Wezwanie na szczepienia

Uwaga! W czasie ogłoszonego stanu epidemii nie polecamy osobistej wizyty u lekarza. Warto wysłać oświadczenie inspirując się np. tą treścią. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW WS. OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

Niniejszym celem wykonania nałożonego obowiązku poddania naszego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym oświadczamy, że stawimy się na badaniu kwalifikacyjnym po odwołaniu w Polsce stanu epidemii. Obecnie wizyta w placówce podstawowej opieki zdrowotnej może narazić nasze dziecko i nas na ryzyko kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, szczególnie gdy regularnym testom nie są poddawani lekarze i personel medyczny. 

Może się to wiązać z ryzykiem zakażenia, a także koniecznością uciążliwej kwarantanny, obowiązkowej hospitalizacji i podania leków, co może narazić naszą rodzinę na niebezpieczeństwo. 

Oświadczamy, że nie jesteśmy osobami uchylającymi się od szczepień. 

Po ustaniu stanu epidemii, wniesiemy o wystawienie przez lekarza kwalifikującego do szczepienia, zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do którego załącznikiem będą wyniki badań przeprowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionek. 

……………………………….

data i podpisy rodziców

DOSTAŁEŚ PISMO Z SANEPIDU? CO ZROBIĆ? 

  1.  WYŚLIJ wniosek o informację publiczną do sanepidu  (koniecznie powołując się na nr postępowania).
  2.  Wyślij do lekarza lub przygotuj się i idź na wizytę z drukiem oświadczenia w sprawie świadomej zgody na szczepienia i powiadom o tym pisemnie sanepid załączając kopie oświadczenia.
  3. Co zrobić gdy przyjdzie wezwanie z przychodni? http://stopnop.com.pl/wezwanie-szczepienia/
  4.  Co zrobić gdy otrzymasz grzywnę? Zapraszamy tutaj. >>> Grzywna – pomoc prawna

W kontaktach z urzędami, placówkami medycznymi i edukacyjnymi zawsze pytaj o szczegółową podstawę prawną ich działań w aspekcie wymuszania szczepień (która ustawa i który konkretnie artykuł uprawnia je do konkretnego działania). Mają obowiązek działać wyłącznie ściśle w ramach swoich uprawnień.

Jeśli nie czujesz się na siłach upominać się o swoje prawo do informacji u lekarza, czekaj na wezwanie z sanepidu i dopiero temu organowi zadaj pytania we wniosku o informację publiczna – tutaj link>>> w ramach „Grzywna za grzywnę”. Da to możliwość uniknięcia lub oddalenia w czasie nałożenia grzywny przymuszającej oraz zyskanie dowodu, że złamano twoje prawo do dobrowolnej i świadomej zgody, co może być pomocne gdy zaskarżysz organ nakładający grzywnę do sadu. 

Uwaga! Grzywny dotyczą ok. 10% rodziców bez względu na przyjętą metodę obrony. Jeśli nie uda się doprowadzić do umorzenia grzywny, niezwykle ważne jest zaskarżenie jej do sadu administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Musisz się liczyć z tym, że być może na późniejszym etapie postępowania (zwykle 2 – 3 lata) będziesz zmuszony zapłacić grzywnę (w praktyce w wysokości od 100 do 1000 zł na rodzica za dziecko).

PRZYCHODNIA

Korzystaj z prawa do informacji

Gdy rodzice otrzymali wezwanie z przychodni, która grozi powiadomieniem sanepidu lub wezwanie z sanepidu, mogą zastosować następującą strategię postępowania nie pozwalając na uznanie ich za bezzasadnie odmawiających szczepień, (postawa „nie bo nie”) i korzystając z ich prawa do informacji.

Do przychodni wyślij poleconym na nazwisko lekarza lub złóż osobiście za potwierdzeniem odbioru Oświadczenie w sprawie świadomej zgody na szczepienia.

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na nazwisko lekarza i adres przychodni, gdy realne jest ryzyko powiadomienia sanepidu lub po otrzymaniu pierwszego wezwania z sanepidu. Można też zostawić je w przychodni za potwierdzeniem odbioru lub wręczyć lekarzowi podczas wizyty. Warto go użyć również gdy jest już nałożona grzywna przez wojewodę, a nie było to zrobione wcześniej.

Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym. http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/zasw.png

Radykalna odmowa zgody na szczepienia skutkuje szybkim przekazaniem informacji do sanepidu i może skończyć się natychmiastowym nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Można też pójść do przychodni oczekując odnotowania wywiadu i metod wykluczenia przeciwwskazań przewidzianych w ulotce dla pacjenta i charakterystyce produktu leczniczego. Jesli lekarz nie wypełni druku badania kwalifikacyjnego to dobrze. Może to być podstawą umorzenia postępowania przymuszającego. Potwierdza to opinia GIS: Lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wykonaniu badania kwalifikacyjnego. Po wykonaniu badania masz prawo złożyć sprzeciw wobec opinii lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta. Nie należy składać pisemnej odmowy szczepień.

Lekarz ma obowiązek poinformowania opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień. 

Masz prawo zadać pytania o nazwy handlowe szczepionek i pytania nawiązujące link>>> do treści ich ulotek  Jeśli lekarz odmówi można złożyć skargę do kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta oraz izby lekarskiej, stwierdzając że nie ma podstaw do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny.
Gdy lekarz uważa, że nie ma przeciwwskazań do wykonania szczepienia należy pytać o podstawy tego twierdzenia i uzależnić swoją zgodę od uzyskania wyczerpujących odpowiedzi. Rodzic ma prawo uzyskania informacji i wyrażenia zgody gdy będzie pewien, że jest to bezpieczne. Ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień gdy nadal nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania.
Możesz powoływać się na postulaty zmiany kalendarza szczepień z artykułu link>>> „Bezpieczne szczepienia” opracowane przez prof Marię Dorotę Majewską wraz z pediatrami:
– wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami WZW B (szczepienie tylko noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką);
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG (stosować tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 tys.);
– w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia;
– zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej;
– podanie maksymalnie trzech rodzajów szczepionek w jednym dniu;
– rezygnacja z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu;
– udostępnienie szczepionek monowalentnych;
– zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne (takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień);
– monitorowanie stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka;
– stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych; dane te powinny być raportowane do WHO, a informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (Majewska 2010).

Masz prawo żądać dostępu do szczepionek, które nie są dostępne w Polsce np. pojedynczych lub nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe. Informacje na temat importu docelowego.

Lekarz powinien odnotować w dokumentacji pełny wywiad oraz warto wziąć jej kopię. 

Jeśli lekarz nie podał metod wykluczenia przeciwwskazań wymienionych w charakterystyce szczepionki (np. niedoborów odporności lub nadwrażliwości na składniki) , to rodzice powinni zadbać o to, żeby w dokumentacji medycznej lekarz odnotował wywiad, a także każdy zgłaszany przez rodziców objaw zdrowotny. Powinni również żądać wydania kopii dokumentacji z całości badania włącznie z decyzją lekarza i jej uzasadnieniem. 

Zadawaj pytania na podstawie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek.

Pamiętaj!

Masz prawo otrzymać skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.

Gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (np. alergię, problemy neurologiczne itp.) należy wziąć skierowania do specjalistów. Po ich uzyskaniu warto zrobić ksero skierowań na badania i do specjalistów, które otrzymali w celu dalszych konsultacji. Ważne żeby mieć dowód i argument w razie gdyby sanepid wszczął postępowanie przymuszające. Konsultacji można dokonać w tzw. link>>> punkcie konsultacyjnym ds. szczepień. 

Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami przychodni (nie trzeba o tym informować).

CO ZROBIĆ GDY TRZYMASZ GRZYWNĘ? 

Zapraszamy tutaj. >>> Grzywna – pomoc prawna

Uwaga! Kalendarz szczepień jest komunikatem i nie jest źródłem obowiązujących prawnie terminów szczepień. Jest nim link>>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r., które przewiduje wykonanie obowiązkowych szczepień w określonych przedziałach wiekowych do 19 roku życia. Potwierdza to orzeczenie sądu. Link>>> Sąd: Termin wykonania obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

POZNAJ SWOJE PRAWA!

Jakie przepisy prawa stanowi o prawie do wyrażenia zgody na zabieg medyczny?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Więcej: http://stopnop.com.pl/prawo-do-swiadomej-zgody/