hexyon i Gardasil 9 złożoność profilu cząsteczkowego przypisywano głównie obecności licznych związków o małej masie cząsteczkowej, niemożliwych do zidentyfikowania w bazach danych Metlin1-2 i KEGG3.

3. Wnioski i uwagi końcowe 

Przeprowadzone analizy doprowadziły do ??następujących wniosków:

a)     Profil molekularny analizowanych szczepionek jest ogólnie złożony i w dużej mierze nieznany.

b)    Istnieją zanieczyszczenia białkowe nie wymienione w ulotce, a ich skład jest zmienny.

c)     W kilku przypadkach antygeny zadeklarowane w ulotce nie zostały wykryte. Ten fakt można przypisać wielu czynnikom. Wśród tych ostatnichmożna rozważyć wrażliwość zastosowanej metody. Jednakże uważamy,iż możemy wykluczyć zjawisko hamowania trawienia z powodu obecności adiuwantów w preparacie szczepionki. W istocie aktywność enzymatyczna została potwierdzona przez obecność fragmentów autolizy tryptycznej w roztworach trawionych szczepionek (kontrola wewnętrzna).

4. Przyszłe badania 

Dalsze badania będą prowadzone w ramach działań badawczo-rozwojowych w celu zbadania następujących aspektów:a. makrocząsteczkowa kompozycja związana ze stałymi resztami obecnymi w szczepionkach (analiza MALDI TOF MS)5; b. ocena stężenia metali obecnych w produktach.c. analiza drugiego poziomu w celu potwierdzenia obecności toksycznych związków wykrytych w fazie przesiewowej. Ich stężenie zostanie następnie powiązane z toksycznością odpowiedniego związku wymienionego w międzynarodowych kartach charakterystyki. Analizy drugiego poziomu zostaną przeprowadzone zgodnie z dyrektywą UE 2002/657 / WE, która jest przydatna w celu zagwarantowania wysokich standardów jakości w sektorze spektrometrii mas.[1]

dr Loretta Bolgan

5. Referencje bibliograficzne

  1. Autenhahn R, Cho K, Uritboonthai W, Zhu Z, Patti G, Siuzdak G (September 2012). „An accelerated workflow for untargeted metabolomics using the METLIN database”. Nature Biotechnology. 30: 826?828. doi:10.1038/nbt.2348. PMC 3666346. PMID 22965049.

  2. Smith CA, I’Maille G, Want EJ, Qin C, Trauger SA, Brandon TR, Custodio DE, Abagyan R, Siuzdak G (December 2005). „METLIN: a metabolite mass spectral database” (PDF). Ther Drug Monit. 27 (6): 747?51. doi:10.1097/01.ftd.0000179845.53213.39. PMID 16404815.

  3. Kanehisa M (2013). „Chemical and genomic evolution of enzyme-catalyzed reaction networks”. FEBS Lett. 587 (17): 2731?7.

  4. Cristoni S, Bernardi LR. „Bioinformatics in mass spectrometry data analysis for proteomics studies.” Expert Rev Proteomics. 2004 Dec;1(4):469-83.

  5. Cristoni S, Bernardi LR. „Development of new methodologies for the mass spectrometry study of bioorganic macromolecules.”  Mass Spectrom Rev. 2003 Nov-Dec;22(6):369-406.

  6. Cristoni S, Dusi G, Brambilla P, Albini A, Conti M, Brambilla M, Bruno A, Di Gaudio F, Ferlin L, Tazzari V, Mengozzi S, Barera S, Sialer C, Trenti T, Cantu M, Rossi Bernardi L, Noonan DM. ” SANIST: optimization of a technology for compound identification based on the European Union directive with applications in forensic, pharmaceutical and food analyses.” J. Mass Spectrom. 2017 Jan;52(1):16-21. doi: 10.1002/jms.3895.

Tłumaczenie: zespół tłumaczy STOP NOP

Źródło oryginalnego raportu: